Tworzymy lepsze jutro
 
Zarządzamy nieruchomościami
 
Z nami znajdziesz swoje miejsce
 
Szukasz mieszkania?
 
 
Zapytania ofertowe
09.05.2022

DT/1693/22: ul. Sikorskiego 72 - Wymiana pokrycia dachu, naprawa kominów, wymiana rynien i rur spustowych - zaproszenie do złożenia ofert

Znak: DT/1693/22 Data: 09 maj 2022r.

 

Zaproszenie do złożenia ofert

 

Kętrzyńskie TBS Sp. z o. o. w Kętrzynie – w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej  ul. Sikorskiego 72  w Kętrzynie – zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania:

 

Wymiana pokrycia dachu,  naprawa kominów,  wymiana rynien i rur spustowych w budynku mieszkalnym będącym w ewidencji zabytków przy  ul. Sikorskiego 72 w Kętrzynie ”

 

Podstawowy zakres prac:

- wymiana pokrycia dachu na dachówkę ceramiczną „esówkę” (ok. 935 m2),

- wymiana skorodowanego deskowania – powierzchnię należy przyjąć na podstawie własnych oględzin,

- wymiana łacenia dachu – (ok. 935 m2),

- remont kominów – remont powłok tynkarskich, wykonanie nowych czap kominowych, w razie konieczności przemurowanie komina z wykonaniem ekspertyzy kominiarskiej stwierdzającej poprawność przemurowania kominów,

- wymiana rynien i rur spustowych – blacha ocynk (100%),

- wymiana obróbek blacharskich  - blacha ocynk (100%),

- wymiana/montaż nowych elementów komunikacji dachowej (100%),

- wymiana wyłazów dachowych,

- montaż płotków przeciwśniegowych,

- montaż zabezpieczeń przeciw ptakom.

Wszelkie prace nieobjęte powyższym zakresem, których wykonanie będzie konieczne do należytego wykonania powyższego zadania należy ująć w kosztorysie ofertowym na podstawie własnych oględzin.

 

Wzory formularzy ofertowych oraz przedmiar robót  można pobrać ze strony internetowej Kętrzyńskiego TBS Sp. z o.o.  w Kętrzynie www.tbs.ketrzyn.pl, zakładka ogłoszenia i przetargi / zapytania ofertowe.

 Przedmiar ma charakter pomocniczy wskazujący roboty, które należy uwzględnić przy wycenie (brak obmiaru). Wykonawca zobowiązany jest przedstawić ofertę na podstawie własnych oględzin i pomiarów uwzględniając obecny stan techniczny dachu.

Wykonawcy ubiegający się o wykonanie w/w zadania są zobowiązani złożyć wraz z ofertą następujące dokumenty:

  1. oświadczenie, że Wykonawca posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zadania, dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zadania oraz znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zadania,
  2. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zadania wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych,
  3. wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat robót budowlanych w zakresie podobnym do powyższego zadania potwierdzony referencjami,
  4. kopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do CEIDG,
  5. kopia aktualnej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej przez Wykonawcę działalności wraz z dokumentem potwierdzającym jej opłacenie,
  6. wyceniony kosztorys ofertowy wraz z tabelą elementów scalonych i zestawienie RMS,
  7. Parafowany i zaakceptowany wzór umowy                                                                                                  

 

Termin wykonania zadania – od dnia podpisania umowy do  30 czerwca 2023 r.

Oferty należy składać w Sekretariacie Kętrzyńskiego TBS Sp. z o. o. w Kętrzynie, ul. R. Traugutta 27, do dnia 23.05.2022 roku do godziny 10.00 w zamkniętych kopertach oznaczonych napisem: Wymiana pokrycia dachu, naprawa kominów, wymiana rynien i rur spustowych w budynku mieszkalnym będącym w ewidencji zabytków przy ul. Sikorskiego 72 w Kętrzynie ”  – Nie otwierać przed 23.05.2022 r.  godz. 10.00”.

 

Rozstrzygnięcie postępowania:

1. Komisyjne otwarcie ofert przez Wspólnotę Mieszkaniową przy udziale KTBS nastąpi w siedzibie Spółki.

2. O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową, listownie lub faxem oraz na stronie internetowej Kętrzyńskiego TBS sp. z o. o.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do zakończenia postępowania bez wyboru oferty.

 

Załączniki:

1)    formularz oferty – Załącznik nr 1

2)    oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 2,

3)    wykaz zrealizowanych robót budowlanych – Załącznik nr 3

4)    wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zadania - Załącznik nr 4

  5)    projekt umowy z Wykonawcą prac budowlanych – Załącznik nr 5

  6)    przedmiar robót (zakres prac) – Załącznik nr 6

  7)    klauzula informacyjna RODO – Załącznik nr 7

 
Zaproszenie.pdf
Zalacznik_nr_1.doc
Zalacznik_nr_2.doc
Zalacznik_nr_3.doc
Zalacznik_nr_4.doc
Zalacznik_nr_5_umowa.doc
Zalacznik_nr_6.pdf
Zalacznik_nr_7 - klauzula RODO.docx

Zobacz także

Telefony

89 752 49 37
Biuro Obsługi Klienta
89 752 29 53
Sekretariat
89 752 29 53
FAX
89 752 52 26 lub 89 752 43 73
Księgowość
89 752 28 60 lub 89 752 45 39
Administracja budynków
89 752 24 31
Nadzór techniczny
998
Straż pożarna
999
Pogotowie ratunkowe
605 587 265
Pogotowie dekarskie
605 666 903
Pogotowie elektryczne
798 239 375
Pogotowie hydrauliczne
991
Pogotowie energetyczne
992
Pogotowie gazowe
993
Pogotowie ciepłownicze
994
Pogotowie wodociągowe
997 lub 112
Policja