UWAGA
DRODZY KLIENCI!

W związku ze stanem epidemii informujemy, że podjęliśmy szereg działań zmierzających do ograniczenia ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 oraz zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa pracownikom i klientom.

od dnia 25 maja 2020r

punkt opłat będzie czynny

w godzinach 730 – 1430

z przerwą od 1300 do 1315


z zastosowaniem procedur strefy bezpieczeństwa
opisanych na naszej stronie

Jednocześnie informujemy, iż pracownicy KTBS zostają do Państwa dyspozycji telefonicznej oraz e-mailowej biuro.tbs@e-ketrzyn.pl

Prosimy o kontakt bezpośrednio z pracownikiem merytorycznym zajmującym się Państwa sprawą.
 
Zarządzamy nieruchomościami
 
Z nami znajdziesz swoje miejsce
 
Szukasz mieszkania?
 
 
Zapytania ofertowe
11.07.2020

DT/2376/20: Wykonanie/remont łazienek w lokalach komunalnych - zaproszenie do złożenia ofert

 
Znak: DT/2376/20 10 lipca 2020 r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT

Kętrzyńskie TBS Sp. z o.o. w Kętrzynie – w imieniu Gminy Miejskiej Kętrzyn – zaprasza
do składania ofert cenowych na wykonanie prac remontowych
składających się z dwunastu odrębnych zadań:
„Wykonanie/remont łazienek w lokalach komunalnych”

Wzory formularzy ofertowych, obowiązkowy zakres prac poszczególnych zadań można pobrać z oficjalnej strony Kętrzyńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. tj. www.tbs.ketrzyn.pl w zakładce „Zapytania ofertowe”.

1. Opis przedmiotu zamówienia (dla poszczególnych zadań):

1) Wykonanie/remont łazienek według zakresu robót załączonego do zaproszenia – Załącznik_nr_1

2) Załącznik_nr_1 stanowi zakres robót obowiązkowych dla poszczególnych lokali, każdy z oferentów zobowiązany jest do dokonania własnych oględzin w celu wytyczenia łazienek w lokalach, które ich nie posiadają oraz zaplanowania ewentualnych robót nieujętych w zakresie.

2) Oczekiwany okres gwarancji: 

a) branża ogólnobudowlana – 2 lata

b) branża sanitarna  – 2 lata

c) branża elektryczna – 2 lata (po wykonaniu prac wymagane dokonanie pomiarów elektrycznych)

 

2.  Wymagania techniczne:

a) montaż drzwi łazienkowych - spełniające polskie normy budowlane, światło przejścia wg polskich norm budowlanych, przeszklone w części górnej, otwory wentylacyjne w części dolnej

b) wykonanie wentylacji – zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi

c) instalacja elektryczna – dokonanie pomiarów elektrycznych po zakończeniu prac

d) armatura łazienkowa  - wymiary brodzika według obowiązujących warunków technicznych min. 90x90cm

Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną.

 

3. Warunki udziału w postępowaniu:

Wykonawcy ubiegający się o wykonanie w/w zadania są zobowiązani złożyć wraz z ofertą następujące dokumenty:

 1. formularz ofertowy (wg. Załącznik_nr_2) oraz wyceniony kosztorys ofertowy uproszczony wraz z tabelą elementów scalonych z podziałam na poszczególne zadania (1-12 wg. Załącznik_nr_1)
 2. oświadczenie, że Wykonawca posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zadania, dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zadania oraz znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zadania (wg. Załącznik_nr_3),
 3. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zadania wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych (wg. Załącznik_nr_4),
 4. wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat robót budowlanych w zakresie podobnym do powyższego zadania, ewentualne referencje (wg. Załącznik_nr_5),
 5. kopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do CEIDG,
 6. kopia aktualnej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej przez Wykonawcę działalności wraz z dokumentem potwierdzającym jej opłacenie,
 7. parafowany i zaakceptowany wzór umowy.

Uwaga!

 1. Oferent zainteresowany wykonaniem prac, zobowiązany jest do kompleksowego wykonania dwunastu zadań.
 2. W ofercie należy podać wycenę dla poszczególnych zadań indywidualnie
 3. Do zaproszenia załączone zostały uproszczone inwentaryzacje lokali z propozycją lokalizacji łazienek (Załącznik_nr_6). Załączone propozycje nie pełnią funkcji gotowych projektów, stanowią jedynie funkcję materiałów pomocniczych, którymi może kierować się Wykonawca przy wytyczaniu łazienek i planowaniu zakresu prac.

Termin wykonania zadań: do 10.12.2020 r.

Oferty należy składać w Sekretariacie Kętrzyńskiego TBS Sp. z o. o. w Kętrzynie, ul. R. Traugutta 27, do dnia 31.07.2020 roku do godz. 12:00 w zamkniętych kopertach oznaczonych napisem: „Wykonanie/remont łazienek w lokalach komunalnych – Nie otwierać przed 31.07.2020 r. godz. 12.00”.

 

Załączniki do pobrania:

 1. Załącznik_nr_1 – obowiązkowy zakres robót
 2. Załącznik_nr_2 – formularz ofertowy
 3. Załącznik_nr_3 – oświadczenie wykonawcy
 4. Załącznik_nr_4 - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zadania
 5. Załącznik_nr_5 - wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat robót budowlanych w zakresie podobnym
 6. Załącznik_nr_6 – uproszczone inwentaryzacje z proponowaną lokalizacją łazienek (materiały pomocnicze)
 7. Załącznik_nr_7 – wzór umowy
 
Zaproszenie do złożenia ofert na remont łazienek we wskazanych lokalach komunalnych.doc.docx
Załącznik_nr_1.pdf
Załącznik_nr_2.doc
Załącznik_nr_3.doc
Załącznik_nr_4.doc
Załącznik_nr_5.doc
Załącznik_nr_6.pdf
Załącznik_nr_7_Wzór umowy.doc

Zobacz także

Telefony

89 752 49 37
Biuro Obsługi Klienta
89 752 49 37
Sekretariat
89 752 29 53
FAX
89 752 52 26 lub 89 752 43 73
Księgowość
89 752 28 60 lub 89 752 45 39
Administracja budynków
89 752 24 31
Nadzór techniczny
998
Straż pożarna
999
Pogotowie ratunkowe
605 587 265
Pogotowie dekarskie
605 666 903
Pogotowie elektryczne
798 239 375
Pogotowie hydrauliczne
991
Pogotowie energetyczne
992
Pogotowie gazowe
993
Pogotowie ciepłownicze
994
Pogotowie wodociągowe
997 lub 112
Policja