Zarządzamy nieruchomościami
 
Z nami znajdziesz swoje miejsce
 
Szukasz mieszkania?
 
 
Zapytania ofertowe
02.08.2021

DT/2691/21: Srokowo, ul. Lipowa 8 - remont elewacji budynku

 
Znak: DT/2691/21 2 sierpnia 2021 r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT

Kętrzyńskie TBS Sp. z o. o. w Kętrzynie – w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Lipowa 8 w Srokowie
zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania pt.:
„Remont elewacji budynku, wymiana pokrycia dachu z remontem kominów wraz z robotami towarzyszącymi – ul. Lipowa 8A w Srokowie ”

 

Zakres prac podstawowych:
- Remont elewacji wraz z ociepleniem
- Wymiana pokrycia dachu
- Remont kominów

Zakres prac dodatkowych:
- Wszelkie prace dodatkowe Wykonawca zobowiązany jest ustalić z Zarządem Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Lipowa 8A w Srokowie na etapie przygotowywania oferty.

 

Wzory formularzy ofertowych można pobrać ze strony internetowej Kętrzyńskiego TBS Sp. z o.o.  w Kętrzynie www.tbs.ketrzyn.pl, zakładka ogłoszenia i przetargi / zapytania ofertowe.

UWAGA!

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić ofertę na podstawie własnych oględzin i pomiarów. Zakres prac dodatkowych należy ustalić z Zarządem Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Lipowa 8A w Srokowie. Prace należy wykonać zgodnie z przepisami prawa, obowiązującymi normami i warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać obiekty oraz zasadami wiedzy technicznej stosowanymi w budownictwie.

 

Wykonawcy ubiegający się o wykonanie w/w zadania są zobowiązani złożyć wraz z ofertą następujące dokumenty:

 1. oświadczenie, że Wykonawca posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zadania, dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zadania oraz znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zadania (Załącznik_nr_2);
 2. wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat robót budowlanych w zakresie podobnym do powyższego zadania potwierdzony referencjami (Załącznik_nr_3);
 3. wskazanie Kierownika Budowy z przedłożeniem aktualnego zaświadczenia o członkostwie PINB;
 4. kopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do CEIDG;
 5. kopia aktualnej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej przez Wykonawcę działalności wraz z dokumentem potwierdzającym jej opłacenie;
 6. wyceniony kosztorys ofertowy wraz z tabelą elementów scalonych i zestawienie RMS;
 7. Parafowany i zaakceptowany wzór umowy (Załącznik_nr_4).    

 

Termin wykonania zadania – do ustalenia po wyłonieniu Wykonawcy

 

Oferty należy składać w Sekretariacie Kętrzyńskiego TBS Sp. z o. o. w Kętrzynie, ul. R. Traugutta 27, do dnia 16.08.2021 roku do godziny 10.00 w zamkniętych kopertach oznaczonych napisem: „Remont elewacji budynku, wymiana pokrycia dachu z remontem kominów wraz z robotami towarzyszącymi – ul. Lipowa 8A w Srokowie – Nie otwierać przed 16.08.2021 r.  godz. 10.00 .”

 

Rozstrzygnięcie postępowania znak: DT/2691/21  z dnia  02.08.2021 r:

 1. Komisyjne otwarcie ofert przez Wspólnotę Mieszkaniową przy udziale KTBS nastąpi w siedzibie Spółki.
 2. O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową, listownie lub faxem oraz na stronie internetowej Kętrzyńskiego TBS sp. z o. o.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do zakończenia postępowania bez wyboru oferty.

 

Załączniki do zaproszenia:

 1. formularz oferty – Załącznik_nr_1;
 2. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – Załącznik_nr_2;
 3. wykaz zrealizowanych robót budowlanych – Załącznik_nr_3;
 4. projekt umowy z Wykonawcą prac budowlanych – Załącznik_nr_4;
 5. elewacja frontowa (Zdj. 1) – Załącznik_nr_5;
 6. elewacja tylna (Zdj. 2) – Załącznik_nr_6.
 
Zalacznik_nr_2 - Oświadczenie Wykonawcy.docx
Zalacznik_nr_3 - Wykaz robót.docx
Zalacznik_nr_4 - Umowa.docx
Zaproszenie do złożenia ofert - Srokowo ul.Lipowa 8A (ELEWACJA,DACH).docx
Zalacznik_nr_1 - Formularz ofertowy.docx
Zalacznik_nr_6 - Elewacja TYŁ.jpg
Zalacznik_nr_5 - Elewacja FRONT.jpg

Zobacz także

Telefony

89 752 49 37
Biuro Obsługi Klienta
89 752 29 53
Sekretariat
89 752 29 53
FAX
89 752 52 26 lub 89 752 43 73
Księgowość
89 752 28 60 lub 89 752 45 39
Administracja budynków
89 752 24 31
Nadzór techniczny
998
Straż pożarna
999
Pogotowie ratunkowe
605 587 265
Pogotowie dekarskie
605 666 903
Pogotowie elektryczne
798 239 375
Pogotowie hydrauliczne
991
Pogotowie energetyczne
992
Pogotowie gazowe
993
Pogotowie ciepłownicze
994
Pogotowie wodociągowe
997 lub 112
Policja