UWAGA
DRODZY KLIENCI!

W związku ze stanem epidemii informujemy, że podjęliśmy szereg działań zmierzających do ograniczenia ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 oraz zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa pracownikom i klientom.

od dnia 25 maja 2020r

punkt opłat będzie czynny

w godzinach 730 – 1430

z przerwą od 1300 do 1315


z zastosowaniem procedur strefy bezpieczeństwa
opisanych na naszej stronie

Jednocześnie informujemy, iż pracownicy KTBS zostają do Państwa dyspozycji telefonicznej oraz e-mailowej biuro.tbs@e-ketrzyn.pl

Prosimy o kontakt bezpośrednio z pracownikiem merytorycznym zajmującym się Państwa sprawą.
 
Zarządzamy nieruchomościami
 
Z nami znajdziesz swoje miejsce
 
Szukasz mieszkania?
 
 
Zapytania ofertowe
09.01.2020

DT/29/20: Sikorskiego 32 - Renowacja i konserwacja szyldu - zaproszenie do złożenia ofert

 
Znak: DT/29/20 7 stycznia 2020 r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT

Kętrzyńskie TBS Sp. z o. o. w Kętrzynie – w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej  ul. Sikorskiego 32  w Kętrzynie – zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania:

Wykonanie renowacji i konserwacji wszystkich widocznych elementów szyldu (obramowanie, podwójny napis i część logo) przy  ul. Sikorskiego 32 w Kętrzynie ”- zgodnie z udzielonym pozwoleniem  Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków  oraz programem prac konserwatorskich.

Wszelkie działania polegające na pracach konserwatorsko- restauratorskich muszą być wykonywane pod nadzorem konserwatorskim i w uzgodnieniu z przedstawicielem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Wzory formularzy ofertowych można pobrać ze strony internetowej Kętrzyńskiego TBS Sp. z o.o. w Kętrzynie www.tbs.ketrzyn.pl, zakładka przetargi aktualne.

Wykonawcy ubiegający się o wykonanie w/w zadania są zobowiązani złożyć wraz z ofertą następujące dokumenty:

 1. oświadczenie, że Wykonawca posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zadania, dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zadania oraz znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zadania,
 2. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zadania wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych,
 3. wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat robót budowlanych w zakresie podobnym do powyższego zadania potwierdzony referencjami,
 4. kopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do CEIDG,
 5. kopia aktualnej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej przez Wykonawcę działalności wraz z dokumentem potwierdzającym jej opłacenie,
 6. wyceniony kosztorys ofertowy wraz z tabelą elementów scalonych i zestawienie RMS,
 7. Parafowany i zaakceptowany wzór umowy

 

Cena powinna obejmować wszystkie niezbędne koszty wynikające z pozwolenia oraz programu prac konserwatorskich tj.:

 • Renowację i konserwację szyldu,
 • Kierowanie pracami konserwatorskimi i restauratorskimi,
 • Zabezpieczenie szyldu przed atakami wandalizmu poprzez stałe zamocowanie szyby ze szkła zbrojonego   mocowanego na śruby ze stali nierdzewnej,
 • Prowadzenie dokumentacji przebiegu wskazanych w pozwoleniu prac konserwatorskich, restauratorskich (3egz.)   
 • Opracowanie sposobu postepowania z zabytkiem po zakończeniu wskazanych w pozwoleniu prac (3egz.)                                                                                         

Termin wykonania zadania – od dnia podpisania umowy: maj-sierpień 2020 r.

Oferty należy składać w Sekretariacie Kętrzyńskiego TBS Sp. z o. o. w Kętrzynie, ul. R. Traugutta 27, do dnia 20.01.2020 roku do godziny 10.00 w zamkniętych kopertach oznaczonych napisem: Wykonanie renowacji i konserwacji wszystkich widocznych elementów szyldu (obramowanie, podwójny napis i część logo) przy ul. Sikorskiego 32 w Kętrzynie ”  – Nie otwierać przed 20.01.2020 r.  godz. 10.00”.

Rozstrzygnięcie postępowania:

 1. Komisyjne otwarcie ofert przez Wspólnotę Mieszkaniową przy udziale KTBS nastąpi w siedzibie Spółki.
 2. O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową, listownie lub faxem oraz na stronie internetowej Kętrzyńskiego TBS sp. z o. o.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do zakończenia postępowania bez wyboru oferty.

Załączniki:

 1. formularz oferty – Załącznik nr 1
 2. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 2,
 3. wykaz zrealizowanych robót budowlanych – Załącznik nr 3
 4. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zadania - Załącznik nr 4
 5. projekt umowy z Wykonawcą prac budowlanych – Załącznik nr 5
 
Zaproszenie.docx
Zalacznik_nr_1.doc
Zalacznik_nr_2.doc
Zalacznik_nr_3.doc
Zalacznik_nr_4.doc
Zalacznik_nr_5_umowa.doc
Program Prac konserwatorskich ul. Sikorskiego 32- Zabytkowy szyld.pdf
Pozwolenie na prowadzenie robót konserwatorskich - zabytkowego szyldu ul. Sikorskiego 32.pdf

Zobacz także

Telefony

89 752 49 37
Biuro Obsługi Klienta
89 752 49 37
Sekretariat
89 752 29 53
FAX
89 752 52 26 lub 89 752 43 73
Księgowość
89 752 28 60 lub 89 752 45 39
Administracja budynków
89 752 24 31
Nadzór techniczny
998
Straż pożarna
999
Pogotowie ratunkowe
605 587 265
Pogotowie dekarskie
605 666 903
Pogotowie elektryczne
798 239 375
Pogotowie hydrauliczne
991
Pogotowie energetyczne
992
Pogotowie gazowe
993
Pogotowie ciepłownicze
994
Pogotowie wodociągowe
997 lub 112
Policja