Zapraszamy do wzięcia udziału w ankiecie
 
Zarządzamy nieruchomościami
 
Z nami znajdziesz swoje miejsce
 
Szukasz mieszkania?
 
 
Zapytania ofertowe
03.11.2022

DT/4130/22: Przestawienie pieców kaflowych w lokalach komunalnych - II zaproszenie do złożenia ofert

Znak: DT/4130/22 Data: 31 października 2022r.

 

II Zaproszenie do złożenia ofert

Kętrzyńskie TBS Sp. z o.o. w Kętrzynie – w imieniu Gminy Miejskiej Kętrzyn – zaprasza do złożenia oferty zawierającej cenę jednostkową za wykonywanie następujących robót budowlanych:

PRZESTAWIENIE PIECÓW KAFLOWYCH W LOKALACH KOMUNALNYCH”

Wzory formularzy ofertowych, można pobrać na stronie internetowej www.tbs.ketrzyn.pl w zakładce „Zapytania ofertowe”

 

Opis przedmiotu zamówienia: 

 1. rozebranie pieca kaflowego  

 1. oczyszczenie kafli 

 1. wyniesienie z lokalu wraz z utylizacją odpadów po rozbiórce pieca 

 1. przestawienie pieca wraz z wymianą uszkodzonych kafli  

 1. montaż osprzętu piecowego  

Zamawiający zastrzega, że realizacja zamówienia jest wykonywana na bieżąco i uzależniona od ilości wpływających podań.   

Oczekiwany okres gwarancji: 3 lata 
Termin wykonania zadania: od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. 

Kryterium oceny oferty: 

Cena 100% - cena za przestawienie 1m3 pieca kaflowego.  

Wykonawcy ubiegający się o wykonanie w/w zadania są zobowiązani złożyć wraz z ofertą następujące dokumenty: 

 1. wyceniony kosztorys ofertowy (na formularzu ofertowym).

 2. oświadczenie, że Wykonawca posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zadania, dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zadania oraz znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zadania,

 3. wykaz wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat robót budowlanych w zakresie podobnym do powyższego zadania, ewentualne referencje,

 4. wykaz osób, które będą uczestniczyły w wykonywaniu zadania wraz z informacją na temat ich kwalifikacji,

 5. kopia posiadanych uprawnień do wykonywania zadania,

 6. kopia aktualnej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej przez Wykonawcę działalności wraz z dokumentem potwierdzającym jej opłacenie,

 7. wzór umowy do zaproszenia

 

Oferty (zawierające ceny jednostkowe za przestawienie 1m3 pieca kaflowego) należy składać w Sekretariacie Kętrzyńskiego TBS Sp. z o.o. w Kętrzynie ul. R. Traugutta 27, do dnia 15.11.2022 roku do godziny 13:00 w zamkniętych kopertach oznaczonych napisem: „PRZESTAWIENIE PIECÓW KAFLOWYCH W LOKALACH KOMUNALNYCH” z dopiskiem „Nie otwierać przed 15.11.2022 roku do godz. 13:00”.

 

Oferty złożone po terminie zwraca się bez otwierania.

O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową lub listownie oraz na stronie internetowej Kętrzyńskiego TBS Sp. z o.o.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania uzasadnienia, a także do zakończenia postępowania bez wyboru oferty.

 

 
Zaproszenie do złożenia ofert.pdf
Załącznik nr 1.docx
Załącznik nr 2.docx
Załącznik nr 3.docx
Załącznik nr 4.docx
Umowa wzór GMK.pdf
Klauzula_oswiadczenie_od_wykonawcy - obowiązujące.docx
OI ZP (13 i 14 RODO) ponizej progow. - obowiązujące.doc
OI umowy 13 i 14 RODO- obowiązujące.doc

Zobacz także

Telefony

89 752 49 37
Biuro Obsługi Klienta
89 752 29 53
Sekretariat
89 752 29 53
FAX
89 752 52 26 lub 89 752 43 73
Księgowość
89 752 28 60 lub 89 752 45 39
Administracja budynków
89 752 24 31
Nadzór techniczny
998
Straż pożarna
999
Pogotowie ratunkowe
605 587 265
Pogotowie dekarskie
605 666 903
Pogotowie elektryczne
798 239 375
Pogotowie hydrauliczne
991
Pogotowie energetyczne
992
Pogotowie gazowe
993
Pogotowie ciepłownicze
994
Pogotowie wodociągowe
997 lub 112
Policja