Tworzymy lepsze jutro
 
Zarządzamy nieruchomościami
 
Z nami znajdziesz swoje miejsce
 
Szukasz mieszkania?
 
 
Aktualności
22.06.2021

Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu KTBS Sp. z o.o. w Kętrzynie

 

KTBS

RADA NADZORCZA KTBS Sp. z o.o. w Kętrzynie
ogłasza konkurs na stanowisko
Prezesa Zarządu
Kętrzyńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Kętrzynie.

 1. Rada Nadzorcza KTBS Sp. z o.o. w Kętrzynie ogłasza, że wszczęła postępowanie konkursowe na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki.
   
 2. Kandydat powinien spełniać następujące wymagania formalne:
  1. posiadać wykształcenie wyższe zakończone tytułem magistra lub inżyniera,
  2. posiadać minimum 5 -letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę , powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
  3. posiadać co najmniej 3 – letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek, 
  4. korzystać w pełni z praw publicznych,
  5. posiadać znajomość przepisów dotyczących przedmiotu działalności oraz Kodeksu Spółek Handlowych.
    
 3. Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:
  • list motywacyjny,
  • kwestionariusz osobowy, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia, 
  • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
  • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, 
  • oświadczenie o spełnieniu wymogów określonych w przepisach prawa do zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach prawa handlowego, 
  • oświadczenie o niekaralności i o nietoczeniu się przeciwko kandydatowi postępowania karnego,
  • dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata w oryginałach lub odpisach (w tym m.in. dyplom ukończenia studiów wyższych, świadectwa pracy z ostatnich 5 lat).

Każdy z wymienionych dokumentów powinien zostać własnoręcznie podpisany przez kandydata.
Zgłoszenia kandydatów niespełniające wymogów określonych w ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym oraz złożone po terminie, nie będą rozpatrywane.

 1. Zgłoszenie należy składać osobiście lub przesłać pocztą (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) w zamkniętych nie podpisanych kopertach, w sekretariacie KTBS Sp. z o.o. w Kętrzynie., ul. Traugutta 27, do godz. 14.00 w terminie do dnia 15.07.2021r. (włącznie) z dopiskiem ,,Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Kętrzyńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kętrzynie - nie otwierać".  W przypadku wysłania zgłoszenia pocztą decyduje data doręczenia zgłoszenia  do siedziby Spółki.
   
 2. Rada Nadzorcza powiadomi (telefonicznie) zainteresowanych  o zakwalifikowaniu do dalszego postępowania konkursowego.
   
 3. Dalsze rozmowy kwalifikacyjne będą przeprowadzane wg późniejszych ustaleń w siedzibie Spółki. Kandydaci dopuszczeni do rozmowy kwalifikacyjnej zostaną powiadomieni o dokładnym terminie i miejscu rozmowy bezpośrednio po ogłoszeniu wyników I etapu konkursu.
  Niezgłoszenie się kandydata na rozmowę kwalifikacyjną w określonym miejscu i terminie oznacza jego rezygnację z udziału w dalszym postępowaniu kwalifikacyjnym.

   
 4. W toku postępowania kwalifikacyjnego Rada Nadzorcza będzie oceniać w szczególności:
  1. wiedzę o zakresie działalności Spółki oraz sektorze, w którym działa Spółka,
  2. koncepcję funkcjonowania i rozwoju Spółki, 
  3. znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa (jednostek samorządu terytorialnego), 
  4. znajomość ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, 
  5. znajomość podstawowych zasad nadzoru właścicielskiego, audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstwa.
    
 5. W toku konkursu Rada Nadzorcza może przeprowadzić rozmowy uzupełniające, w trakcie których, może żądać od kandydatów dodatkowych wyjaśnień.
   
 6. Dokumenty dotyczące Spółki (Akt założycielski, odpis KRS, informacje ekonomiczno-finansowe za 2020 r. kandydat może uzyskać do wglądu osobiście w siedzibie Spółki – Sekretariat - w godz. 8.00-14.00 ul. Traugutta 27, 11-400 Kętrzyn.
   
 7. Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego Rada Nadzorcza powiadomi kandydatów uczestniczących w postępowaniu kwalifikacyjnym o jego wyniku listami poleconymi.
   
 8. Postępowanie kwalifikacyjne może zostać zakończone bez wyłonienia kandydata, w każdym czasie, bez podania przyczyn.
   
 9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym ogłoszeniu zastosowanie mieć będą przepisy określające funkcjonowanie spółek prawa handlowego z udziałem Skarbu Państwa.

Rada Nadzorcza
KTBS Sp. z o.o. w Kętrzynie

 
Kwestionariusz osobowy RODO.pdf
Ogłoszenie PZ 2021.pdf

Zobacz także

Telefony

89 752 49 37
Biuro Obsługi Klienta
89 752 29 53
Sekretariat
89 752 29 53
FAX
89 752 52 26 lub 89 752 43 73
Księgowość
89 752 28 60 lub 89 752 45 39
Administracja budynków
89 752 24 31
Nadzór techniczny
998
Straż pożarna
999
Pogotowie ratunkowe
605 587 265
Pogotowie dekarskie
605 666 903
Pogotowie elektryczne
798 239 375
Pogotowie hydrauliczne
991
Pogotowie energetyczne
992
Pogotowie gazowe
993
Pogotowie ciepłownicze
994
Pogotowie wodociągowe
997 lub 112
Policja