Zarządzamy nieruchomościami
 
Z nami znajdziesz swoje miejsce
 
Szukasz mieszkania?
 
 

Aktualności

27.08.2021
  Kętrzyn, dnia 27 sierpnia 2021r. INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU KĘTRZYŃSKIEGO TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.W KĘTRZYNIE Rada Nadzorcza Kętrzyńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Kętrzynie informuje, że po przeprowadzeniu postępowania konkursowego oraz rozmowy uzupełniającej z wyłonionymi kandydatami dokonano wyboru Prezesa Zarządu Spółki w osobie Pani Elżbiety Hryniewicz. Rada Nadzorcza Kętrzyńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kętrzynie    
22.06.2021
  RADA NADZORCZA KTBS Sp. z o.o. w Kętrzynie ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Kętrzyńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Kętrzynie. Rada Nadzorcza KTBS Sp. z o.o. w Kętrzynie ogłasza, że wszczęła postępowanie konkursowe na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki.   Kandydat powinien spełniać następujące wymagania formalne: posiadać wykształcenie wyższe zakończone tytułem magistra lub inżyniera, posiadać minimum 5 -letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę , powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek, posiadać co najmniej 3 – letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,  korzystać w pełni z praw publicznych, posiadać znajomość przepisów dotyczących przedmiotu działalności oraz Kodeksu Spółek Handlowych.   Zgłoszenie kandydata powinno zawierać: list motywacyjny, kwestionariusz osobowy, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia,  oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych, oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności...
14.06.2021
  KĘTRZYŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O. w Kętrzynie informuje, że od dnia: 7 CZERWCA 2021r. KASA KTBS jest czynna w godz. 7.30 - 14.30 (z przerwą w godz. 10.15 - 10.30)  
19.05.2021
  KĘTRZYŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O. w Kętrzynie informuje, że dnia: 4 CZERWCA 2021R.  BIURO BĘDZIE NIECZYNNE  
01.10.2020
  Komunikat Prezes KTBS informuje, że od 1 października 2020r. rozpoczną się wymagane przeglądy obiektów budowalnych realizowane zgodnie ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020r, poz. 1333 z późniejszymi zmianami). Przeglądy obejmować będą: W zakresie budowlanym sprawdzenie stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego sprawdzenie estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia   W zakresie instalacji sanitarnych i gazowych sprawdzenie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej sprawdzenie elementów kanalizacji odprowadzającej ścieki z budynku sprawdzenie instalacji gazowych sprawdzenie instalacji służących ochronie środowiska   W zakresie instalacji elektrycznej badania instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń osprzętu kontrola zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń , sprawdzenie odporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów   Przegląd kominów przeglądy kominiarskie i drożności kanałów wentylacyjnych   Osoby wytypowane do przeglądów posiadać będą pisemne upoważnienie wydane przez KTBS w Kętrzynie do prowadzenia czynności kontrolnych w lokalach Gminy Miejskiej Kętrzyn, Wspólnot Mieszkaniowych oraz zasobów własnych TBS.       Koordynację działań i przygotowanie niezbędnych formularzy przeglądowych oraz rozliczenie zadań  prowadzić będzie biuro...

Archiwum

2021
2020
2019

Zobacz także

Telefony

89 752 49 37
Biuro Obsługi Klienta
89 752 29 53
Sekretariat
89 752 29 53
FAX
89 752 52 26 lub 89 752 43 73
Księgowość
89 752 28 60 lub 89 752 45 39
Administracja budynków
89 752 24 31
Nadzór techniczny
998
Straż pożarna
999
Pogotowie ratunkowe
605 587 265
Pogotowie dekarskie
605 666 903
Pogotowie elektryczne
798 239 375
Pogotowie hydrauliczne
991
Pogotowie energetyczne
992
Pogotowie gazowe
993
Pogotowie ciepłownicze
994
Pogotowie wodociągowe
997 lub 112
Policja