Zapraszamy do wzięcia udziału w ankiecie
 
Zarządzamy nieruchomościami
 
Z nami znajdziesz swoje miejsce
 
Szukasz mieszkania?
 
 

O nas

Kętrzyńskie TBS Sp. z o.o. to znana i ceniona firma działająca na lokalnym rynku mieszkaniowym. Jest jednym z czołowych spółek w Kętrzynie oferujących mieszkania i lokale użytkowe. Oferuje również profesjonalne usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami, sporządzenie kosztorysów inwestorskich lub ofertowych, nadzór techniczny robót budowlanych, przeglądy okresowe budynków, a nawet zagospodarowania terenów zieleni.

Kętrzyńskie TBS Sp. z o.o. wchodzi w skład Spółek Miasta Kętrzyn.

Zarząd

 

 

Elżbieta Hryniewicz

Prezes Zarządu

 

Magdalena Jurecka

Prokurent

 

Rada Nadzorcza

 

Monika Zygmunt-Jakuć

Przewodniczący Rady Nadzorczej

 

Grzegorz Prokop

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

 

Michał Dworzycki

Członek Rady Nadzorczej

 

 

Zgromadzenie Wspólników

 

Karol Lizurej

Burmistrz Miasta Kętrzyn
Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników

 

 

Udziałowcy

100% udziałów Kętrzyńskie TBS należy do Gminy Miasta Kętrzyn.

Historia
Misja
Wizja
Strategia
1996 początki...
Spółka została utworzona na mocy uchwały Nr XXXV/261/96 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 30 października 1996 roku. Akt założycielski Spółki został zatwierdzony decyzją nr 50 (25-TBS/96) Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 23 grudnia 1996 roku, po czym 30 grudnia 1996 roku Sąd Rejonowego w Olsztynie V Wydział Gospodarczy wpisał Spółkę do rejestru handlowego. Natomiast działalność gospodarczą Spółka rozpoczęła z dniem 01 marca 1997 roku. Działalność ta polega oczywiście na zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych ludności.
1997 pierwszy budynek
Przy ulicy Poznańskiej 21B w Kętrzynie zamieszkało 30 rodzin. Budynek został zaadaptowany z dotychczasowego internatu szkolnego.
1998 nowy budynek
W 1998 roku oddano do użytku nowy 30-sto rodzinny budynek przy ulicy Klonowej 4, a w rok później - 44-ro rodzinny przy ulicy Klonowej 6. W tym samym roku - dzięki adaptacji hotelu pielęgniarek przy ulicy Zamkowej 2 - zasób mieszkaniowy Spółki zwiększył się kolejne 11 lokali. Rok 2000 to kolejny nowy budynek: 32 rodziny zamieszkały przy ulicy Klonowej 6A.
2003 52 rodziny
W 2003 roku do nowego budynku mieszkalnego przy ulicy Jaśminowej 4 wprowadzają się kolejne 52 rodzinny.
2006 kolejne 32 rodziny
Kolejne 32 rodziny otrzymują mieszkania w nowym budynku przy ulicy Poznańskiej 23B, zaś następne 35 - w budynku zaadaptowanym z byłego hotelu pracowniczego przy ulicy Sikorskiego 61.
2008 zbudowano pierwszy budynek w systemie mieszanym
W roku 2008 zbudowano pierwszy budynek w systemie mieszanym, tj. budynek przy ul. Jaśminowej 6, w którym 6 z 36 lokali zostało wybudowanych w całości ze środków ich przyszłych właścicieli.

MISJA - naszym głównym celem jest stworzenie jak najlepszej oferty mieszkaniowej dla naszych klientów. Pragniemy, aby dzięki naszemu codziennemu zaangażowaniu, oferta KTBS Kętrzyn była postrzegana nieodmiennie przez wszystkich klientów jako solidny i efektywny partner.

Dążymy do umocnienia prestiżu marki „ktbs” zarówno poprzez profesjonalne zaspokajanie potrzeb i oczekiwań naszych klientów, jak też działania na rzecz poprawy i rozwoju warunków życia mieszkańców Miasta.

Chcemy stale podnosić poziom świadczonych usług; wdrażamy innowacyjne rozwiązania i funkcjonalności, będące efektem współdziałania z wiodącymi naszymi Partnerami w dziedzinie usług dla ludności.

Jesteśmy zespołem ludzi kreatywnych, otwartych na wprowadzanie zmian i modyfikacji; chętnie przyjmujemy wszelkie uwagi, sugestie oraz propozycje, pomocne w udoskonalaniu naszych usług. Naszym klientom gwarantujemy profesjonalne usługi wysokiej jakości.

Podstawową zasadą wypływającą wprost z nauki Organizacja i Zarządzanie w życiu wszelkich firm na rynku jest ich Trwanie i Rozwój, realizowane w praktyce poprzez wypracowanie swojej uświadomionej Misji i Wizji oraz Strategii Rozwoju, ich promocję, wdrażanie i realizację w praktyce oraz okresową weryfikację.

Wychodząc z powyższej zasad, plany i zamierzenia Spółki na lata 2017-2019 w zakresie działań promocyjno-marketingowych, działań bieżących (operacyjnych) oraz zamierzeń strategicznych Zarząd Spółki oraz Rada Nadzorcza określiły jak poniżej:

 • opracowanie i wdrożenie Ankiety Satysfakcji Klienta, w celu lepszego poznania i monitorowania na bieżąco opinii i potrzeb rynku, zewnętrznego otoczenia spółki, usługobiorców – ludzi i firm oraz ciągłe doskonalenie oferty Spółki pod tym kątem; doskonalenie przepływu informacji do i od usługobiorców;

 • okresowe otwarte spotkania Kierownictwa Spółki ze wspólnotami mieszkaniowymi i systematyczne spotkania (cotygodniowe dyżury Prezesa Zarządu) z indywidualnymi klientami;

 • wdrożenie E-kartoteki, dostępnej (login, hasło) na www.tbs.ketrzyn.pl dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców zasobów zarządzanych przez Spółkę, własnych i na zlecenie, aby mieszkańcy mogli na bieżąco monitorować swoje zobowiązania wobec spółki (należności spółki);

 • lepsze wykorzystanie wszelkich form przekazu do otoczenia zewnętrznego spółki – lokalne media: prasa, telewizja, radio – internet, - spotkania, prezentacje, samorząd, kontakty osobiste - dla pełnej prezentacji możliwości i oferty Firmy oraz kontaktu z interesantami Spółki;

 • przygotowanie nowej strony www.tbs.ketrzyn.pl Spółki i jej bieżąca obsługa, weryfikacja i doskonalenie; poza telefonami także adresy mailowe do kontaktu z najważniejszymi osobami w spółce/działami obsługującymi klientów; aktualności z życia Spółki, informacje z miasta, informacje prawne w zakresie zadań realizowanych przez Spółkę;

 • wdrażanie zasad społecznej wrażliwości biznesu, sponsoring na rzecz mieszkańców i miasta, udział i pomoc, w tym finansowa, aktywny udział w życiu społeczno-kulturalnym i sportowym środowiska; współpraca z samorządem miasta i innymi podmiotami miasta i mieszkańcami w w/w zakresie;

 • poprawa informatyzacji Spółki; wymiana sprzętu informatycznego (komputerów, oprogramowania, inne urządzenia ), doskonalenie wewnętrznej komunikacji, sieci rejestracji i przepływu zdarzeń i informacji; zasada: każdy pracownik merytoryczny pracuje na bieżąco na swoim odcinku dostępu do sieci, a każdy przełożony ma na bieżąco podgląd do sytuacji w spółce w realizowanym zakresie kompetencji i obowiązków; cele: ułatwiamy pracę, poprawiamy warunki pracy, zwiększamy zaangażowanie, wykorzystanie i efektywność pracy pracowników; szybki dostęp do zagregowanych informacji o Spółce, o prowadzonych sprawach (aby sprawy nie ginęły);

 • wprowadzanie elementów rachunkowości zarządczej w celu bieżącej analizy centrów kosztów i przychodów (zysków) Spółki, efektywniejszego zarządzania Spółką;

 • ciągłe podnoszenie kompetencji ogólnych i zawodowych pracowników z wykorzystaniem możliwości pozyskania dofinansowania z finansowych funduszy pomocowych UE i krajowych (głównie RPO WiM 2014-2020); kształtowanie pożądanej kultury organizacji i stosunków międzyludzkich; realizacja zasady, że „najważniejszy jest człowiek” - pracownik, klient, partner, bo ON daje Nam bieżące utrzymanie, trwanie i rozwój;

 • pełnienie roli Inwestora Zastępczego dla projektów budowlanych na zlecenie klientów zewnętrznych;

 • pozyskiwanie i przygotowywanie na terenach miasta nowych terenów pod inwestycje, tak pod budownictwo mieszkaniowe czy na inne cele własne oraz zainteresowanych klientów;

 • rozwój inwestycji budownictwa społecznego oraz w miarę potrzeb budownictwa towarzyszącego, w tym dla ludzi młodych oraz o niskich dochodach z wykorzystaniem finansowania z BGK w Warszawie (program Mieszkanie+, lokalny program mieszkaniowy, obsługa prawna, notarialna i kredytowa w oparciu o nisko oprocentowane finansowanie rządowe);

 • ciągła troska o zwiększanie przychodów poprzez podejmowanie nowych usług (np. kosztorysowanie, projektowanie, nadzór) oraz troska o redukcję kosztów, wszędzie tam, gdzie można i gdzie to zasadne np. poprzez własne inwestycje na (przy) własnych obiektach Spółki w Odnawialne Źródła Energii, zwłaszcza w instalacje fotowoltaiczne służące do wytwarzania energii elektrycznej na cele wspólne mieszkańców (klatki schodowe, piwnice, alejki, place, wspólne urządzenia elektryczne), co obniży koszty energii elektrycznej; także tam gdzie istnieje sens ekonomiczny i warunki techniczne montowanie własnego źródła ciepła (może kiedyś także klimatyzacji) np. pomp ciepła; oferowanie ww. usług na zlecenia (zapotrzebowanie) zewnętrzne; a potem usługa serwisowania i konserwacji urządzeń;

 • innym zakresem wspólnych zainteresowań spółki i samorządu będzie ciągła termomodernizacja „starych” obiektów komunalnych w celu obniżenia strat ciepła i obniżenia jego kosztów oraz zwiększenia estetyki budynków;

 • może także powołanie Biura Pośrednictwa Obrotu Nieruchomościami lokalowymi (mieszkaniowymi) i nie tylko – świadczenie tych usług, niekoniecznie w strukturze sformalizowanej (biuro, dział, stanowisko samodzielne): sprzedaż, kupno, najem, zamiana (z czasem może i wycena nieruchomości) z zamiarem Kompleksowej Obsługi Klientów w tym zakresie; w jednym miejscu, w spółce klient załatwia wiele swoich spraw i potrzeb z obszaru komunalnego, bez potrzeby szukania rozwiązań na własną rękę;

 • rozpoznanie możliwości nawiązania skutecznej i efektywnej współpracy w ramach coraz popularniejszych w Polsce inicjatyw klastrowych, w tym przypadku dot. sektora komunalnego budownictwa społecznego, budownictwa socjalnego, usług komunalnych, w regionie, a może i szerzej; może także z zakresu ekonomii społecznej i przedsiębiorczości socjalnej, usług skierowanych na lepsze, kompleksowe zaspakajanie podstawowych potrzeb komunalnych mieszkańców (efekt synergii działania w grupie, dostęp do wiedzy, nowych rozwiązań, inicjatyw i możliwości oraz aplikowania o finansowe środki wsparcia i pomocy UE i krajowe);

Zobacz także

Telefony

89 752 49 37
Biuro Obsługi Klienta
89 752 29 53
Sekretariat
89 752 29 53
FAX
89 752 43 73
Księgowość
89 752 28 60 lub 89 752 45 39
Administracja budynków
89 752 24 31
Nadzór techniczny
998
Straż pożarna
999
Pogotowie ratunkowe
605 587 265
Pogotowie dekarskie
605 666 903
Pogotowie elektryczne
798 239 375
Pogotowie hydrauliczne
991
Pogotowie energetyczne
992
Pogotowie gazowe
993
Pogotowie ciepłownicze
994
Pogotowie wodociągowe
997 lub 112
Policja