UWAGA
DRODZY KLIENCI!

W związku ze stanem epidemii informujemy, że podjęliśmy szereg działań zmierzających do ograniczenia ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 oraz zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa pracownikom i klientom.

od dnia 11 sierpnia 2020r

obsługę interesantów ogranicza się wyłącznie do spraw niecierpiących zwłoki

w godzinach 800 – 1400


z zastosowaniem procedur strefy bezpieczeństwa
opisanych na naszej stronie

Jednocześnie informujemy, iż pracownicy KTBS zostają do Państwa dyspozycji telefonicznej oraz e-mailowej biuro.tbs@e-ketrzyn.pl

Prosimy o kontakt bezpośrednio z pracownikiem merytorycznym zajmującym się Państwa sprawą.
 
Zarządzamy nieruchomościami
 
Z nami znajdziesz swoje miejsce
 
Szukasz mieszkania?
 
 

Zapytania ofertowe

10.11.2020
    9 listopada 2020 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT Kętrzyńskie Towarzostwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Kętrzynie zaprasza uprawnione jednostki do składania ofert: na badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020 BADANIE NALEZY PRZEPROWADZIĆ DO DNIA 31.03.2021r. Oferty powinny zawierać: Dane oferenta wraz z dokumentem uprawniającym do badania sprawozdań finansowych, Dokumenty potwierdzające doświadczenie oferenta w przedmiocie zamówienia, Proponowaną cene brutto - kwotę ryczałtową uwzględniającą wszystkei koszty. Oferty nalezy składać na adres Spółki w zamkniętych kopertach z napisem "Bilans 2020" w terminie do dnia 11.12.2020r do godz, 15.00 Zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru oferty, bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków finansowo-prawnych. Informacje o Spółce można uzyskać pod nr telefonu 089 752 49 37. Osoby upoważnione do kontaktu - Elżbieta Hryniewicz  
20.10.2020
  Znak: DT/3626/20 19 października 2020 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT Kętrzyńskie TBS Sp. z o. o. w Kętrzynie – w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Chopina 7 w Kętrzynie – zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania: „Remont elewacji wraz z dociepleniem ściany szczytowej od podwórza oraz wykonanie izolacji ścian fundamentowych piwnic budynku wielorodzinnego przy ul. Chopina 7 w Kętrzynie” Wzory formularzy ofertowych można pobrać ze strony internetowej Kętrzyńskiego TBS Sp. z o.o.  w Kętrzynie www.tbs.ketrzyn.pl, zakładka przetargi aktualne. Obmiar należy wykonać w naturze. Wykonawcy ubiegający się o wykonanie w/w zadania są zobowiązani złożyć wraz z ofertą następujące dokumenty: oświadczenie, że Wykonawca posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zadania, dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zadania oraz znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zadania, wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zadania wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat robót budowlanych w zakresie podobnym do powyższego zadania...
05.10.2020
    Znak: DT/3450/20 2 października 2020 r. INFORMACJA o wyborze oferty dot. zapytania ofertowego z dnia 9.07.2020r.; znak: DT/2214/20 Kętrzyńskie TBS Spółka z o.o. w Ketrzynie w imieniu Gminy Miejskiej Kętrzyn informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zadania pn. "Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej do poszczególnych lokali mieszkalnych w zakresie demontazu obecnej i montażu nowej stolarki wraz z obróbką". Do realizacji przedmiotowego zamówienia wybrano ofertę, którą złożyła Firma z siedzibą w Kętrzynie, cena oferty wybranej wynosi brutto: 86.260,00m zł. Wybrany Wykonawca spełnił wszystkei warunki określone w zapytaniu ofertowym. Złożona oferta jest jedyną ofertą, jaka wpłynęła w niniejszym zapytaniu ofertowym, a zaoferowana cena mieści się w kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Prezes Zarządu Andrzej MIchalski  
21.09.2020
  Znak: DT/3290/20 14 września 2020 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT Kętrzyńskie TBS Sp. z o. o. w Kętrzynie – w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Gałczyńskiego 1 w Kętrzynie – zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania: „Wykonanie remontu elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Gałczyńskiego 1 w Kętrzynie zgodnie z projektem budowlanym , programem prac konserwatorskich  oraz opinią techniczną zarysowania elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego” Projekt budowlany remontu  elewacji budynku, opinie techniczną, przedmiar robót, badania niezbędne do wyceny prac budowlanych oraz wzory formularzy ofertowych można pobrać ze strony internetowej Kętrzyńskiego TBS Sp. z o.o.  w Kętrzynie www.tbs.ketrzyn.pl, zakładka ogłoszenia i przetargi / zapytania ofertowe. Wykonawcy ubiegający się o wykonanie w/w zadania są zobowiązani złożyć wraz z ofertą następujące dokumenty: oświadczenie, że Wykonawca posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zadania, dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zadania oraz znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zadania, wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zadania...
19.08.2020
  Znak: DT/2962/20 12 sierpnia 2020 r. INFORMACJA o wyborze najorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym z dnia 23.07.2020r.; znak: DT/2513/20 W związku z prowadzonym postępowaniem znak sprawy: DT/2513/20 na 'Wykonanie remontu elewacji i dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Koprenika 2 w Kętrzynie, zgodnie z projektem budowlanym i rpogramem prac konserwatorskich' iformuję, iż w wyniku oceny nadesłanych 3 ofert Wspólnota Mieszkaniowa ul. Kopernika 2 w Kętrzynie dokonała wyboru najtańszej oferty za kwotę: wzmocnienie ścian: 3.415,07 zl brutto remont elewacji: 158.075,53 zl brutto remont dachu: 58.900,07 zl brutto izolacja fundamentów: 39.637,68 zł brutto zl brutto Dziękujemy za udzial w procedurze i zlożenie ofert. Prezes Zarządu Andrzej MIchalski  
04.08.2020
  Znak: DT/2642/20 3 sierpnia 2020 r. INFORMACJA Dotyczy: zaproszenia do złożenia ofert na wykonanie zadania znak: DT/2462/20 z dnia 13.07.2020 roku na: „Wykonanie remontu elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Gałczyńskiego 1 w Kętrzynie zgodnie z projektem budowlanym, programem prac konserwatorskich oraz opinią techniczną zarysowania elewacji budynku mieszklanego wielorodzinnego”. Kętrzyńskie TBS Spółka z o.o. w Kętrzynie w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Gałczyńskiego 1 w Kętrzynie informuje, że do dnia 03.08.2020 r. do godz. 11.00 nie wpłynęła do siedziby Spółki TBS w Kętrzynie żadna oferta. Wobec powyższego Zamawiający zakończył postępowanie bez wyboru oferty.  
26.07.2020
  Znak: DT/2513/20 23 lipca 2020 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT Kętrzyńskie TBS Sp. z o. o. w Kętrzynie – w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Kopernika 2 w Kętrzynie – zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania: „Wykonanie remontu elewacji i dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kopernika 2 w Kętrzynie zgodnie z projektem budowlanym i programem prac konserwatorskich ” Projekt budowlany remontu  elewacji i  dachu   budynku, przedmiary robót niezbędne do wyceny prac budowlanych oraz wzory formularzy ofertowych można pobrać ze strony internetowej Kętrzyńskiego TBS Sp. z o.o.  w Kętrzynie www.tbs.ketrzyn.pl, zakładka ogłoszenia i przetargi / zapytania ofertowe. Wykonawcy ubiegający się o wykonanie w/w zadania są zobowiązani złożyć wraz z ofertą następujące dokumenty: oświadczenie, że Wykonawca posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zadania, dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zadania oraz znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zadania, wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zadania wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych...
22.07.2020
  Znak: DT/2484/20 Kętrzyn, 16 lipca 2020 r. INFORMACJA Dotyczy: zaproszenia do złożenia ofert na wykonanie zadania znak: DT/2117/20 z dnia 02.07.2020 roku na: „Przeprowadzenie 5-letniej kontroli okresowej budynków Gminy MiIejskiej Kętrzyn zarządzanych przez Kętrzyńskie TBS Sp. z o.o. w Kętrzynie - branża ogólnobudowlana”. Kętrzyńskie TBS Spółka z o.o. w Kętrzynie w imieniu Gminy MIejskiej Kętrzyn informuje, że do dnia 10.07.2020 r. do godz. 10.00 wpłynęły do siedziby Spółki TBS w Kętrzynie cztery oferty. Wobec powyższego Zamawiający nie wyłonił Wykonawcy, podejmując decyzję o zakończeniu postępowania bez wyboru oferty.  
22.07.2020
  Znak: DT/2485/20 Kętrzyn, 16 lipca 2020 r. INFORMACJA Dotyczy: zaproszenia do złożenia ofert na wykonanie zadania znak: DT/2120/20 z dnia 02.07.2020 roku na: „Przeprowadzenie 5-letniej kontroli okresowej budynków Gminy MiIejskiej Kętrzyn zarządzanych przez Kętrzyńskie TBS Sp. z o.o. w Kętrzynie - branża sanitarna i gazowa”. Kętrzyńskie TBS Spółka z o.o. w Kętrzynie w imieniu Gminy MIejskiej Kętrzyn informuje, że do dnia 10.07.2020 r. do godz. 10.00 wpłynęły do siedziby Spółki TBS w Kętrzynie dwie oferty. Wobec powyższego Zamawiający nie wyłonił Wykonawcy, podejmując decyzję o zakończeniu postępowania bez wyboru oferty.  
22.07.2020
  Znak: DT/2486/20 Kętrzyn, 16 lipca 2020 r. INFORMACJA Dotyczy: zaproszenia do złożenia ofert na wykonanie zadania znak: DT/2118/20 z dnia 02.07.2020 roku na: „Przeprowadzenie 5-letniej kontroli okresowej budynków Gminy MiIejskiej Kętrzyn zarządzanych przez Kętrzynskie TBS Sp. z o.o. w Kętrzynie - branża elektryczna”. Kętrzyńskie TBS Spółka z o.o. w Kętrzynie w imieniu Gminy MIejskiej Kętrzyn informuje, że do dnia 10.07.2020 r. do godz. 10.00 wpłynęła do siedziby Spółki TBS w Kętrzynie 1 oferta. Wobec powyższego Zamawiający nie wyłonił Wykonawcy, podejmując decyzję o zakończeniu postępowania bez wyboru oferty.  
12345

Archiwum

2020

Zobacz także

Telefony

89 752 49 37
Biuro Obsługi Klienta
89 752 49 37
Sekretariat
89 752 29 53
FAX
89 752 52 26 lub 89 752 43 73
Księgowość
89 752 28 60 lub 89 752 45 39
Administracja budynków
89 752 24 31
Nadzór techniczny
998
Straż pożarna
999
Pogotowie ratunkowe
605 587 265
Pogotowie dekarskie
605 666 903
Pogotowie elektryczne
798 239 375
Pogotowie hydrauliczne
991
Pogotowie energetyczne
992
Pogotowie gazowe
993
Pogotowie ciepłownicze
994
Pogotowie wodociągowe
997 lub 112
Policja