Zapraszamy do wzięcia udziału w ankiecie
 
Zarządzamy nieruchomościami
 
Z nami znajdziesz swoje miejsce
 
Szukasz mieszkania?
 
 

Zapytania ofertowe

10.08.2022
Znak: DT/3158/22 Data: 10 sierpnia 2022r.   Zawiadomienie o wyborze oferty dot. postępowania z dnia 20.07.2022 r. znak DT/2880/22   Kętrzyńskie Towarzystwko Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w imieniu Gminy Miejskiej Kętrzyn informuje o zakończeniu postępowania znak DT/2880/22 z dnia 20.07.2022 o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 130 000 złotych pn.: „Wymiana stolarki okiennej we wskazanych lokalach mieszkalnych w zakresie demontażu obecnej i montażu nowej stolarki wraz z jej obróbką - 2022 r.” Do dnia 03.08.2022 r. do godz. 10:00 do siedziby Kętrzyńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kętrzynie wpłynęły dwie oferty. Zgodnie z przyjętym kryterium oceny ofert w niniejszym postępowaniu - cena 100%, wybrano ofertę najorzystniejszą, która złożyfa firma pn.: GRZEGORZ SĘK ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY "NORPLAST" Wybrany Wykonawca spełnił wszystkie postawione przez Zamawiającego wymagania i warunki udziału w postępowaniu określone w zaproszeniu do złożenia ofert.  
05.08.2022
Znak: DT/3092/22 Data: 05 sierpnia 2022r.   Zawiadomienie o wyborze oferty dot. postępowania z dnia 20.07.2022 r. znak DT/2877/22   Kętrzyńskie Towarzystwko Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Orkana 1 w Kętrzynie informuje o zakończeniu postępowania znak DT/2877/22 z dnia 20.07.2022 tj. Zaproszenie do składania ofert na wykonanie zadania pn.: „Izolacja pionowa z dociepleniem ścian fundamentowych wraz z odwodnieniem budynku Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Orkana 1 w Kętrzynie” Do dnia 03.08.2022 r. do godz. 11:00 do siedziby Kętrzyńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kętrzynie wpłynęły dwie oferty. Jednocześnie informujemy, że po komisyjnym otwarciu ofert w siedzibie Spółki, które odbyło się dn. 04.08.2022 r., Zamawiający podją decyzję o wyborze oferty złożonej przez firmę: MARIUSZ SIENKIEWICZ PPHU "DREW-GAM" Wybrany Wykonawca spełnił wszystkie postawione przez Zamawiającego wymagania i warunki udziału w postępowaniu określone w zaproszeniu do złożenia ofert.  
05.08.2022
Znak: DT/3091/22 Data: 05 sierpnia 2022r.   Informacja o zakończeniu postępowania Dotyczy zaproszenia do złożenia ofert znak: DT/2486/22 z dnia 04 lipca 2022 roku   Kętrzyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Kętrzynie – w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Reja 3 w Kętrzynie informuje o zakończeniu postępowania znak DT/2486/22 z dnia 04.07.2022 tj. Zaproszenie do składania ofert na wykonanie zadania: „Remont dachu budynku Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Reja 3 w Kętrzynie" Zakres prac: Remont kominów. Montaż komunikacji dachowej. Wymiana pokrycia dachu - dachówka ceramiczna. Wymiana zmurszałych elementów poszycia dachu. Wymiana rynien i rur spustowych - blacha ocynkowana. Wymiana obróbek blacharskich - blacha ocynkowana. Do dnia 18.07.2022 r. do godz. 11:00 do siedziby Kętrzyńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kętrzynie wpłynęła jedna oferta. Jednocześnie informujemy, że po komisyjnym otwarciu ofert w siedzibie Spółki, które odbyło się dn. 21.07.2022 r., Zamawiający podjął decyzję o zakończeniu niniejszego postępowania znak: DT/2486/22 z dn. 04.07.2022 r. bez wyboru oferty.  
05.08.2022
Znak: DT/3093/22 Data: 05 sierpnia 2022r.   Zaproszenie do złożenia ofert   Kętrzyńskie TBS Sp. z o. o. w Kętrzynie – w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Poznańska 16 zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania pn.: „Wymiana rynien na budynku mieszkalnym oraz rynien i rur spustowych na budynku pomieszczeń gospodarczych.”                                                                                                                                                                                                                   ...
02.08.2022
Znak: DT/3000/22 Data: 02 sierpnia 2022r.   Zaproszenie do złożenia ofert   Kętrzyńskie TBS Sp. z o. o. w Kętrzynie – w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Mazurska 5 zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania pn.: „Remont klatki schodowej w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Mazurska 5 w Kętrzynie”   Zakres prac: Uzupełnienie ubytków powłok tynkarskich. Przygotowanie powierzchni ścian i sufitów do malowania (oczyszczenie i zagruntowanie) Odmalowanie ścian i sufitów klatki schodowej z wykonaniem lamperii (lamperie malowane/ lamperie z tynku mozaikowego)*. Remont powłok malarskich schodów do pierwszego piętra: - zeskrobanie/zeszlifowanie starej powłoki malarskiej, - uzupełnienie ubytków, - wymiana znacznie wyeksploatowanych elementów remontowanych biegów (stopnice, podstopnice), - wykonanie nowej powłoki malarskiej biegów.* Remont poręczy schodowych: - zeskrobanie/zeszlifowanie starej powłoki malarskiej, - uzupełnienie ubytków, - wykonanie nowej powłoki malarskiej poręczy.* *materiały i kolorystykę należy uzgodnić z Zarządem Wspólnoty Mieszkaniowej na etapie wyceny     UWAGA! Wykonawca zobowiązany jest przedstawić ofertę na podstawie własnych obmiarów i wyceny. W celu uzyskania informacji o osobach będących w Zarządzie Wspólnoty Mieszkaniowej – prosimy o kontakt z administratorem budynku tel. (89) 752-45-39; 752-29-53 lub 752-24-31. Wykonawcy...
20.07.2022
Znak: DT/2877/22 Data: 20 lipca 2022r.   Zaproszenie do złożenia ofert   Kętrzyńskie TBS Sp. z o. o. w Kętrzynie – w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Orkana 1 w Kętrzynie – zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania pt.: „Izolacja pionowa z dociepleniem ścian fundamentowych wraz z odwodnieniem budynku Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Orkana 1 w Kętrzynie”   Zakres prac: Odwodnienie budynku. Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej do budynku mieszkalnego zgodnie z gotową dokumentacją projektową (Załącznik nr 7). Po stronie Wykonawcy koszt zajęcia pasa drogowego oraz obsługa geodezyjna inwestycji. Przy wycenie prac Wykonawca może posiłkować się załączonym przedmiarem robót (Załącznik nr 8). Izolacja pionowa ścian fundamentowych Rozbiórka istniejącej opaski. Wykopy wąskoprzestrzenne prowadzone odcinkowo. Przygotowanie i naprawa podłoża. Hydroizolacja grubowarstwowa bitumiczna np. Superflex 10 Weber lub inna o porównywalnych właściwościach. Docieplenie ścian fundamentowych – płyty stryropianowe fundamentowe o obniżonej chłonności gr. 10 cm. Zabezpieczenie warstwy hydroizolacji folią kubełkową. Zasypanie wykopu z częściową wymianą gruntu. Odtworzenie opaski z kostki brukowej. Przy wycenie prac Wykonawca może posiłkować się załączonym przedmiarem robót w...
20.07.2022
Znak: DT/2880/22 Data: 20 lipca 2022r.   Zaproszenie do złożenia ofer   Kętrzyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Kętrzynie – w imieniu Gminy Miejskiej Kętrzyn w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 130 000 złotych, zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania pn.: „Wymiana stolarki okiennej we wskazanych lokalach mieszkalnych w zakresie demontażu obecnej i montażu nowej stolarki wraz z jej obróbką – 2022 r.”  OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Rodzaj zamówienia: robota budowlana związana z zakupem, dostawą i montażem Skrócony opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z demontażem obecnej stolarki, zakupem, dostawą i montażem nowej stolarki okiennej wraz z obróbką wg wykazu (załącznik nr 2) Szczegółowe wymagania do zamówienia stanowi załącznik nr 5 do zaproszenia.   WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: Wykonawcy ubiegający się o wykonanie w/w zadania są zobowiązani złożyć wraz z formularzem ofertowym (załącznik nr 1) następujące dokumenty: wyceniony wykaz stolarki okiennej – załącznik nr 2, oświadczenie, że Wykonawca posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie niezbędne...
20.07.2022
Znak: DT/2880/22 Data: 20 lipca 2022r.   Zaproszenie do złożenia ofert   Kętrzyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Kętrzynie – w imieniu Gminy Miejskiej Kętrzyn w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 130 000 złotych, zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania pn.: „Wymiana stolarki okiennej we wskazanych lokalach mieszkalnych w zakresie demontażu obecnej i montażu nowej stolarki wraz z jej obróbką – 2022 r.”  OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Rodzaj zamówienia: robota budowlana związana z zakupem, dostawą i montażem Skrócony opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z demontażem obecnej stolarki, zakupem, dostawą i montażem nowej stolarki okiennej wraz z obróbką wg wykazu (załącznik nr 2) Szczegółowe wymagania do zamówienia stanowi załącznik nr 5 do zaproszenia.   WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: Wykonawcy ubiegający się o wykonanie w/w zadania są zobowiązani złożyć wraz z formularzem ofertowym (załącznik nr 1) następujące dokumenty: wyceniony wykaz stolarki okiennej – załącznik nr 2, oświadczenie, że Wykonawca posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie niezbędne...
19.07.2022
Znak: DT/2810/22 Data: 19 lipca 2022r.   Informacja o zakończeniu postępowania Dotyczy zaproszenia do złożenia ofert znak: DT/2345/22 z dnia 24 czerwca 2022 roku na wykonanie prac ogólnobudowlanych "Remont klatki schodowej w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej  Mazurska 5 w Kętrzynie"   Kętrzyńskie TBS Spółka z o.o. w Kętrzynie w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Mazurska 5 w Kętrzynie  informuje, że do dnia 08.07.2022 r. do godz. 12:00 do siedziby Spółki TBS w Kętrzynie nie wpłynęła żadna oferta. Wobec powyższego Zamawiający podjął decyzję o unieważnieniu niniejszego postępowania.
18.07.2022
Znak: DT/2485/22 Data: 04 lipca 2022r.   Informacja o zakończeniu postępowania Dotyczy: zaproszenia do złożenia ofert znak: DT/2396/22 z dnia 27.06.2022 r.   Kętrzyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Skłodowskiej 11 w Kętrznie informuje o zakończeniu postępowania znak DT/2396/22 z dnia 27.06.2022 tj. Zaproszenie do składania ofert na wykonanie zadania pn.: „Remont elewacji i izolacja ścian fundamentowych budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Skłodowskiej 11 w Kętrzynie zgodnie z projektem budowlanym i programem prac konserwatorskich.” Do dnia 12.07.2022 r. do godz. 10:00 do siedziby Kętrzyńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kętrzynie nie wpłynęła żadna oferta. Wobec powyższego Zamawiający podjął decyzję o unieważnieniu niniejszego postępowania.    
123456789

Archiwum

2022
2021
2020

Zobacz także

Telefony

89 752 49 37
Biuro Obsługi Klienta
89 752 29 53
Sekretariat
89 752 29 53
FAX
89 752 52 26 lub 89 752 43 73
Księgowość
89 752 28 60 lub 89 752 45 39
Administracja budynków
89 752 24 31
Nadzór techniczny
998
Straż pożarna
999
Pogotowie ratunkowe
605 587 265
Pogotowie dekarskie
605 666 903
Pogotowie elektryczne
798 239 375
Pogotowie hydrauliczne
991
Pogotowie energetyczne
992
Pogotowie gazowe
993
Pogotowie ciepłownicze
994
Pogotowie wodociągowe
997 lub 112
Policja