Zarządzamy nieruchomościami
 
Z nami znajdziesz swoje miejsce
 
Szukasz mieszkania?
 
 

Zapytania ofertowe

17.01.2020
  Znak: DT/185/20 16 stycznia 2020 r. INFORMACJA Dotyczy: zaproszenia do złożenia ofert na wykonanie zadania znak: DT/4405/19 z dnia 20.12.2020 roku na: „Naprawę i malowanie kominów w budynku ul. Chopina 7 w Kętrzynie zgodnie z zaleceniami z protokołu z okresowej kontroli rocznej stanu technicznego obiektu budowlanego z dnia 06.09.2019 roku”   Kętrzyńskie TBS Spółka z o.o. w Kętrzynie w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej  ul.  Chopina 7 w Kętrzynie informuje, że do dnia 15.01.2020 r. do godz. 11.00  nie wpłynęła do siedziby Spółki  TBS w Kętrzynie żadna oferta. Wobec powyższego  Zamawiający nie wyłonił wykonawcy, podejmując  decyzję   o unieważnieniu postępowania znak: DT/4405/19  z dn. 20.12.2019 r.  
17.01.2020
  Znak: DT/186/20 15 stycznia 2020 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT Kętrzyńskie TBS Sp. z o. o. w Kętrzynie – w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej  ul. Chopina 7 w Kętrzynie – zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania: „OPRACOWANIE DOKUMENTACJI KONSERWATORSKIEJ WRAZ Z PROGRAMEM PRAC KONSERWATORSKICH, RESTAURATORSKICH I DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ REMONTU ELEWACJI BEZ DOCIEPLENIA ORAZ WYKONANIA IZOLACJI ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH PIWNIC BUDYNKU PRZY UL. CHOPINA 7  W KĘTRZYNIE ZGODNIE Z ZALECENIAMI KONSERWATORSKIMI” Zakres prac: badania konserwatorskie wraz z wykonaniem kwerendy archiwalnej, program prac konserwatorskich oraz program prac restauratorskich, inna dokumentacja wynikająca z zaleceń  konserwatorskich, dokumentacja projektowa.   Zamawiający zwraca uwagę aby koszt dokumentacji konserwatorskiej  i projektowej  obejmował oddzielne wyceny: I wycena  - remont elewacji budynku bez docieplenia II wycena - wykonanie izolacji ścian fundamentowych piwnic budynku Wzory formularzy ofertowych oraz zalecenia konserwatorskie można pobrać ze strony www.tbs.ketrzyn.pl (zakładka ogłoszenia i przetargi) .        Wykonawcy ubiegający się o wykonanie w/w zadania są zobowiązani złożyć wraz z formularzem ofertowym następujące dokumenty: oświadczenie, że Wykonawca posiada odpowiednią wiedzę i...
15.01.2020
  Znak: DT/146/20 14 stycznia 2020 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT Kętrzyńskie TBS Sp. z o. o. w Kętrzynie – w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej  ul. Mazurskiej 2 w Kętrzynie – zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania: ,,Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru w czasie  trwania remontu dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego  przy ul. Mazurska 2 w Kętrzynie zgodnie z projektem budowlanym” Wzory formularzy ofertowych  oraz projekt budowlany można pobrać ze strony internetowej Kętrzyńskiego TBS Sp. z o.o.  w Kętrzynie www.tbs.ketrzyn.pl, zakładka przetargi aktualne. Wykonawcy ubiegający się o wykonanie w/w zadania są zobowiązani złożyć wraz z ofertą następujące dokumenty: oświadczenie, że Wykonawca posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zadania, dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do  wykonania zadania, wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zadania wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych , (wymagany Inspektor Nadzoru z co najmniej 18 miesięczną praktyką zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków - zgodnie z rozporządzeniem Ministra...
15.01.2020
  Znak: DT/140/19 14 stycznia 2020 r. INFORMACJA Dotyczy: zaproszenia do złożenia ofert na wykonanie zadania znak: DT/4054/19 z dnia 15.11.2019 roku na: „1. Remont elewacji budynku od strony podwórza 2. Remont ścian szczytowych. 3. Remont odwodnienia dachu. 4. „Szyciu ścian” 5. Wykonanie wzmocnienia i izolacji fundamentów oraz wykonaniem parapetów. 6. Wykonanie opaski wokół budynku.” Kętrzyńskie TBS Spółka z o.o. w Kętrzynie w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Mickiewicza 8 w Kętrzynie informuje, że do dnia 09.12.2019 r. do godz. 11.00 do siedziby Spółki TBS w Kętrzynie wpłynęła jedna oferta. Jednocześnie informuję, że Zamawiający podjął decyzję o zakończeniu niniejszego postępowania znak: DT/4054/19 z dnia 15.11.2019 r. z wyborem oferty za kwotę brutto 167302,32zł. Dziękujemy za udział w procedurze i złożenie ofert.  
14.01.2020
  Kętrzyńskie Towarzystwo Budownictwa Społeczengo Sp. z o. o. w Kętrzynie zaprasza uprawnione jednostki do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019 BADANIE NALEŻY PRZEPROWADZIĆ DO DNIA 31.03.2020r. Oferty powinny zawierać: Dane oferenta wraz z dokumentem uprawniającym do badania sprawozdań finansowych, Dokumenty potwierdzające doświadczenie oferenta w przedmiocie zamówienia, Proponowaną cenę netto - kwotę ryczałtową uwzględniającą wszystkie koszty Oferty należy składać na adres Spółki w zamkniętych kopertach z napisem 'Bilans 2019" w terminie do dnia 15.01.2020r. do godz. 15.00. Zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstapienia od wyboru oferty, bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków finansowo-prawnych. Informacji o Spółce mozna uzyskać pod nr tel. 89 752 49 37. Osoby uprawnione do kontaktu - Elżbieta Hryniewicz  
09.01.2020
  Znak: DT/29/20 7 stycznia 2020 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT Kętrzyńskie TBS Sp. z o. o. w Kętrzynie – w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej  ul. Sikorskiego 32  w Kętrzynie – zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania: „Wykonanie renowacji i konserwacji wszystkich widocznych elementów szyldu (obramowanie, podwójny napis i część logo) przy  ul. Sikorskiego 32 w Kętrzynie ”- zgodnie z udzielonym pozwoleniem  Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków  oraz programem prac konserwatorskich. Wszelkie działania polegające na pracach konserwatorsko- restauratorskich muszą być wykonywane pod nadzorem konserwatorskim i w uzgodnieniu z przedstawicielem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Wzory formularzy ofertowych można pobrać ze strony internetowej Kętrzyńskiego TBS Sp. z o.o. w Kętrzynie www.tbs.ketrzyn.pl, zakładka przetargi aktualne. Wykonawcy ubiegający się o wykonanie w/w zadania są zobowiązani złożyć wraz z ofertą następujące dokumenty: oświadczenie, że Wykonawca posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zadania, dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zadania oraz znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zadania, wykaz osób,...
09.01.2020
  Znak: DT/ 47 /20 08 stycznia 2020 r. INFORMACJA Dotyczy: zaproszenia do złożenia ofert znak: DT/ 3974/19 z dnia 06.11.2019 roku na: „Opracowanie opinii stanu technicznego balkonów budynku mieszkalnego przy ul. Sikorskiego 31 w Kętrzynie z zakresem i sposobem usunięcia nieprawidłowości”.   Kętrzyńskie TBS Sp. z o.o. w Kętrzynie w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Sikorskiego 31 w Kętrzynie informuje, że do dnia 29.11.2019 r. do godz. 11.00 wpłynęła do siedziby Spółki  TBS  w Kętrzynie 1 oferta.   Jednocześnie informuję, że Zamawiający podjął decyzję o zakończeniu niniejszego postępowania bez wyboru oferty. Dziękujemy za udział w postępowaniu i złożenie oferty.                                                                                                                                                 
08.01.2020
Data: 20.12.2019r. Znak: DT/4405/19                                                                                                                   ZAPYTANIE  OFERTOWE Kętrzyńskie TBS Sp. z o. o. w Kętrzynie – w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej  ul. Chopina 7   w Kętrzynie – zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania:   „Naprawa i malowanie kominów w budynku ul. Chopina 7 w Kętrzynie zgodnie z zaleceniami z protokołu z okresowej kontroli rocznej stanu technicznego obiektu budowlanego z dnia 06.09.2019 roku  ” Wzór załącznika można pobrać ze strony internetowej Kętrzyńskiego TBS Sp. z o. o.  w Kętrzynie www.tbs.ketrzyn.pl . Ze strony również do pobrania protokół z okresowej kontroli rocznej stanu technicznego obiektu budowlanego. Uprzejmie informujemy, że szczegółowy zakres prac remontowych  należy uzgodnić z Zarządem Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Chopina 7  – kontakt administracja tel. -  89 752 45 39. Wykonawcy ubiegający się o wykonanie w/w zadania są zobowiązani złożyć wraz z ofertą następujące dokumenty: oświadczenie, że Wykonawca posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zadania, dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zadania oraz znajduje się w...
07.01.2020
Data: 3 stycznia 2020r. Znak: DT/12/20                                                                                                                      ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT Kętrzyńskie TBS Sp. z o. o. w Kętrzynie – w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej  ul. Sikorskiego 74  w Kętrzynie – zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania: „Wymiana pokrycia dachu, naprawa kominów, wymiana rynien i rur spustowych w budynku mieszkalnym przy  ul. Sikorskiego 74 w Kętrzynie ” Wzory formularzy ofertowych można pobrać ze strony internetowej Kętrzyńskiego TBS Sp. z o.o.  w Kętrzynie www.tbs.ketrzyn.pl, zakładka zapytania ofertowe.. Wykonawcy ubiegający się o wykonanie w/w zadania są zobowiązani złożyć wraz z ofertą następujące dokumenty: oświadczenie, że Wykonawca posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zadania, dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zadania oraz znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zadania, wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zadania wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat robót budowlanych w zakresie podobnym do powyższego zadania potwierdzony referencjami, kopia aktualnego odpisu z właściwego...

Zobacz także

Telefony

89 752 43 73
Księgowość
89 752 49 37
Sekretariat
89 752 52 26
Biuro Obsługi Klienta
89 752 28 60
Eksploatacja, awarie
89 752 45 39
Administracja
89 752 24 31
Nadzór techniczny
998
Straż pożarna
999
Pogotowie ratunkowe
605 587 265
Pogotowie dekarskie
605 666 903
Pogotowie elektryczne
798 239 375
Pogotowie hydrauliczne
991
Pogotowie energetyczne
992
Pogotowie gazowe
993
Pogotowie ciepłownicze
994
Pogotowie wodociągowe
997 lub 112
Policja