Zapraszamy do wzięcia udziału w ankiecie
 
Zarządzamy nieruchomościami
 
Z nami znajdziesz swoje miejsce
 
Szukasz mieszkania?
 
 

Zapytania ofertowe

02.12.2022
Znak: DT/4465/22 Data: 02 grudnia 2022r. Zaproszenie do złożenia ofert    Kętrzyńskie TBS Sp. z o. o. w Kętrzynie – w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Skłodowskiej 11 w Kętrzynie – zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania pt.:  „Izolacja pionowa wraz z odwodnieniem ścian fundamentowych budynku przy ul. Skłodowskiej 11 w Kętrzynie”  Zakres prac:  I. Odwodnienie budynku: Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej do budynku mieszkalnego zgodnie z gotową dokumentacją projektową (Załącznik nr 7). Po stronie Wykonawcy koszt i zgłoszenie zajęcia pasa drogowego oraz obsługa geodezyjna inwestycji.  II. Izolacja pionowa ścian fundamentowych:  Rozbiórka istniejącej opaski.   Wykopy wąskoprzestrzenne prowadzone odcinkowo. Oczyszczenie powierzchni murów. Uzupełnienie ubytków spoin w murze. Impregnacja biobójcza i przeciwsolna murów  Wykonanie warstwy wyrównującej powierzchnie murów. Wykonanie warstwy izolacyjnej z masy uszczelniającej SUPERFLEX 10. Przyklejenie płyt XPS gr. 10 cm (bez kołkowania). Zabezpieczenie warstwy termoizolacyjnej folią kubełkową. Wykończenie warstwy termoizolacyjnej ponad gruntem – wklejenie siatki, wykonanie obróbki blacharskiej. Sposób zakończenia warstwy termoizolacyjnej wskazany na szkicu poglądowym (Załącznik nr 8) Wykonanie drenażu opaskowego – rury drenażowe...
18.11.2022
Znak: DT/4282/22 Data: 18 listopada 2022r.   Zawiadomienie o wyborze oferty dot. II zaproszenia do złożenia ofert z dnia 31.10.2022 r. znak DT/4130/22   Kętrzyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Kętrzynie - w imieniu Gminiy Miejskiej Kętrzyn informuje o zakończeniu postępowania z dnia 31.10.2022 r. znak DT/4130/22 na wykonanie robót budowlnaych: „Przestawienie pieców kaflowych w lokalach komunalnych - 2023 r. ” Do dnia 15.11.2022 r. do godz. 13:00 do siedziby Kętrzyńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kętrzynie wpłynęły 2 oferty. Po analizie wybrano najkorzystnijeszą ofertę, którą złożyła firma pn.: "REMONTER Sp. z o.o" Wybrany Wykonawca spełnił wszystkie postawione przez Zamawiającego wymagania i waunki udziału w postępowaniu określone w zaproszeniu do złożenia ofert.
17.11.2022
Znak: DT/4253/22 Data: 17 listopada 2022 r.   Informacja o zakończeniu postępowania dot. zaproszenia do złożenia ofert z dnia 31.10.2022 r. znak DT/4074/22   Dotyczy: zaproszenia do złożenia ofert znak: DT/4074/22 z dnia 31 października 2022 roku na wykonanie zadania pn.: "Opracowanie niezbędnej dokumentacji do uzyskania pozwolenia na wykonanie kompleksowej instalacji domofonowej - system cyfrowy w budynku mieszkalnym przy ul. Chopina 11 w Kętrzynie". Kętrzyńskie TBS Spółka z o.o. w Kętrzynie w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Chopina 11 w Kętrzynie, informuje, że do dnia 14.11.2022 r. do godz. 11:00 do siedziby Spółki TBS w Kętrzynie nie wpłynęła żadna oferta. Wobec powyższego Zamawiający podjął decyzję o unieważnieniu niniejszego postępowania.
16.11.2022
Znak: DT/4264/22 Data: 16 listopada 2022r. Zaproszenie do złożenia ofert  Kętrzyńskie TBS Sp. z o.o. w Kętrzynie  - w imieniu Gminy Miejskiej Kętrzyn zaprasza do składania ofert na realizacje zamówienia pn.: „Bieżąca konserwacja oraz usuwanie awarii w budynkach i lokalach komunalnych Gminy Miejskiej Kętrzyn”, zarządzanych przez Kętrzyńskie TBS Sp. z o.o. w Kętrzynie o wartości poniżej kwoty 130 000,00 złotych, o której mowa w art 2, ust. 1., pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021r., poz. 1129 ze zm.)   Wzory formularzy ofertowych można pobrać ze strony internetowej Kętrzyńskiego TBS Sp. z o.o. w Kętrzynie www.tbs.ketrzyn.pl, zakładka ogłoszenia/przetargi / zapytania ofertowe.   Przedmiot zamówienia:  „Bieżąca konserwacja oraz usuwanie awarii w budynkach i lokalach komunalnych Gminy Miejskiej Kętrzyn”  Zamówienie obejmuje następujące zadania:  Zadanie I - Konserwacja i usuwanie awarii w zakresie robót budowlanych  Zadanie II - Konserwacja i usuwanie awarii w zakresie robót dekarskich  Zadanie III - Konserwacja i usuwanie awarii...
16.11.2022
Znak: DT/4257/22 Data: 16 listopada 2022r. Zaproszenie do złożenia ofert  Kętrzyńskie TBS Sp. z o.o. w Kętrzynie zaprasza do składania ofert na realizacje zamówienia pn.: „Bieżąca konserwacja oraz usuwanie awarii w budynkach należących do Kętrzyńskiego TBS Sp. z o.o. w Kętrzynie”, zarządzanych przez Kętrzyńskie TBS Sp. z o.o. w Kętrzynie o wartości poniżej kwoty 130 000,00 złotych, o której mowa w art 2, ust. 1., pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021r., poz. 1129 ze zm.)   Wzory formularzy ofertowych można pobrać ze strony internetowej Kętrzyńskiego TBS Sp. z o.o. w Kętrzynie www.tbs.ketrzyn.pl, zakładka ogłoszenia/przetargi / zapytania ofertowe.    Przedmiot zamówienia:  „Bieżąca konserwacja oraz usuwanie awarii w budynkach należących do Kętrzyńskiego TBS Sp. z o.o. w Kętrzynie”    Zamówienie obejmuje następujące zadania:  Zadanie I - Konserwacja i usuwanie awarii w zakresie robót budowlanych  Zadanie II - Konserwacja i usuwanie awarii w zakresie robót dekarskich  Zadanie III - Konserwacja i usuwanie awarii...
16.11.2022
Znak: DT/4254/22 Data: 16 listopada 2022r. Zaproszenie do złożenia ofert  Kętrzyńskie TBS Sp. z o.o. w Kętrzynie w imieniu Wspólnot Mieszkaniowych zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania pn.:   „Bieżąca konserwacja oraz usuwanie awarii w budynkach należących do Wspólnot Mieszkaniowych, zarządzanych przez Kętrzyńskie TBS Sp. z o.o. w Kętrzynie”.  Wzory formularzy ofertowych można pobrać ze strony internetowej Kętrzyńskiego TBS Sp. z o.o. w Kętrzynie www.tbs.ketrzyn.pl, zakładka ogłoszenia/przetargi / zapytania ofertowe.   Przedmiot zamówienia:  „Bieżąca konserwacja oraz usuwanie awarii w budynkach należących do Wspólnot Mieszkaniowych, zarządzanych przez Kętrzyńskie TBS Sp. z o.o. w Kętrzynie ”  Zamówienie obejmuje następujące zadania:  Zadanie I - Konserwacja i usuwanie awarii w zakresie robót budowlanych  Zadanie II - Konserwacja i usuwanie awarii w zakresie robót dekarskich  Zadanie III - Konserwacja i usuwanie awarii w zakresie robót sanitarnych  Zadanie IV - Konserwacja i usuwanie awarii w zakresie robót elektrycznych    Na każde zadanie należy złożyć odrębną ofertę.   Opis przedmiotu zamówienia:  Zakres wykonywanych usług określono odrębnie dla poszczególnych zadań:    Zadanie I –...
08.11.2022
Znak: DT/4150/22 Data: 7 listopada 2022r. Zaproszenie do złożenia ofert  Kętrzyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Kętrzynie – w imieniu Gminy Miejskiej Kętrzyn w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 130 000 złotych, zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania pn.:  „Remont niezasiedlonego lokalu mieszkalnego zlokalizowanego w budynku przy ul. Chrobrego 4/36 w Kętrzynie”     OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:  Rodzaj zamówienia:   - roboty remontowo-budowlane,  - roboty sanitarne,  - roboty elektryczne.  Skrócony opis przedmiotu zamówienia:   Przedmiotem zamówienia są roboty związane z remontem niezasiedlonego lokalu mieszkalnego zlokalizowanego w budynku przy ul. Chrobrego 4/36 w Kętrzynie.   Szczegółowy zakres prac remontowo-budowlanych określa załącznik nr 6 i 7 do zaproszenia (Załącznik_nr_6 – Przedmiar robót, Załącznik_nr_7 – Rysunek koncepcyjny), roboty sanitarne i elektryczne należy wycenić na podstawie własnych oględzin i obmiarów.   Stolarka okienna i drzwiowa zgodnie z wymaganiami określonymi w Załączniku_nr_8.  W celu dokonania oględzin, klucze do lokalu można pozyskać w siedzibie Kętrzyńskiego TBS Sp. z o.o. w Kętrzynie, 11-400 Kętrzyn, ul. Traugutta 27 w pok....
07.11.2022
Znak: DT/4151/22 Data: 7 listopada 2022r. Zaproszenie do złożenia ofert  Kętrzyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Kętrzynie – w imieniu Gminy Miejskiej Kętrzyn w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 130 000 złotych, zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania pn.:    „Remont niezasiedlonego lokalu mieszkalnego zlokalizowanego w budynku przy ul. Poznańskiej 22/4 w Kętrzynie”     OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:  Rodzaj zamówienia:   - roboty remontowo-budowlane,  - roboty sanitarne,  - roboty elektryczne.  Skrócony opis przedmiotu zamówienia:   Przedmiotem zamówienia są roboty związane z remontem niezasiedlonego lokalu mieszkalnego zlokalizowanego w budynku przy ul. Poznańskiej 22/4 w Kętrzynie.   Szczegółowy zakres prac remontowo-budowlanych określa załącznik nr 6 i 7 do zaproszenia (Załącznik_nr_6 – Przedmiar robót, Załącznik_nr_7 – Rysunek koncepcyjny), roboty sanitarne i elektryczne należy wycenić na podstawie własnych oględzin i obmiarów.   Stolarka okienna i drzwiowa zgodnie z wymaganiami określonymi w Załączniku_nr_8.  W celu dokonania oględzin, klucze do lokalu można pozyskać w siedzibie Kętrzyńskiego TBS Sp. z o.o. w Kętrzynie, 11-400 Kętrzyn, ul. Traugutta 27 w pok....
03.11.2022
Znak: DT/4130/22 Data: 31 października 2022r.   II Zaproszenie do złożenia ofert Kętrzyńskie TBS Sp. z o.o. w Kętrzynie – w imieniu Gminy Miejskiej Kętrzyn – zaprasza do złożenia oferty zawierającej cenę jednostkową za wykonywanie następujących robót budowlanych: „PRZESTAWIENIE PIECÓW KAFLOWYCH W LOKALACH KOMUNALNYCH” Wzory formularzy ofertowych, można pobrać na stronie internetowej www.tbs.ketrzyn.pl w zakładce „Zapytania ofertowe”   Opis przedmiotu zamówienia:  rozebranie pieca kaflowego   oczyszczenie kafli  wyniesienie z lokalu wraz z utylizacją odpadów po rozbiórce pieca  przestawienie pieca wraz z wymianą uszkodzonych kafli   montaż osprzętu piecowego   Zamawiający zastrzega, że realizacja zamówienia jest wykonywana na bieżąco i uzależniona od ilości wpływających podań.    Oczekiwany okres gwarancji: 3 lata  Termin wykonania zadania: od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.  Kryterium oceny oferty:  Cena 100% - cena za przestawienie 1m3 pieca kaflowego.   Wykonawcy ubiegający się o wykonanie w/w zadania są zobowiązani złożyć wraz z ofertą następujące dokumenty:  wyceniony kosztorys ofertowy (na formularzu ofertowym). oświadczenie, że Wykonawca posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zadania, dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi...
31.10.2022
Znak: DT/4074/22 Data: 31 października 2022r.   II zaproszenie do złożenia ofert Kętrzyńskie TBS Sp. z o. o. w Kętrzynie – w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Chopina 11 w Kętrzynie zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania pn.: „Opracowanie niezbędnej dokumentacji do uzyskania pozwolenia na wykonanie kompleksowej instalacji domofonowej - system cyfrowy w budynku mieszkalnym przy ul. Chopina 11 w Kętrzynie”.   Przedmiotem zamówienia jest: Opracowanie niezbędnej dokumentacji dla przeprowadzenia robót w zakresie montażu instalacji i urządzeń domofonu, zawierającej szczegółowy opis sposobu i jakości wykonania robót, użytych materiałów i montowanych urządzeń, zestawienie przewidywanych do wykonania robót w kolejności technologicznej ich wykonania, wraz z ich szczegółowym opisem, miejscem wykonania itp., umożliwiającej uzyskanie decyzji w sprawie pozwolenia na wykonanie kompleksowej instalacji domofonowej - system cyfrowy w zakresie i stopniu niezbędnym do przygotowania oferty przez wykonawcę robót oraz przeprowadzenie tych robót - zgodnie z pismem Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Olsztynie (w załączeniu do zaproszenia).   Dodatkowych informacji udziela Dział...
12345678910

Archiwum

2022
2021
2020

Zobacz także

Telefony

89 752 49 37
Biuro Obsługi Klienta
89 752 29 53
Sekretariat
89 752 29 53
FAX
89 752 52 26 lub 89 752 43 73
Księgowość
89 752 28 60 lub 89 752 45 39
Administracja budynków
89 752 24 31
Nadzór techniczny
998
Straż pożarna
999
Pogotowie ratunkowe
605 587 265
Pogotowie dekarskie
605 666 903
Pogotowie elektryczne
798 239 375
Pogotowie hydrauliczne
991
Pogotowie energetyczne
992
Pogotowie gazowe
993
Pogotowie ciepłownicze
994
Pogotowie wodociągowe
997 lub 112
Policja