UWAGA
DRODZY KLIENCI!

W związku ze stanem epidemii informujemy, że podjęliśmy szereg działań zmierzających do ograniczenia ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 oraz zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa pracownikom i klientom.

od dnia 11 sierpnia 2020r

obsługę interesantów ogranicza się wyłącznie do spraw niecierpiących zwłoki

w godzinach 800 – 1400


z zastosowaniem procedur strefy bezpieczeństwa
opisanych na naszej stronie

Jednocześnie informujemy, iż pracownicy KTBS zostają do Państwa dyspozycji telefonicznej oraz e-mailowej biuro.tbs@e-ketrzyn.pl

Prosimy o kontakt bezpośrednio z pracownikiem merytorycznym zajmującym się Państwa sprawą.
 
Zarządzamy nieruchomościami
 
Z nami znajdziesz swoje miejsce
 
Szukasz mieszkania?
 
 

Zapytania ofertowe

11.05.2021
    11 maja 2021 r. INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Znak:­­­­­­ DT/ 1302 /21 z dnia 16 kwietnia 2021 roku dot. „Wymiana stolarki okiennej w poszczególnych lokalach mieszkalnych w zakresie demontażu obecnej i montażu nowej stolarki wraz z jej obróbką ” Uwaga: Zamawiający informuje potencjalnych oferentów, że nie ma konieczności uwzględnienia w ofercie montażu nawiewników okiennych.  
05.05.2021
  Znak: DT/1509/21 5 maja 2021 r. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Dotyczy: zaproszenia do złożenia ofert znak: DT/1302/21 z dnia 16.04.2021 roku na „Wymiana stolarki okiennej w poszczególnych lokalach mieszkalnych w zakresie demontażu obecnej i montażu nowej stolarki wraz z jej obróbką”. Kętrzyńskie TBS Spółka z o.o. w Kętrzynie w imieniu Gminy Miejskiej Kętrzyn z siedzibą 11-400 Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11 informuje, że do terminu składania ofert tj. do 05.05.2021 r. do godz. 09:00 nie wpłynęła żadna oferta. W związku z powyższym wydłuża się termin składania ofert na ww. zadanie  do dnia 19 maja 2021 r. do godz. 09.00.   
16.04.2021
  Znak: DT/1302/21 16 kwietnia 2021 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT Kętrzyńskie TBS Sp. z o. o. w Kętrzynie – w imieniu Gminy Miejskiej Kętrzyn w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego zaprasza do przedstawienia oferty w przedmiocie „Wymiana stolarki okiennej w poszczególnych lokalach mieszkalnych w zakresie demontażu obecnej i montażu nowej stolarki wraz z jej obróbką ” Przedmiot zamówienia: 1) Rodzaj zamówienia: robota budowlana związana z zakupem, dostawą i montażem 2) Skrócony opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z zakupem, dostawą i montażem stolarki okiennej wg wykazu. Wymagany termin realizacji zamówienia: do dnia 30.09.2021 r. Opis sposobu przygotowania oferty: 1) Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres wykonawcy oraz napis: Oferta na zadanie pn.: „Wymiana stolarki okiennej w poszczególnych lokalach mieszkalnych w zakresie demontażu obecnej i montażu nowej stolarki wraz z jej obróbką”, z dopiskiem „Nie otwierać przed terminem otwarcia”. 2) Ceny w niej podane mają...
07.04.2021
  Znak: DT/1085/21 6 kwietnia 2021 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT Kętrzyńskie TBS Sp. z o. o. w Kętrzynie – w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Mazurska 34 w Kętrzynie zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania: „WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO WRAZ Z NAPRAWĄ KOMINÓW BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. MAZURSKIEJ 34 W KĘTRZYNIE”   Wzory formularzy ofertowych można pobrać ze strony internetowej Spółki www.tbs.ketrzyn.pl, zakładka ogłoszenia i przetargi – zapytania ofertowe. Wykonawcy zobowiązani są do wykonania własnych pomiarów w trakcie wizji lokalnej. W celach informacyjnych do niniejszego zaproszenia dołączono: opis z projektu budowalnego remontu dachu budynku mieszkalnego; kosztorys ślepy. Wykonawcy ubiegający się o wykonanie ww. zadania są zobowiązani złożyć wraz z ofertą następujące dokumenty: oświadczenie, że Wykonawca posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zadania, dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zadania oraz znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zadania, wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zadania wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, wykaz wykonanych...
26.03.2021
  Znak: DT/975/21 26 marca 2021 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT Kętrzyńskie TBS Sp. z o. o. w Kętrzynie – w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej Mołtajny 43 zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania pt.: „Wykonanie remontu elewacji budynku wraz z robotami towarzyszącymi – Mołtajny 43”.   Typowanie robót: Rozbiórka blachy trapezowej i istniejącego ocieplenia na ścianach szczytowych. Utylizacja odpadów. Docieplenie ścian elewacyjnych i cokołów z kołkowaniem. (Styropian EPS 70-038 fasada gr. 14cm) Obróbki blacharskie, montaż parapetów z blachy ocynkowanej z obróbką silikonem. Montaż kratek wentylacyjnych z lokali. Wentylacja stropodachu z zabezpieczeniem przed ptakami. Ochrona narożników okiennych i drzwiowych kątownikiem. Wykonanie tynków silikatowych z zaprawy Silikatynk o uziarnieniu 1,5 mm. Kolorystyka do uzgodnienia, analogiczna do sąsiednich budynków. Remont nawierzchni płyt balkonowych wraz z wykonaniem nowych okapników, wykończenie gres oraz odnowienie balustrad. Ocieplenie płyt balkonowych od spodu w celu eliminowania mostków termicznych styropianem gr. 5cm z wykończeniem fakturą elewacyjną. Wymiana rynien i rur spustowych (o ile konieczne) Odmalowanie wejść do klatek schodowych...
23.03.2021
  Znak: DTA/926/21 23 marca 2021 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT Kętrzyńskie TBS Sp. z o. o. w Kętrzynie – w imieniu Gminy Miejskiej Kętrzyn w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej w złotych netto równowartości 30.000 euro, zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania pt.: „Bieżąca konserwacja oraz usuwanie awarii w budynkach i lokalach komunalnych Gminy Miejskiej Kętrzyn ”.   wzory formularzy ofertowych można pobrać ze strony internetowej Spółki www.tbs.ketrzyn.pl w zakładce przetargi - aktualne Przedmiot zamówienia: „Bieżąca konserwacja oraz usuwanie awarii w budynkach i lokalach komunalnych Gminy Miejskiej Kętrzyn”. Zamówienie obejmuje następujące zadanie : Konserwacja i usuwanie awarii w zakresie robót budowlanych   Opis przedmiotu zamówienia: Zakres usług wykonywanych w branży budowlanej: 1) pełnienie pogotowia technicznego oraz niezwłoczne usuwanie awarii (i ich skutków) stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia lub mienia, - usuwanie awarii w zakresie robót budowlanych w szczególnych sytuacjach awaryjnych oraz w sytuacjach zagrożenia życia lub mienia ( np. włamania, pożar, kradzież, dewastacja), - doraźne udrożnienie rynien i rur spustowych, -...
23.03.2021
    23 marca 2021 r. INFORMACJA Dotyczy: zaproszenia do złożenia ofert na wykonanie zadania znak: DT/592/21 z dnia 25.02.2021 roku na: „Remont dachu w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Reja 3 w Kętrzynie, w tym: Otynkowanie kominów wraz z instalacją ław kominiarskich i czap na kominach. Wymiana pokrycia dachu, rynien, rur spustowych na nowe wraz z opierzeniem i remontem wróblówek.” Kętrzyńskie TBS Spółka z o.o. w Kętrzynie w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej  ul.  Reja 3 w Kętrzynie informuje, że do dnia 12.03.2021 r. do godz. 11.00 wpłynęło do siedziby Spółki  TBS w Kętrzynie 5 ofert. Jednocześnie informujemy, że  Zamawiający podjął decyzję o  zakończeniu niniejszego  postępowania znak: DT/592/21 z dn. 25.02.2021 r. bez wyboru oferty.    
17.03.2021
  Znak: DT/865/21 16 marca 2021 r. INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym znak: DT-A/570/21 W związku z prowadzonym postęowaniem, znak sprawy: DT-A/570/21 na "Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru w czasie trwania remontu elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Gałczyńskiego 1 w Kętrzynie zgodnie z projektem budowlanym, programem prac konserwatorskich oraz opinią techniczną zarysowania elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego" informuję, iż w wyniku oceny nadesłanych 3 ofert Wspólnota Mieszkaniowa ul. Gałczyńskiego 1 w Kętrzynie dokonała wyboru najtańszej oferty za kwotę brutto 2 700,00 zł  złożonej przez Akroterion BIS Pracownie konserwacji dzieł sztuki Małgorzata Feiertag-Baran, ul. Tysiąclecia 10/11, 87-200 Wąbrzeźno. Dzięujemy za udział w procedurze i złożenie ofert. Prokurent Elżbieta Hryniewicz  
10.03.2021
  Znak: DT/787/21 8 marca 2021 r. INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym z dnia 02.02.2021r.; znak: DT/329/21 W związku z prowadzonym postęowaniem, znak sprawy: DT/329/21 na "Wykonanie remontu dachu, kominów budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Sikorskiego 72A w Kętrzynie" informuję, iż w wyniku oceny nadesłanych 2 ofert Wspólnota Mieszkaniowa ul. Sikorskiego 72A w Kętrzynie dokonała wyboru najtańszej oferty za kwotę brutto 428.918,39 zł złożonej przez "Zakład Rzemieślniczy Usług Blacharsko - Betoniarskich Czesław Siwek", 11-400 Kętrzyn, ul. Moniuszki 4/1. Dzięujemy za udział w procedurze i złożenie ofert. Prokurent Elżbieta Hryniewicz  
01.03.2021
  Znak: DT/592/21 25 lutego 2021 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT Kętrzyńskie TBS Sp. z o. o. w Kętrzynie w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Reja 3 w Kętrzynie zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania: „Remont dachu w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Reja 3 w Kętrzynie, w tym: Otynkowanie kominów wraz z instalacją ław kominiarskich i czap na kominach. Wymiana pokrycia dachu, rynien, rur spustowych na nowe wraz z opierzeniem i remontem wróblówek.” Wzory formularzy ofertowych można pobrać ze strony internetowej Kętrzyńskiego TBS Sp. z o.o. w Kętrzynie www.tbs.ketrzyn.pl, zakładka ogłoszenia i przetargi / zapytania ofertowe. UWAGA! Załączony przedmiar nie stanowi podstawy do wyceny prac. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić ofertę na podstawie własnych oględzin i pomiarów. Wykonawcy ubiegający się o wykonanie w/w zadania są zobowiązani złożyć wraz z ofertą następujące dokumenty: oświadczenie, że Wykonawca posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zadania, dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zadania oraz znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie...
12345

Archiwum

2021
2020

Zobacz także

Telefony

89 752 49 37
Biuro Obsługi Klienta
89 752 29 53
Sekretariat
89 752 29 53
FAX
89 752 52 26 lub 89 752 43 73
Księgowość
89 752 28 60 lub 89 752 45 39
Administracja budynków
89 752 24 31
Nadzór techniczny
998
Straż pożarna
999
Pogotowie ratunkowe
605 587 265
Pogotowie dekarskie
605 666 903
Pogotowie elektryczne
798 239 375
Pogotowie hydrauliczne
991
Pogotowie energetyczne
992
Pogotowie gazowe
993
Pogotowie ciepłownicze
994
Pogotowie wodociągowe
997 lub 112
Policja