Zarządzamy nieruchomościami
 
Z nami znajdziesz swoje miejsce
 
Szukasz mieszkania?
 
 

Zapytania ofertowe

10.09.2021
  Znak: DT/3102/21 Kętrzyn, 09 września 2021r. Zawiadomienie o wyborze oferty Dot. zapytania ofertowego z dnia 13.08.2021 znak: DT/2837/21   Kętrzyńskie TBS Spółka z o.o. w Kętrzynie w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Poznańska 7 w Kętrzynie informuje o wyborze oferty na realizację zadania pn. „Wymiana pokrycia dachowego, naprawa kominów, prace remontowo – konserwacyjne na strychu oraz klatce schodowej w budynku przy ul. Poznańskiej 7 w Kętrzynie”. Do dnia 31.08.2021r. do godz. 11.00 do siedziby Spółki Kętrzyńskiego TBS wpłynęły 2 oferty. Po analizie do realizacji przedmiotowego zadania Wspólnota Mieszkaniowa wybrała ofertę, którą złożyła Firma Usługi Remontowo – Budowlane Józef Pawlik z siedzibą w Reszlu. Wybrany Wykonawca spełnił postawione przez Zamawiającego wymagania i warunki określone w zaproszeniu do złożenia ofert.    
08.09.2021
  Znak: DT/3082/21 Data: 10 sierpnia 2021r. Informacja   Dotyczy zaproszenia do złożenia ofert na wykonanie zadania: „Częściowe utwardzenie terenu na działce Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Żeromskiego 3 - nr 313/2, obręb 6”   Kętrzyńskie TBS Spółka z o. o. w Kętrzynie w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Żeromskiego 3 w Kętrzynie informuje, że do dnia 31.08.2021r. do godz. 11.00 nie wpłynęła do siedziby Spółki  TBS  w Kętrzynie  żadna oferta. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej podjął decyzje o zakończeniu postępowania.    
23.08.2021
  Znak: DT/2908/21 Kętrzyn, 23 sierpnia 2021r. Zawiadomienie o wyborze oferty dot. zapytania ofertowego z dnia 02.08.2021 znak: DT/2691/21 Kętrzyńskie TBS Spółka z o.o. w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Lipowa 8A w Srokowie informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zadania pn. „Remont elewacji budynku, wymiana pokrycia dachu z remontem kominów wraz z robotami towarzyszącymi – ul. Lipowa 8A w Srokowie”. Do dnia 16.08.2021 do godz. 10:00 do siedziby Kętrzyńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kętrzynie wpłynęły 4 oferty. Po analizie, do realizacji przedmiotowego zadania Wspólnota Mieszkaniowa wybrała ofertę złożoną przez firmę: MARIUSZ SIENKIEWICZ PPHU "DREW-GAM". Wybrany Wykonawca spełnił postawione przez Zamawiającego wymagania i warunki określone w zaproszeniu do złożenia ofert.    
16.08.2021
  Znak: DT/2837/21 Data: 13 sierpnia 2021r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT Kętrzyńskie TBS Sp. z o. o. w Kętrzynie – w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Poznańska 7 w Kętrzynie zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania pn.: „ Wymiana pokrycia dachowego, naprawa kominów, prace remontowo- konserwacyjne na strychu oraz klatce schodowej w budynku przy ul. Poznańskiej 7 w Kętrzynie.” UWAGA! Wykonawca zobowiązany jest przedstawić ofertę na podstawie własnych oględzin i pomiarów. Zakres prac należy ustalić z Zarządem Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Poznańska 7 w Kętrzynie na etapie przygotowywania oferty. W celu uzyskania informacji o osobach będących w Zarządzie Wspólnoty Mieszkaniowej–prosimy o kontakt z administratorem budynku tel. (89) 752-45-39; 752-29-53. Wzory formularzy ofertowych można pobrać ze strony internetowej Kętrzyńskiego TBS Sp. z o.o. w Kętrzynie www.tbs.ketrzyn.pl, zakładka ogłoszenia i przetargi / zapytania ofertowe. Wykonawcy ubiegający się o wykonanie w/w zadania są zobowiązani złożyć wraz z ofertą następujące dokumenty: oświadczenie, że Wykonawca posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zadania, dysponuje...
11.08.2021
  Znak: DT/ 2785/21 Data: 10 sierpnia 2021r. ZAPYTANIE  OFERTOWE Kętrzyńskie TBS Sp. z o. o. w Kętrzynie – w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Żeromskiego 3 w Kętrzynie  – zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania: „Częściowe utwardzenie terenu na działce Wspólnoty Mieszkaniowej  ul. Żeromskiego 3 - nr 313/2 , obręb 6 ”   Wzór załącznika można pobrać ze strony internetowej Kętrzyńskiego TBS Sp. z o.o.  w Kętrzynie www.tbs.ketrzyn.pl   Wykonawcy ubiegający się o wykonanie w/w zadania są zobowiązani złożyć wraz z ofertą następujące dokumenty: oświadczenie, że Wykonawca posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zadania, dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zadania oraz znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zadania, kopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do CEIDG, kopia aktualnej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej przez Wykonawcę działalności wraz z dokumentem potwierdzającym jej opłacenie.   Termin wykonania zadania –  do uzgodnienia z Zarządem Wspólnoty Mieszkaniowej. Uprzejmie informujemy,...
07.08.2021
  INFORMACJA Z WYBORU OFERT Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofert w zapytaniu ofertowym znak: DT/2665/ z dnia 30.07.2021 r. Kętrzyński TBS Sp. z o.o. w Kętrzynie, w imieniu Gminy Miejskiej Kętrzyn, informuje o wyborze oferty na wykonanie zadania „Przeprowadzenie rocznej kontroli okresowej budynków i lokali Gminy Miejskiej Kętrzyn zarządzanych przez Kętrzyńskie TBS Sp. z o. o. w Kętrzynie – branża sanitarna”.             Do realizacji przedmiotowego zamówienia wybrano ofertę Firmy ASPeM Budownictwo Specjalistyczne mgr inż. Przemysław Muszalski z siedzibą 91-495 Łódź, ul. Trzcinowa 40, która zaproponowała najniższą cenę. Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofert w zapytaniu ofertowym znak: DT/2663/ z dnia 30.07.2021 r. Kętrzyński TBS Sp. z o.o. w Kętrzynie, w imieniu Gminy Miejskiej Kętrzyn, informuje o wyborze oferty na wykonanie zadania „Przeprowadzenie rocznej kontroli okresowej budynków i lokali należących do Kętrzyńskiego TBS Sp. z o.o. w Kętrzynie - branża sanitarna". Realizacji przedmiotowego zamówienia została unieważniona. Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofert w zapytaniu ofertowym znak: DT/2664/ z dnia 30.07.2021 r. Kętrzyński...
07.08.2021
    INFORMACJA Z WYBORU OFERT Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym znak: DT/2660/ z dnia 30.07.2021 r. Kętrzyński TBS Sp. z o.o. w Kętrzynie, w imieniu Gminy Miejskiej Kętrzyn, informuje o wyborze oferty na wykonanie zadania „Przeprowadzenie rocznej kontroli okresowej budynków i lokali Gminy Miejskiej Kętrzyn zarządzanych przez Kętrzyńskie TBS Sp. z o. o. w Kętrzynie – branża ogólnobudowlana”. Do realizacji przedmiotowego zamówienia wybrano ofertę Firmy ASPeM Budownictwo Specjalistyczne mgr inż. Przemysław Muszalski z siedzibą 91-495 Łódź, ul. Trzcinowa 40, która zaproponowała najniższą cenę. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym znak: DT/2661/ z dnia 30.07.2021 r. Kętrzyński TBS Sp. z o.o. w Kętrzynie, w imieniu Gminy Miejskiej Kętrzyn, informuje o wyborze oferty na wykonanie zadania „Przeprowadzenie rocznej kontroli okresowej budynków i lokali należących do Kętrzyńskiego TBS Sp. z o.o. w Kętrzynie - branża ogólnobudowlana”. Do realizacji przedmiotowego zamówienia wybrano ofertę Firmy ASPeM Budownictwo Specjalistyczne mgr inż. Przemysław Muszalski z siedzibą 91-495...
02.08.2021
  Znak: DT/2691/21 2 sierpnia 2021 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT Kętrzyńskie TBS Sp. z o. o. w Kętrzynie – w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Lipowa 8 w Srokowie zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania pt.: „Remont elewacji budynku, wymiana pokrycia dachu z remontem kominów wraz z robotami towarzyszącymi – ul. Lipowa 8A w Srokowie ”   Zakres prac podstawowych: - Remont elewacji wraz z ociepleniem - Wymiana pokrycia dachu - Remont kominów Zakres prac dodatkowych: - Wszelkie prace dodatkowe Wykonawca zobowiązany jest ustalić z Zarządem Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Lipowa 8A w Srokowie na etapie przygotowywania oferty.   Wzory formularzy ofertowych można pobrać ze strony internetowej Kętrzyńskiego TBS Sp. z o.o.  w Kętrzynie www.tbs.ketrzyn.pl, zakładka ogłoszenia i przetargi / zapytania ofertowe. UWAGA! Wykonawca zobowiązany jest przedstawić ofertę na podstawie własnych oględzin i pomiarów. Zakres prac dodatkowych należy ustalić z Zarządem Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Lipowa 8A w Srokowie. Prace należy wykonać zgodnie z przepisami prawa, obowiązującymi normami i warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać obiekty...
19.07.2021
  ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT   Kętrzyńskie TBS Sp. z o.o. w Kętrzynie - w imieniu Gminy Miejskiej Kętrzyn, których budynkami mieszkalnymi zarządza - zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania polegającego na: „PRZEPROWADZENIU ROCZNEJ KONTROLI OKRESOWEJ BUDYNKÓW I LOKALI GMINY MIEJSKIEJ KĘTRZYN ZARZĄDZANYCH PRZEZ KĘTRZYŃSKIE TBS Sp. z o.o. w KĘTRZYNIE – BRANŻA OGÓLNOBUDOWLANA” - pełna treść zapytania [zaproszenieGMK ogólnobudowlana 2021.docx] - komplet załaczników do zapytania [(GMK) Załączniki do zaproszenia - Przeglądy roczne budowlane GMK.zip] Kętrzyńskie TBS Sp. z o.o. w Kętrzynie zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania polegającego na: „PRZEPROWADZENIU ROCZNEJ KONTROLI OKRESOWEJ BUDYNKÓW I LOKALI NALEŻĄCYCH DO KĘTRZYŃSKIEGO TBS Sp. z o.o. w KĘTRZYNIE – BRANŻA OGÓLNOBUDOWLANA” - pełna treść zapytania [zaproszenieKTBS ogólnobudowlana 2021.docx] - komplet załaczników do zapytania [(KTBS) Załączniki do zaproszenia - Przeglądy roczne budowlane KTBS.zip]   Kętrzyńskie TBS Sp. z o.o. w Kętrzynie - w imieniu Wspólnot Mieszkaniowych, których budynkami mieszkalnymi zarządza - zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania polegającego na: „PRZEPROWADZENIU...
19.07.2021
  ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT Kętrzyńskie TBS Sp. z o.o. w Kętrzynie - w imieniu Gminy Miejskiej Kętrzyn, których budynkami mieszkalnymi zarządza - zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania polegającego na: „PRZEPROWADZENIU ROCZNEJ KONTROLI OKRESOWEJ BUDYNKÓW I LOKALI GMINY MIEJSKIEJ KĘTRZYN ZARZĄDZANYCH PRZEZ KĘTRZYŃSKIE TBS Sp. z o.o. w KĘTRZYNIE – BRANŻA SANITARNA” - pełna treść zapytania [zaproszenie GMK sanitarna.docx] - komplet załaczników do zapytania [(GMK) Załączniki do zaproszenia - Przeglądy roczne sanitarne GMK.zip] Kętrzyńskie TBS Sp. z o.o. w Kętrzynie zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania polegającego na: „PRZEPROWADZENIU ROCZNEJ KONTROLI OKRESOWEJ BUDYNKÓW I LOKALI NALEŻĄCYCH DO KĘTRZYŃSKIEGO TBS Sp. z o.o. w KĘTRZYNIE – BRANŻA SANITARNA” - pełna treść zapytania [zaproszenie KTBS sanitarna 2021.docx] - komplet załaczników do zapytania [(KTBS) Załączniki do zaproszenia - Przeglądy roczne sanitarne KTBS.zip]   Kętrzyńskie TBS Sp. z o.o. w Kętrzynie - w imieniu Wspólnot Mieszkaniowych, których budynkami mieszkalnymi zarządza - zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania polegającego na:...
12345

Archiwum

2021
2020

Zobacz także

Telefony

89 752 49 37
Biuro Obsługi Klienta
89 752 29 53
Sekretariat
89 752 29 53
FAX
89 752 52 26 lub 89 752 43 73
Księgowość
89 752 28 60 lub 89 752 45 39
Administracja budynków
89 752 24 31
Nadzór techniczny
998
Straż pożarna
999
Pogotowie ratunkowe
605 587 265
Pogotowie dekarskie
605 666 903
Pogotowie elektryczne
798 239 375
Pogotowie hydrauliczne
991
Pogotowie energetyczne
992
Pogotowie gazowe
993
Pogotowie ciepłownicze
994
Pogotowie wodociągowe
997 lub 112
Policja