Zapraszamy do wzięcia udziału w ankiecie
 
Zarządzamy nieruchomościami
 
Z nami znajdziesz swoje miejsce
 
Szukasz mieszkania?
 
 

Zapytania ofertowe

03.10.2023
Znak: DT/3/MC/23 Data: 03 października 2023r. I Zaproszenie do złożenia ofert   Kętrzyńskie TBS Sp. z o.o. w Kętrzynie – w imieniu Gminy Miejskiej Kętrzyn – zaprasza do złożenia oferty zawierającej cenę jednostkową za wykonywanie następujących robót budowlanych: „PRZESTAWIENIE PIECÓW KAFLOWYCH W LOKALACH KOMUNALNYCH” Wzory formularzy ofertowych, można pobrać na stronie internetowej www.tbs.ketrzyn.pl w zakładce „Zapytania ofertowe” Opis przedmiotu zamówienia: a)     rozebranie pieca kaflowego b)     oczyszczenie kafli c)      wyniesienie z lokalu wraz z utylizacją odpadów po rozbiórce pieca d)     przestawienie pieca wraz z wymianą uszkodzonych kafli e)     montaż osprzętu piecowego Zamawiający zastrzega, że realizacja zamówienia jest wykonywana na bieżąco i uzależniona  od ilości wpływających podań.  Oczekiwany okres gwarancji: 3 lata Termin wykonania zadania: od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. Kryterium oceny oferty: Cena 100% - cena za przestawienie 1m3 pieca kaflowego. Wykonawcy ubiegający się o wykonanie w/w zadania są zobowiązani złożyć wraz z ofertą następujące dokumenty: wyceniony kosztorys ofertowy (na formularzu ofertowym). oświadczenie, że Wykonawca posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie, kwalifikacje, praktykę i staż niezbędne do...
29.09.2023
Znak: DT/MT06/23 Data: 29 września 2023r. Zaproszenie do złożenia ofert Kętrzyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Kętrzynie w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 130 000,00 złotych, zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania pn.:   „Wymiana stolarki okiennej we wskazanych lokalach mieszkalnych Kętrzyńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w budynkach przy ul. Klonowej 6A i ul. Zamkowej 2 w Kętrzynie – 2023 r.”    OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Rodzaj zamówienia: robota budowlana związana z zakupem, dostawą i montażem stolarki okiennej. Kody CPV: 45000000-7 – Roboty budowlane, 45421130-4 – Instalowanie drzwi i okien, 45400000-1 – Roboty wykończeniowe. Skrócony opis przedmiotu zamówienia: Wymiana stolarki okiennej na okna PCV 3-szybowe w kolorze białym, uchylno-rozwierne, spełniające polskie normy budowlane, współczynnik przenikania ciepła 0,9 W/m2*K wraz z montażem nawiewników ciśnieniowych z zachowaniem istniejącego podziału oraz grubości ramiaków i ślemienia w lokalach mieszkalnych wskazanych w załączonym wykazie (Załącznik_nr_2,3). Szczegółowe wymagania do zamówienia stanowi Załącznik_nr_6 do zaproszenia.   WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: Wykonawcy ubiegający się o wykonanie w/w zadania...
29.09.2023
Znak: DT/MT05/23 Data: 29 września 2023r. Zaproszenie do złożenia ofert Kętrzyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Kętrzynie w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 130 000,00 złotych, zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania pn.:   „Wymiana stolarki okiennej we wskazanych lokalach mieszkalnych Kętrzyńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w budynkach przy ul. Jaśminowej 6, ul. Klonowej 4, ul. Klonowej 6, ul. gen. W. Sikorskiego 61 w Kętrzynie – 2023 r.”    OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Rodzaj zamówienia: robota budowlana związana z zakupem, dostawą i montażem stolarki okiennej. Kody CPV: 45000000-7 – Roboty budowlane, 45421130-4 – Instalowanie drzwi i okien, 45400000-1 – Roboty wykończeniowe. Skrócony opis przedmiotu zamówienia: Wymiana stolarki okiennej na okna PCV 3-szybowe w kolorze białym, uchylno-rozwierne, spełniające polskie normy budowlane, współczynnik przenikania ciepła 0,9 W/m2*K wraz z montażem nawiewników ciśnieniowych z zachowaniem istniejącego podziału oraz grubości ramiaków i ślemienia w lokalach mieszkalnych wskazanych w załączonym wykazie (Załącznik_nr_2,3,4,5). Szczegółowe wymagania do zamówienia stanowi Załącznik_nr_8 do zaproszenia.   WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: Wykonawcy ubiegający się...
12.09.2023
Znak: DT/3192/23 Data: 12 września 2023r. ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA   Dotyczy: zaproszenia do złożenia ofert znak: DT/3025/23 z dnia 29 sierpnia 2023 roku na wykonanie zadania pn.: „Naprawa kominów ponad dachem budynku mieszkalnego przy ul. Powstańców Warszawy 37 w Kętrzynie”. Kętrzyńskie TBS Spółka z o.o. w Kętrzynie w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej Powstańców Warszawy 37 w Kętrzynie informuje, że do siedziby Spółki TBS w Kętrzynie nie wpłynęła żadna oferta w terminie przewidzianym na składanie ofert, tj. do dnia 08.09.2023 r. do godz. 10:00. Wobec powyższego Zamawiający podjął decyzję o unieważnieniu niniejszego postępowania.                     
12.09.2023
Znak: DT/3191/23 Data: 12 września 2023r. ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA   Dotyczy: zaproszenia do złożenia ofert znak: DT/3024/23 z dnia 29 sierpnia 2023 roku na wykonanie zadania pn.: „Naprawa kominów ponad dachem budynku mieszkalnego przy ul. Powstańców Warszawy 21 w Kętrzynie”. Kętrzyńskie TBS Spółka z o.o. w Kętrzynie w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej Powstańców Warszawy 21 w Kętrzynie informuje, że do siedziby Spółki TBS w Kętrzynie nie wpłynęła żadna oferta w terminie przewidzianym na składanie ofert, tj. do dnia 08.09.2023 r. do godz. 11:00. Wobec powyższego Zamawiający podjął decyzję o unieważnieniu niniejszego postępowania.                     
06.09.2023
Znak: DT/3124/23 Data: 06 września 2023r. Zaproszenie do złożenia ofert Kętrzyńskie TBS Sp. z o. o. w Kętrzynie – w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej Poznańska 38 – zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania pt.: „Remont pokrycia dachu wraz z robotami towarzyszącymi budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Poznańska 38 w Kętrzynie”  Zakres prac:  Remont dachu: Demontaż rynien; Demontaż obróbek blacharskich; Wymiana okienek naświetli okiennych (bawole oka); Demontaż wyłazu dachowego żeliwnego; Przemurowanie uszkodzonych kominów ponad dachem; Naprawa czap kominowych; Rozebranie pokrycia dachu z dachówki ceramicznej; Demontaż ław kominowych drewnianych; Wymiana wygnitych desek i ołacenia budynku; Impregnacja p. poż i grzybobójcza strychu; Wymiana odpowietrzników pionów kanalizacyjnych; Ułożenie nowego pokrycia dachu dachówką ceramiczną; Montaż wyłazu dachowego; Montaż ław kominowych stalowych; Montaż obróbek blacharskich; Przemalowanie kominów ponad dachem; Malowanie zdemontowanych rynien od wewnątrz farb antykorozyjną wraz z ich ponownym zamontowaniem; Wymiana uszkodzonego odcinka rury spustowej do strony ulicy;  Ułożenie korytek betonowych;  Wykonawca zobowiązany jest przedstawić ofertę na podstawie własnych oględzin i pomiarów. Formularz ofertowy wraz z załącznikami można pobrać ze strony internetowej Kętrzyńskiego TBS Sp. z o.o. w Kętrzynie www.tbs.ketrzyn.pl, zakładka ogłoszenia i przetargi /...
30.08.2023
Znak: DT/3038/23 Data: 29 sierpnia 2023r. Zaproszenie do złożenia ofert Kętrzyńskie TBS Sp. z o. o. w Kętrzynie – w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej Powstańców Warszawy 12 – zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania pt.: „Remont budynku w zakresie usunięcia jego spękań i zarysowań wraz z robotami towarzyszącymi Wspólnoty Mieszkaniowej Powstańców Warszawy 12 w Kętrzynie”   Zakres prac: Wykonać spięcie budynku prętami po obrysie zewnętrznym skręcanymi na śruby rzymskie Ø 30,00 mm. (ściągi należy zamontować na wysokości wszystkich stropów); Wykonać zszycie spękania na budynku prętami żebrowanymi długości 1mb. Ø 10 mm. co trzecią warstwę cegły; Uzupełnić tynki zaprawą elastyczną renowacyjną; Przemalować wymienione tynki z zachowaniem kolorystyki określonej na podstawie wykonanych badań stratygraficznych; Zutylizować powstałe odpady budowlane w wyniku prowadzonych prac remontowych. Przy wycenie prac Wykonawca może posiłkować się załączonym przedmiarem robót- (Załącznik nr 6). Wykonawca zobowiązany jest przedstawić ofertę na podstawie własnych oględzin i pomiarów. Formularz ofertowy wraz z załącznikami można pobrać ze strony internetowej Kętrzyńskiego TBS Sp. z o.o. w Kętrzynie www.tbs.ketrzyn.pl, zakładka...
30.08.2023
Znak: DT/3037/23 Data: 29 sierpnia 2023r. Zaproszenie do złożenia ofert Kętrzyńskie TBS Sp. z o. o. w Kętrzynie – w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej Jegławki 30, 11-420 Srokowo zaprasza do składania ofert na: „Remont pokrycia dachu wraz z robotami towarzyszącymi budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Jegławki 30” obejmujące następujący zakres prac: naprawa czap kominowych wraz z wymianą odparzonych tynków cementowo‑wapiennych na kominach wraz z przemalowaniem i wykonaniem obróbek blacharskich, wyprowadzenie odpowietrzenia pionów kanalizacyjnych z przewodów kominowych wraz zamurowaniem pozostałych otworów, wyprowadzenie odpowietrzników pionów kanalizacyjnych ponad połać dachową oraz ich uszczelnienie, wymiana wsporników ław kominiarskich wraz z uszczelnieniem otworów montażowych, zamontowanie dodatkowych uchwytów rynnowych zgodnie z PN, wykonanie kosza i montaż dodatkowej rury spustowej od strony frontowej i od podwórka (od frontu uwzględnić odprowadzenie wody do istniejącej studni burzowej usytuowanej przed budynkiem), wykonanie gąsiora z blachy ocynkowanej na kalenicy, wykonanie obróbek blacharskich na wykuszach dachowych wraz z ich ociepleniem, uszczelnienie połaci dachowej, oczyszczenie połaci dachowej z korozji wraz z przemalowaniem farbą antykorozyjną, demontaż anteny zbiorczej, wymiana wyłazu dachowego, sprawdzenie i naprawa instalacji odgromowej...
30.08.2023
Znak: DT/3019/23 Data: 28 sieprnia 2023r. ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA   Dotyczy: zaproszenia do złożenia ofert znak: DT/2615/23 z dnia 26.07.2023 roku na wykonanie zadania pn.: „Remont budynku w zakresie usunięcia jego spękań i zarysowań wraz z robotami towarzyszącymi w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Powstańców Warszawy 12 w Kętrzynie” Kętrzyńskie TBS Spółka z o.o. w Kętrzynie w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Powstańców Warszawy 12 w Kętrzynie informuje, że do dnia 14.08.2023 roku do godz.11:00 do siedziby Spółki TBS Sp. z o.o. w Kętrzynie nie wpłynęła żadna oferta. Wobec powyższego Zamawiający podjął decyzję o unieważnieniu niniejszego postępowania.                     
30.08.2023
Znak: DT/3018/23 Data: 28 sieprnia 2023r. ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA   Dotyczy: zaproszenia do złożenia ofert znak: DT/2616/23 z dnia 26.07.2023 roku na wykonanie zadania pn.: „Remont pokrycia dachu wraz z robotami towarzyszącymi w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Jegławki 30 - Gmina Srokowo” Kętrzyńskie TBS Spółka z o.o. w Kętrzynie w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej Jegławki 30 Gmina Srokowo informuje, że do siedziby Spółki TBS w Kętrzynie nie wpłynęła żadna oferta w terminie przewidzianym na składanie ofert tj. do dnia 04.08.2023 r. do godz.11:00. Wobec powyższego Zamawiający podjął decyzję o unieważnieniu niniejszego postępowania.                     
1234567891011

Archiwum

2023
2022
2021
2020

Zobacz także

Telefony

89 752 49 37
Biuro Obsługi Klienta
89 752 29 53
Sekretariat
89 752 29 53
FAX
89 752 43 73
Księgowość
89 752 28 60 lub 89 752 45 39
Administracja budynków
89 752 24 31
Nadzór techniczny
998
Straż pożarna
999
Pogotowie ratunkowe
605 587 265
Pogotowie dekarskie
605 666 903
Pogotowie elektryczne
798 239 375
Pogotowie hydrauliczne
991
Pogotowie energetyczne
992
Pogotowie gazowe
993
Pogotowie ciepłownicze
994
Pogotowie wodociągowe
997 lub 112
Policja