Tworzymy lepsze jutro
 
Zarządzamy nieruchomościami
 
Z nami znajdziesz swoje miejsce
 
Szukasz mieszkania?
 
 

Zapytania ofertowe

12.01.2022
    Znak: DT/88/22 Data: 12 stycznia 2022r.   Zawiadomienie o wyborze oferty    Dot. zapytania ofertowego z dnia 10.12.2021 znak: DT/4310/21 Dot. zapytania ofertowego z dnia 10.12.2021 znak: DT/4311/21 Dot. zapytania ofertowego z dnia 10.12.2021 znak: DT/4312/21 Kętrzyńskie TBS Spółka z o.o. w Kętrzynie informuje o wyborze ofert na realizację zadań pn.: „Bieżąca konserwacja oraz usuwanie awarii w budynkach i lokalach komunalnych Gminy Miejskiej Kętrzyn” stanowiących własność Gminy Miejskiej Kętrzyn, zarządzanych przez Kętrzyńskie TBS Sp. z o.o. w Kętrzynie. „Bieżąca konserwacja oraz usuwanie awarii w budynkach należących do Wspólnot Mieszkaniowych, zarządzanych przez Kętrzyńskie TBS Sp. z o.o. w Kętrzynie”. „Bieżąca konserwacja oraz usuwanie awarii w budynkach należących do Kętrzyńskiego TBS Sp. z o.o. w Kętrzynie”.   Zamówienia obejmowały następujące zadania: Zadanie I - Konserwacja i usuwanie awarii w zakresie robót budowlanych Zadanie II - Konserwacja i usuwanie awarii w zakresie robót dekarskich Zadanie III - Konserwacja i usuwanie awarii w zakresie robót sanitarnych Zadanie IV - Konserwacja i usuwanie awarii w zakresie robót elektrycznych   W odpowiedzi na ww. zapytania...
05.01.2022
    Znak: DT/33/22 Data: 05 styczeń 2022r.   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty    Dot. zapytania ofertowego z dnia 10.12.2021 znak: DT/4386/21 W związku z prowadzonym postępowaniem znak sprawy: DT/4386/21  na „Opracowanie dokumentacji konserwatorskiej wraz  z programem prac konserwatorskich, restauratorskich i dokumentacji projektowej remontu elewacji i wykonaniu izolacji ścian fundamentowych w budynku przy ul. Rycerskiej 4 w Kętrzynie zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi” informuję, iż w wyniku oceny nadesłanych ofert Wspólnota Mieszkaniowa ul. Rycerska 4 w Kętrzynie dokonała wyboru jedynej oferty za kwotę brutto 8 500,00  zł. Dziękujemy za udział w procedurze i złożenie ofert.          
16.12.2021
  Znak: DT/4429/21 Data: 16 grudnia 2021r.   Zawiadomienie o wyborze oferty    Dot. zapytania ofertowego z dnia 29.11.2021 znak: DT/4129/21   Kętrzyńskie TBS Spółka z o.o. w Kętrzynie informuje o wyborze oferty na realizację zadania pn.:                              „Usługi kominiarskie polegające na przeprowadzeniu kontroli okresowej przewodów kominowych wraz z czyszczeniem przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) w budynkach zarządzanych przez Kętrzyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Kętrzynie – za rok 2022 i 2023.”     Do dnia 14.12.2021 r. do godz. 12.00 do siedziby Spółki Kętrzyńskiego TBS na ww. zadanie wpłynęły 2 oferty. Po analizie nadesłanych ofert do realizacji zadania wybrano ofertę, którą złożyła Firma: Spółdzielnia „KOMINIARZ” z siedzibą w Olsztynie. Wybrany Wykonawca spełnił postawione przez Zamawiającego wymagania i warunki określone w zaproszeniu do złożenia ofert.    
16.12.2021
  Znak: DT/4427/21 Data: 16 grudnia 2021r.   Zawiadomienie o wyborze oferty    Dot. zapytania ofertowego z dnia 30.11.2021 znak: DT/4137/21   Kętrzyńskie TBS Spółka z o.o. w Kętrzynie w imieniu Gminy Miejskiej Kętrzyn informuje o wyborze oferty na realizację zadania pn.: „Przestawienie pieców kaflowych w lokalach komunalnych” stanowiących własność Gminy Miejskiej Kętrzyn, zarządzanych przez Kętrzyńskie TBS Sp. z o.o. w Kętrzynie.   Informujemy, że w odpowiedzi na ww. zapytania ofertowe do dnia 14.12.2021 r. do godz. 11.00 do siedziby Spółki Kętrzyńskiego TBS wpłynęła 1 oferta.   Z uwagi na to, że przesłana oferta jest jedyną, jaka wpłynęła oraz spełnia warunki określone w zapytaniu ofertowym - do realizacji przedmiotowego zadania wybrano nadesłaną ofertę od firmy: REMONTER Sp. z o.o. z siedzibą w Kętrzynie.    
14.12.2021
  Znak: DT/4395/21 Data: 14 grudnia 2021r.   Zawiadomienie o wyborze ofert    Dot. zapytania ofertowego z dnia 23.11.2021 znak: DT/4037/21 Dot. zapytania ofertowego z dnia 23.11.2021 znak: DT/4038/21 Dot. zapytania ofertowego z dnia 23.11.2021 znak: DT/4036/21   Kętrzyńskie TBS Spółka z o.o. w Kętrzynie informuje o wyborze ofert na realizację zadań pn.:                                „Przeprowadzenie rocznej kontroli okresowej budynków i lokali stanowiących własność Gminy Miejskiej Kętrzyn, zarządzanych przez Kętrzyńskie TBS Sp. z o.o. w Kętrzynie – branża sanitarna za rok 2022 i 2023.”   „Przeprowadzenie rocznej kontroli okresowej budynków i lokali będących własnością Kętrzyńskiego TBS Sp. z o.o. w Kętrzynie – branża sanitarna za rok 2022 i 2023.”  „Przeprowadzenie rocznej kontroli okresowej budynków i lokali Wspólnot Mieszkaniowych zarządzanych przez Kętrzyńskie TBS Sp. z o.o. w Kętrzynie – branża sanitarna za rok 2022 i 2023.”    Informujemy, że w odpowiedzi na ww. zapytania ofertowe do dnia 07.12.2021 r. do godz. 12.00 do siedziby Spółki Kętrzyńskiego TBS na każde z zadań wpłynęła 1 oferta. Z uwagi na...
14.12.2021
Znak: DT/4386/21 Data: 10 grudnia 2021r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT   Kętrzyńskie TBS Sp. z o. o. w Kętrzynie – w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Rycerska 4 w Kętrzynie –  zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania pn.:   „OPRACOWANIE DOKUMENTACJI KONSERWATORSKIEJ WRAZ Z PROGRAMEM PRAC KONSERWATORSKICH, RESTAURATORSKICH I DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ REMONTU ELEWACJI I WYKONANIU IZOLACJI ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH W BUDYNKU PRZY UL. RYCERSKIEJ 4 W KĘTRZYNIE ZGODNIE Z WYTYCZNYMI KONSERWATORSKIMI”   Zakres prac: badania konserwatorskie wraz z wykonaniem kwerendy archiwalnej, program prac konserwatorskich, program prac restauratorskich, inna dokumentacja wynikająca z zaleceń  konserwatorskich, dokumentacja projektowa. Wzory formularzy ofertowych oraz zalecenia konserwatorskie można pobrać ze strony www.tbs.ketrzyn.pl (zakładka ogłoszenia i przetargi – zapytania ofertowe) .       Wykonawcy ubiegający się o wykonanie w/w zadania są zobowiązani złożyć wraz z formularzem ofertowym następujące dokumenty: oświadczenie, że Wykonawca posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zadania, dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zadania oraz znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zadania, wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zadania wraz...
13.12.2021
  Znak: DT/4313/21 Data: 09 grudnia 2021r. Informacja Dotyczy: zaproszenia do złożenia ofert na wykonanie zadania z dnia 10.11.2021 roku: „Remont dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Pocztowa 5 w Kętrzynie zgodnie z projektem budowlanym” Kętrzyńskie TBS Spółka z o.o. w Kętrzynie w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej  ul. Pocztowa 5 w Kętrzynie informuje, że do dnia  10.11.2021 r. do godz. 11.00 wpłynęły do siedziby Spółki TBS w Kętrzynie dwie oferty. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Pocztowa 5 w Kętrzynie podjął decyzje o wyborze oferty najtańszej za cenę brutto 261. 478, 95 zł. Z poważaniem  
10.12.2021
    Znak: DT/4312/21 Data: 10 grudnia 2021r.  ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT Kętrzyńskie TBS Sp. z o.o. w Kętrzynie zaprasza do składania ofert na realizacje zamówienia pn.: „Bieżąca konserwacja oraz usuwanie awarii w budynkach należących do Kętrzyńskiego TBS Sp. z o.o. w Kętrzynie”, zarządzanych przez Kętrzyńskie TBS Sp. z o.o. w Kętrzynie o wartości poniżej kwoty 130 000,00 złotych,                       o której mowa w art 2, ust. 1., pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021r., poz. 1129 ze zm.)  Wzory formularzy ofertowych można pobrać ze strony internetowej Kętrzyńskiego TBS Sp. z o.o. w Kętrzynie www.tbs.ketrzyn.pl, zakładka ogłoszenia/przetargi / zapytania ofertowe. Informacje dot. zaproszenia można uzyskać w Dziale Technicznym KTBS Sp. z o.o. ul. R. Traugutta 27 – pokój nr 13,14, tel. kontakt 89/752-24-31. Przedmiot zamówienia: „Bieżąca konserwacja oraz usuwanie awarii w budynkach należących do Kętrzyńskiego TBS Sp. z o.o.                                 w Kętrzynie ” Zamówienie obejmuje następujące zadania: Zadanie I           - Konserwacja i...
10.12.2021
  Znak: DT/4311/21 Data: 10 grudnia 2021r.  ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT Kętrzyńskie TBS Sp. z o.o. w Kętrzynie w imieniu Wspólnot Mieszkaniowych zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania pn.: „Bieżąca konserwacja oraz usuwanie awarii w budynkach należących do Wspólnot Mieszkaniowych, zarządzanych przez Kętrzyńskie TBS Sp. z o.o. w Kętrzynie”. Wzory formularzy ofertowych można pobrać ze strony internetowej Kętrzyńskiego TBS Sp. z o.o. w Kętrzynie www.tbs.ketrzyn.pl, zakładka ogłoszenia/przetargi / zapytania ofertowe. Informacje dot. zaproszenia można uzyskać w Dziale Technicznym KTBS Sp. z o.o. ul. R. Traugutta 27 – pokój nr 13,14, tel. kontakt 89/752-24-31. Przedmiot zamówienia: „Bieżąca konserwacja oraz usuwanie awarii w budynkach należących do Wspólnot Mieszkaniowych, zarządzanych przez Kętrzyńskie TBS Sp. z o.o. w Kętrzynie ” Zamówienie obejmuje następujące zadania: Zadanie I           - Konserwacja i usuwanie awarii w zakresie robót budowlanych Zadanie II          - Konserwacja i usuwanie awarii w zakresie robót dekarskich Zadanie III         - Konserwacja i usuwanie awarii w zakresie robót sanitarnych Zadanie IV         - Konserwacja i...
10.12.2021
  Znak: DT/4310/21 Data: 10 grudnia 2021r.  ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT Kętrzyńskie TBS Sp. z o.o. w Kętrzynie  - w imieniu Gminy Miejskiej Kętrzyn zaprasza do składania ofert na realizacje zamówienia pn.: „Bieżąca konserwacja oraz usuwanie awarii w budynkach i lokalach komunalnych Gminy Miejskiej Kętrzyn”, zarządzanych przez Kętrzyńskie TBS Sp. z o.o. w Kętrzynie o wartości poniżej kwoty 130 000,00 złotych, o której mowa w art 2, ust. 1., pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021r., poz. 1129 ze zm.)  Wzory formularzy ofertowych można pobrać ze strony internetowej Kętrzyńskiego TBS Sp. z o.o. w Kętrzynie www.tbs.ketrzyn.pl, zakładka ogłoszenia/przetargi / zapytania ofertowe. Informacje dot. zaproszenia można uzyskać w Dziale Technicznym KTBS Sp. z o.o. ul. R. Traugutta 27 – pokój nr 13,14, tel. kontakt 89/752-24-31. Przedmiot zamówienia: „Bieżąca konserwacja oraz usuwanie awarii w budynkach i lokalach komunalnych Gminy Miejskiej Kętrzyn” Zamówienie obejmuje następujące zadania: Zadanie I           - Konserwacja i usuwanie...
1234567

Archiwum

2022
2021
2020

Zobacz także

Telefony

89 752 49 37
Biuro Obsługi Klienta
89 752 29 53
Sekretariat
89 752 29 53
FAX
89 752 52 26 lub 89 752 43 73
Księgowość
89 752 28 60 lub 89 752 45 39
Administracja budynków
89 752 24 31
Nadzór techniczny
998
Straż pożarna
999
Pogotowie ratunkowe
605 587 265
Pogotowie dekarskie
605 666 903
Pogotowie elektryczne
798 239 375
Pogotowie hydrauliczne
991
Pogotowie energetyczne
992
Pogotowie gazowe
993
Pogotowie ciepłownicze
994
Pogotowie wodociągowe
997 lub 112
Policja