UWAGA
DRODZY KLIENCI!

W związku ze stanem epidemii informujemy, że podjęliśmy szereg działań zmierzających do ograniczenia ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 oraz zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa pracownikom i klientom.

od dnia 11 sierpnia 2020r

obsługę interesantów ogranicza się wyłącznie do spraw niecierpiących zwłoki

w godzinach 800 – 1400


z zastosowaniem procedur strefy bezpieczeństwa
opisanych na naszej stronie

Jednocześnie informujemy, iż pracownicy KTBS zostają do Państwa dyspozycji telefonicznej oraz e-mailowej biuro.tbs@e-ketrzyn.pl

Prosimy o kontakt bezpośrednio z pracownikiem merytorycznym zajmującym się Państwa sprawą.
 
Zarządzamy nieruchomościami
 
Z nami znajdziesz swoje miejsce
 
Szukasz mieszkania?
 
 
Zapytania ofertowe
29.01.2021

DFK/209/21: Sporzadzenie operatów szacunkowych - zaproszenie do złożenia ofert

 
Znak: DFK/209/21 Kętrzyn, dnia 26 stycznia 2021 r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT
Kętrzyńskie TBS Sp. z o. o. w Kętrzynie zaprasza do składania ofert
na wykonanie zadania:
SPORZĄDZENIE OPERATÓW SZACUNKOWYCH
określających wartość rynkową nieruchomości dla potrzeb wierzytelności kredytodawcy

I. Przedmiot usługi obejmuje: Wykonanie operatów szacunkowych określających wartości rynkowej  nieruchomości Kętrzyńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka
z o.o. w Kętrzynie w celu przedstawienia kredytodawcy, tj.:

 1. Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym Nr 2, położona przy ul. Zamkowej (miasto Kętrzyn) i oznaczona w ewidencji numerami 551 i 552 obręb 6;
 2. Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym Nr 61, położona przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego (miasto Kętrzyn) i oznaczona w ewidencji numerami 5 i 6/3 obręb 6;
 3. Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym Nr 23B, położona przy ul. Poznańskiej (miasto Kętrzyn) i oznaczona w ewidencji numerami 623/1, 623/2, 693/3 i 623/4 obręb 6;
 4. Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym Nr 21B, położona przy ul. Poznańskiej (miasto Kętrzyn) i oznaczona w ewidencji numerem 630/2 obręb 6;
 5. Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym Nr 6A, położona przy ul. Klonowej (miasto Kętrzyn) i oznaczona w ewidencji numerami 625/1 i 625/3 obręb 6;
 6. Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym Nr 6, położona przy ul. Klonowej (miasto Kętrzyn) i oznaczona w ewidencji numerem 628 obręb 6;
 7. Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym Nr 4, położona przy ul. Klonowej (miasto Kętrzyn) i oznaczona w ewidencji numerem 629 obręb 6;
 8. Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym Nr 4, położona przy ul. Jaśminowej (miasto Kętrzyn) i oznaczona w ewidencji numerami 625/4, 625/5 i 625/6 obręb 6.
 9. Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem administracyjno – biurowym Nr 27, położona przy ul. Traugutta (miasto Kętrzyn) i oznaczona w ewidencji numerem 193/5 obręb 3.

 

II. Termin  wykonania usługi: do dnia 31 marca 2021 roku.

III. Termin i warunki składania ofert:

 1. Termin składania ofert: do 15 lutego 2021 roku do godziny 1400.
 2. Oferta powinna zawierać:
 1. Imię i nazwisko oraz adres oferenta lub nazwę firmy, jeśli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot,
 2. Datę sporządzenia oferty,
 3. Oświadczenie, że oferent zapoznał się z treścią niniejszego zaproszenia
  i przyjmuje jego warunki bez zastrzeżeń,
 4. Cenę netto i brutto wykonania operatów szacunkowych (w cenę należy wliczyć ewentualnych kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia), cena ofertowa netto zamówienia objętego niniejszym zapytaniem nie może przekroczyć równowartości 30 000,00 euro,
 5. Podpis oferenta lub osoby upoważnionej.

 

IV. Wybór oferty:

 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 lutego 2021 roku w pok. Nr 15 Kętrzyńskiego TBS Sp. z o.o. w Kętrzynie ul. R. Traugutta 27 w Kętrzynie.
 2. Ze względu na wprowadzenie na terenie całego kraju stanu epidemii w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 i wprowadzonych obostrzeń, oferenci nie będą mogli uczestniczyć przy otwarciu ofert.
 3. Kryterium wyboru najlepszej oferty: 100% cena.

 

V. Informacje dodatkowe:

 1. Operaty szacunkowe muszą być wykonane zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami i sporządzania operatu szacunkowego oraz aktualnie obowiązującymi standardami zawodowymi rzeczoznawców majątkowych.
 2. W zakresie sporządzanych przez siebie operatów szacunkowych, wykonawca zobowiązany jest do udziału w postępowaniach przed organem odwoławczym bądź sporządzenia odpowiedniej opinii, celem wykorzystania jej przez zamawiającego
  w postępowaniach odwoławczych, bez dodatkowego wynagrodzenia.
 3. O wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty powiadamia się uczestnika, którego oferta została wybrana, drogą mailową lub telefonicznie.
 4. W przypadku wpływu równorzędnych cenowo ofert dopuszcza się możliwość negocjacji telefonicznych z oferentami (negocjacja ceny w dół).
 5. Kętrzyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Kętrzynie zastrzega sobie prawo do odstąpienia od udzielenia niniejszego zamówienia
  bez podania przyczyny.
 6. Szczegółowych informacji udziela Elżbieta Hryniewicz w Kętrzyńskim TBS Sp. z o.o. w Kętrzynie ul. R. Traugutta 27 w godzinach pracy Spółki lub telefonicznie pod numerem 89 752 28 60.

 

doc00034120210128073220.pdf

Zobacz także

Telefony

89 752 49 37
Biuro Obsługi Klienta
89 752 29 53
Sekretariat
89 752 29 53
FAX
89 752 52 26 lub 89 752 43 73
Księgowość
89 752 28 60 lub 89 752 45 39
Administracja budynków
89 752 24 31
Nadzór techniczny
998
Straż pożarna
999
Pogotowie ratunkowe
605 587 265
Pogotowie dekarskie
605 666 903
Pogotowie elektryczne
798 239 375
Pogotowie hydrauliczne
991
Pogotowie energetyczne
992
Pogotowie gazowe
993
Pogotowie ciepłownicze
994
Pogotowie wodociągowe
997 lub 112
Policja