UWAGA
DRODZY KLIENCI!

W związku ze stanem epidemii informujemy, że podjęliśmy szereg działań zmierzających do ograniczenia ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 oraz zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa pracownikom i klientom.

od dnia 11 sierpnia 2020r

obsługę interesantów ogranicza się wyłącznie do spraw niecierpiących zwłoki

w godzinach 800 – 1400


z zastosowaniem procedur strefy bezpieczeństwa
opisanych na naszej stronie

Jednocześnie informujemy, iż pracownicy KTBS zostają do Państwa dyspozycji telefonicznej oraz e-mailowej biuro.tbs@e-ketrzyn.pl

Prosimy o kontakt bezpośrednio z pracownikiem merytorycznym zajmującym się Państwa sprawą.
 
Zarządzamy nieruchomościami
 
Z nami znajdziesz swoje miejsce
 
Szukasz mieszkania?
 
 
Zapytania ofertowe
22.02.2021

DT-A/570/21: Gałczyńskiego 1 - Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru - remont elewacji budynku - zaproszenie do złożenia ofert

 
Znak: DT-A/570/21 18 lutego 2021 r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT

Kętrzyńskie TBS Sp. z o. o. w Kętrzynie – w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Gałczyńskiego 1 w Kętrzynie – zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania:

,,Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru w czasie trwania remontu elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Gałczyńskiego 1 w Kętrzynie zgodnie z projektem budowlanym, programem prac  konserwatorskich oraz opinią techniczną zarysowania elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego.”

Wzory formularzy ofertowych  oraz projekt budowlany i inną dokumentacją  można pobrać ze strony internetowej Kętrzyńskiego TBS Sp. z o.o.  w Kętrzynie www.tbs.ketrzyn.pl, zakładka przetargi aktualne.

Wykonawcy ubiegający się o wykonanie w/w zadania są zobowiązani złożyć wraz z ofertą następujące dokumenty:

 1. oświadczenie, że Wykonawca posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zadania, dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do  wykonania zadania,
 2. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zadania wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych , (wymagany Inspektor Nadzoru z co najmniej 18 miesięczną praktyką zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14.10.2015 r w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (Dz.U. 2015, poz. 1789) i art. 37a ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U 2014, poz. 1446 ze zm.),
 3. wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat zadań w zakresie podobnym do powyższego, referencje,
 4. kopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do CEIDG,
 5. Parafowany i zaakceptowany wzór umowy.                                                           
 6. Zaświadczenie wykonawcy , że posiada  uprawnienia budowlane do wykonywania funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego i aktualne zaświadczenie przynależności do Izby Inżynierów.

 

Termin wykonania zadania – od dnia podpisania umowy na remont elewacji   do 29.10.2021 roku

Oferty należy składać w Sekretariacie Kętrzyńskiego TBS Sp. z o. o. w Kętrzynie, ul. R. Traugutta 27,  do dnia 10.03.2021 roku do godziny 11.00 w zamkniętych kopertach oznaczonych napisem: „Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru  w czasie trwania remontu elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego  przy ul. Gałczyńskiego 1 w Kętrzynie   zgodnie  z projektem budowlanym” – Nie otwierać przed 10.03.2021r.  godz. 11.00”.

 

Rozstrzygnięcie postępowania:

 1. Komisyjne otwarcie ofert przez Wspólnotę Mieszkaniową przy udziale KTBS nastąpi w siedzibie Spółki.
 2. O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową, listownie lub faxem oraz na stronie internetowej Kętrzyńskiego TBS sp. z o. o.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do zakończenia postępowania bez wyboru oferty.

 

Załączniki:

 1. formularz oferty – Załącznik nr 1
 2. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 2,
 3. wykaz zrealizowanych zadań – Załącznik nr 3
 4. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zadania - Załącznik nr 4
 5. projekt umowy z Wykonawcą prac budowlanych – Załącznik nr 5
 
Zaproszenie.docx
Zalacznik_nr_1.doc
Zalacznik_nr_2.doc
Zalacznik_nr_3.doc
Zalacznik_nr_4.doc
Umowa o pełnienie funkcji inspektora nadzoru obow..doc
dokumentacja badań konserwatorskich cz. 1.pdf
dokumentacja badań konserwatorskich cz. 2.pdf
dokumentacja badań konserwatorskich cz. 3.pdf
opinia techniczna zarysowania elewacji budynku.pdf
projekt budowlany cz. 1.pdf
projekt budowlany cz.2.pdf
skan pozwolenia i decyzji.pdf

Zobacz także

Telefony

89 752 49 37
Biuro Obsługi Klienta
89 752 29 53
Sekretariat
89 752 29 53
FAX
89 752 52 26 lub 89 752 43 73
Księgowość
89 752 28 60 lub 89 752 45 39
Administracja budynków
89 752 24 31
Nadzór techniczny
998
Straż pożarna
999
Pogotowie ratunkowe
605 587 265
Pogotowie dekarskie
605 666 903
Pogotowie elektryczne
798 239 375
Pogotowie hydrauliczne
991
Pogotowie energetyczne
992
Pogotowie gazowe
993
Pogotowie ciepłownicze
994
Pogotowie wodociągowe
997 lub 112
Policja