Tworzymy lepsze jutro
 
Zarządzamy nieruchomościami
 
Z nami znajdziesz swoje miejsce
 
Szukasz mieszkania?
 
 
Zapytania ofertowe
06.05.2022

DT/1584/22: ul. Osińskiego 2 - Wykonanie prac remontowych w pomieszczeniu piwnicznym znajdującym się w II i IV klatce schodowej budynku - ponowne zaproszenie

Znak: DT/1584/22 Data: 25 kwiecień 2022r.

 

Zaproszenie do złożenia ofert

 

Kętrzyńskie TBS Sp. z o. o. w Kętrzynie – w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej  ul. Osińskiego 2  w Kętrzynie – zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania obejmującego:

 

  1. Wykonanie prac remontowych w pomieszczeniu piwnicznym znajdującym się w III klatce schodowej budynku – zgodnie z załącznikami
  2. Wykonanie prac remontowych w pomieszczeniu piwnicznym znajdującym się w IV klatce schodowej budynku – zgodnie z załącznikami

Usuń tabelę

Wzory formularzy ofertowych można pobrać ze strony internetowej Kętrzyńskiego TBS Sp. z o.o. w Kętrzynie www.tbs.ketrzyn.pl, zakładka ogłoszenia i przetargi / zapytania ofertowe.

UWAGA!

Wykonawcy ubiegający się o wykonanie w/w zadania są zobowiązani dokonać samodzielnych obmiarów niezbędnych do przygotowania oferty. Wraz z przygotowaną ofertą należy złożyć następujące dokumenty:

  1. Oświadczenie, że Wykonawca posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zadania, dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zadania oraz znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zadania (Zalacznik_nr_1);
  2. Kopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do CEIDG;
  3. Kopia aktualnej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej przez Wykonawcę działalności wraz z dokumentem potwierdzającym jej opłacenie;
  4. Wyceniony kosztorys ofertowy wraz z tabelą elementów scalonych i zestawienie RMS.

 

Termin wykonania zadania – od dnia podpisania umowy do 30.06.2022 r.

Oferty należy składać w Sekretariacie Kętrzyńskiego TBS Sp. z o. o. w Kętrzynie, ul. R. Traugutta 27, do dnia 31.05.2022 roku do godziny 12.00 w zamkniętych kopertach oznaczonych napisem:  „Wykonanie prac remontowych w pomieszczeniu piwnicznym znajdującym się w klatce II i IV w budynku ul. Osińskiego 2 w Kętrzynie.  – Nie otwierać przed 31.05.2022 r.  godz. 12.00 .

Rozstrzygnięcie postępowania znak: DT/ 1584 /22  z dnia 25  kwiecień 2022 r:

1. Komisyjne otwarcie ofert przez Wspólnotę Mieszkaniową przy udziale KTBS nastąpi w siedzibie Spółki.

2. O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową, listownie lub faxem oraz na stronie internetowej Kętrzyńskiego TBS sp. z o. o.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do zakończenia postępowania bez wyboru oferty.

Załączniki:

1)    formularz ofertowy;

2)    oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – Zalacznik_nr_1.

  3)   zakresy robót.

 

 
Zaproszenie Osińskiego 2.pdf
Formularz ofertowy.pdf
Zalacznik_nr_1.pdf
klatka2.pdf
Klatka 4.pdf

Zobacz także

Telefony

89 752 49 37
Biuro Obsługi Klienta
89 752 29 53
Sekretariat
89 752 29 53
FAX
89 752 52 26 lub 89 752 43 73
Księgowość
89 752 28 60 lub 89 752 45 39
Administracja budynków
89 752 24 31
Nadzór techniczny
998
Straż pożarna
999
Pogotowie ratunkowe
605 587 265
Pogotowie dekarskie
605 666 903
Pogotowie elektryczne
798 239 375
Pogotowie hydrauliczne
991
Pogotowie energetyczne
992
Pogotowie gazowe
993
Pogotowie ciepłownicze
994
Pogotowie wodociągowe
997 lub 112
Policja