Zapraszamy na Dzień Dziecka
 
Zapraszamy do wzięcia udziału w ankiecie
 
Zarządzamy nieruchomościami
 
Z nami znajdziesz swoje miejsce
 
Szukasz mieszkania?
 
 
Zapytania ofertowe
24.04.2023

DT/1625/23: ul. Cukrownicza 2/5 - Remont niezasiedlonego lokalu mieszkalnego - drugie zaproszenie do złożenia ofert

Znak: DT/1625/23 Data: 24 kwietnia 2023r.

Zaproszenie do złożenia ofert 

 

Kętrzyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Kętrzynie – w imieniu Gminy Miejskiej Kętrzyn w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 130 000 złotych, zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania pn.:

 

„Remont niezasiedlonego lokalu mieszkalnego zlokalizowanego w budynku przy ul. Cukrowniczej 2/5 w Kętrzynie (2)”

 

 1.  OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
 2. Skrócony opis przedmiotu zamówienia:

- poziomowanie posadzek, wykończenie glazurą/wykładziną PCV,

- szpachlowanie ścian i sufitów wraz z malowaniem,

- montaż armatury sanitarnej,

- wymiana stolarki drzwiowej,

- inne prace hydrauliczne i elektryczne.

 1. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia:

Zakres przedmiotu zamówienia określa załączony przedmiar robót (Załącznik_nr_4), Wykonawca ubiegający się o zamówienie zobowiązany jest do złożenia oferty na podstawie przedmiaru oraz własnych oględzin i pomiarów.

W celu dokonania oględzin, klucze do lokalu można pozyskać w siedzibie Kętrzyńskiego TBS Sp. z o.o. w Kętrzynie, 11-400 Kętrzyn, ul. Traugutta 27 w pok. nr 15B (I piętro), tel. 89 752 24 31.

 

 

 

 1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Wykonawcy ubiegający się o wykonanie w/w zadania są zobowiązani złożyć wraz z formularzem ofertowym (Załącznik_nr_1) następujące dokumenty:

 1. oświadczenie, że Wykonawca posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zadania, dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zadania oraz znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zadania – Załącznik_nr_2,
 2. parafowany i zaakceptowany wzór umowy – Załącznik_nr_3,
 3. kosztorys ofertowy wraz tabelą elementów scalonych, tabelą RMS oraz narzutami i stawką roboczogodziny,
 4. kopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do CEIDG,

 

Wymagane dokumenty winny być przedłożone w oryginale lub w kserokopii potwierdzającej za zgodność

z oryginałem. W przypadku złożenia wersji elektronicznej, należy przesłać dokumenty podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym.

 

 

 

 1. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:
 2. W ofercie należy podać cenę brutto. Oferta składa się z formularza ofertowego (Załącznik_nr_1) oraz załączonego kosztorysu ofertowego.
 3. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Wprowadzone zmiany do złożonej oferty należy umieścić w dodatkowej kopercie z napisem: „ZMIANA OFERTY " oraz dane wykonawcy (pełna nazwa i adres).
 4. Wykonawca może wycofać złożoną ofertę wyłącznie w formie pisma wycofującego ofertę przed upływem terminu składania ofert.
 5. Wykonawca powinien zdobyć wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty i podpisania umowy.
 6.  Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 7. Oferta może zostać złożona w formie elektronicznej. W tym przypadku, formularz ofertowy podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym wraz z załącznikami należy przesłać w zakodowanym pliku RAR. Kod należy przesłać w oddzielnej wiadomości po zakończeniu terminu na składanie ofert.
 8. Wykonawca ubiegający się o zamówienie zobowiązany jest do złożenia oferty na podstawie przedmiaru (Załącznik_nr_4) oraz własnych oględzin i pomiarów.

 

 1. TERMIN WYKONANIA ZADANIA:

30 czerwca 2023 r.

 

 1. KRYTERIA OCENY OFERTY:

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował kryterium: cena – 100%

 

 1. SPOSÓB, MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERTY:

Oferty należy składać do dnia 10.05.2023 r. do godziny 11:00 w wybranej przez Państwo formie wskazanej poniżej:

 1. Wersja papierowa składana w Sekretariacie Kętrzyńskiego TBS Sp. z o.o. w Kętrzynie, 11-400 Kętrzyn, ul. R. Traugutta 27, w zamkniętych kopertach oznaczonych napisem:

„Remont niezasiedlonego lokalu mieszkalnego zlokalizowanego w budynku przy ul. Cukrowniczej 2/5 w Kętrzynie (2) – nie otwierać przed 10.05.2023 r. do godziny 11:00”

2.     Wersja elektroniczna przesyłana w zakodowanym pliku RAR na adres mailowy: biuro.tbs@e‑ketrzyn.pl (bez kodu otwarcia). W wiadomości należy wpisać: „Remont niezasiedlonego lokalu mieszkalnego zlokalizowanego w budynku przy ul. Cukrowniczej 2/5 w Kętrzynie (2) – nie otwierać przed 10.05.2023 r. do godziny 11:00” i załączyć zakodowany plik RAR bądź link do jego pobrania. Kod do otwarcia pliku należy przesłać w oddzielnej wiadomości po zakończeniu terminu na składanie ofert tj. 10.05.2023 r. do godz. 11:00.

UWAGA! Oferty przesłane w niezakodowanym pliku lub przesłanie kodu otwarcia przed zakończeniem terminu na składanie ofert, dyskwalifikuje Oferenta z udziału w postępowaniu.

 

 1. ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA:
 2. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.05.2023 r. o godz. 12:00 w siedzibie Spółki.
 3. Wynik postępowania zostanie ogłoszony na stronie internetowej Kętrzyńskiego TBS Sp. z o.o. w Kętrzynie.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do zakończenia postępowania bez wyboru oferty.
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania uczestników postępowania do negocjacji ceny.

 

Załączniki:

 1. Załącznik_nr_1 – formularz ofertowy,
 2. Załącznik_nr_2 – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
 3. Załącznik_nr_3 – wzór umowy,
 4. Załącznik_nr_4 – przedmiar robót,
 5. Załącznik_nr_5 – klauzula informacyjna RODO.

 

 
Zaproszenie do złożenia ofert [C2-5](2).pdf
Załącznik_nr_1 - formularz ofertowy [C2-5](2).docx
Załącznik_nr_2 - oświadczenie Wykonawcy [C2-5](2).docx
Załącznik_nr_3 - wzór umowy [C2-5](2).docx
Załącznik_nr_4 - przedmiar robót [C2-5](2).pdf
Załącznik_nr_5 - Klauzula informacyjna RODO.docx

Zobacz także

Telefony

89 752 49 37
Biuro Obsługi Klienta
89 752 29 53
Sekretariat
89 752 29 53
FAX
89 752 43 73
Księgowość
89 752 28 60 lub 89 752 45 39
Administracja budynków
89 752 24 31
Nadzór techniczny
998
Straż pożarna
999
Pogotowie ratunkowe
605 587 265
Pogotowie dekarskie
605 666 903
Pogotowie elektryczne
798 239 375
Pogotowie hydrauliczne
991
Pogotowie energetyczne
992
Pogotowie gazowe
993
Pogotowie ciepłownicze
994
Pogotowie wodociągowe
997 lub 112
Policja