Zapraszamy do wzięcia udziału w ankiecie
 
Zarządzamy nieruchomościami
 
Z nami znajdziesz swoje miejsce
 
Szukasz mieszkania?
 
 
Zapytania ofertowe
09.05.2022

DT/1716/22: ul. Sikorskiego 74 - Izolacja pionowa ścian piwnic wraz z wykonaniem drenażu opaskowego budynku - zaproszenie do złożenia ofert

Znak: DT/1693/22 Data: 09 maj 2022r.

 

Zaproszenie do złożenia ofert

 

Kętrzyńskie TBS Sp. z o. o. w Kętrzynie – w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej  ul. Sikorskiego 72  w Kętrzynie – zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania:

 

Izolacja pionowa ścian piwnic wraz z wykonaniem drenażu opaskowego budynku Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Sikorskiego 74 w Kętrzynie ”

 

Zakres prac:

Zgodnie z przedmiarem robót – załącznik nr 6

 

Wzory formularzy ofertowych oraz przedmiar robót  można pobrać ze strony internetowej Kętrzyńskiego TBS Sp. z o.o.  w Kętrzynie www.tbs.ketrzyn.pl, zakładka ogłoszenia i przetargi / zapytania ofertowe.

Wykonawcy ubiegający się o wykonanie w/w zadania są zobowiązani złożyć wraz z ofertą następujące dokumenty:

  1. oświadczenie, że Wykonawca posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zadania, dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zadania oraz znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zadania,
  2. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zadania wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych,
  3. wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat robót budowlanych w zakresie podobnym do powyższego zadania potwierdzony referencjami,
  4. kopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do CEIDG,
  5. kopia aktualnej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej przez Wykonawcę działalności wraz z dokumentem potwierdzającym jej opłacenie,
  6. wyceniony kosztorys ofertowy wraz z tabelą elementów scalonych i zestawienie RMS,
  7. Parafowany i zaakceptowany wzór umowy                                                                                                  

 

Termin wykonania zadania:

- Rozpoczęcie: najpóźniej do 31.05.2022 r.

- Zakończenie: do 30.08.2022 r.

Oferty należy składać w Sekretariacie Kętrzyńskiego TBS Sp. z o. o. w Kętrzynie, ul. R. Traugutta 27, do dnia 18.05.2022 roku do godziny 10.00 w zamkniętych kopertach oznaczonych napisem: Izolacja pionowa ścian piwnic wraz z wykonaniem drenażu opaskowego budynku Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Sikorskiego 74 w Kętrzynie  – Nie otwierać przed 18.05.2022 r.  godz. 10.00”.

 

 

Rozstrzygnięcie postępowania:

1. Komisyjne otwarcie ofert przez Wspólnotę Mieszkaniową przy udziale KTBS nastąpi w siedzibie Spółki.

2. O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową, listownie lub faxem oraz na stronie internetowej Kętrzyńskiego TBS sp. z o. o.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do zakończenia postępowania bez wyboru oferty.

 

Załączniki:

1)    formularz oferty – Załącznik nr 1

2)    oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 2,

3)    wykaz zrealizowanych robót budowlanych – Załącznik nr 3

4)    wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zadania - Załącznik nr 4

  5)    projekt umowy z Wykonawcą prac budowlanych – Załącznik nr 5

  6)    przedmiar robót (zakres prac) – Załącznik nr 6

  7)    klauzula informacyjna RODO – Załącznik nr 7

 

 
Zaproszenie ofertowe.pdf
Zalacznik_nr_1 - formularz ofertowy.doc
Zalacznik_nr_2 - oświadczenie Wykonawcy.doc
Zalacznik_nr_3 - wykaz prac.doc
Zalacznik_nr_4 - wykaz osób.doc
Zalacznik_nr_5 - wzór umowy.doc
Zalacznik_nr_6 - przedmiar.pdf
Zalacznik_nr_7 - klauzula RODO.docx

Zobacz także

Telefony

89 752 49 37
Biuro Obsługi Klienta
89 752 29 53
Sekretariat
89 752 29 53
FAX
89 752 43 73
Księgowość
89 752 28 60 lub 89 752 45 39
Administracja budynków
89 752 24 31
Nadzór techniczny
998
Straż pożarna
999
Pogotowie ratunkowe
605 587 265
Pogotowie dekarskie
605 666 903
Pogotowie elektryczne
798 239 375
Pogotowie hydrauliczne
991
Pogotowie energetyczne
992
Pogotowie gazowe
993
Pogotowie ciepłownicze
994
Pogotowie wodociągowe
997 lub 112
Policja