UWAGA
DRODZY KLIENCI!

W związku ze stanem epidemii informujemy, że podjęliśmy szereg działań zmierzających do ograniczenia ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 oraz zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa pracownikom i klientom.

od dnia 25 maja 2020r

punkt opłat będzie czynny

w godzinach 730 – 1430

z przerwą od 1300 do 1315


z zastosowaniem procedur strefy bezpieczeństwa
opisanych na naszej stronie

Jednocześnie informujemy, iż pracownicy KTBS zostają do Państwa dyspozycji telefonicznej oraz e-mailowej biuro.tbs@e-ketrzyn.pl

Prosimy o kontakt bezpośrednio z pracownikiem merytorycznym zajmującym się Państwa sprawą.
 
Zarządzamy nieruchomościami
 
Z nami znajdziesz swoje miejsce
 
Szukasz mieszkania?
 
 
Zapytania ofertowe
20.05.2020

DT/1718/20: Limanowskiego 4 - Naprawa i malowanie kominów w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Limanowskiego 4 w Kętrzynie - zaproszenie do składania ofert

 
Znak: DT/1718/20 20 maja 2020 r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT

Kętrzyńskie TBS Sp. z o. o. w Kętrzynie – w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej  ul. Limanowskiego 4
w Kętrzynie – zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania:

„Naprawa i malowanie kominów w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Limanowskiego 4 w Kętrzynie
zgodnie z zaleceniami z protokołu z okresowej kontroli rocznej
stanu technicznego obiektu budowlanego z dnia 04.09.2019 roku”

Wzór załącznika można pobrać ze strony internetowej Kętrzyńskiego TBS Sp. z o. o.  w Kętrzynie www.tbs.ketrzyn.pl. Ze strony również do pobrania protokół z okresowej kontroli rocznej stanu technicznego obiektu budowlanego. Uprzejmie informujemy, że szczegółowy zakres prac remontowych  należy uzgodnić z Zarządem Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Limanowskiego 4  – kontakt administracja – tel. 89 752 45 39.

Wykonawcy ubiegający się o wykonanie w/w zadania są zobowiązani złożyć  następujące dokumenty:

  1. oferta z wyszczególnieniem prac,  okresem gwarancji i terminem wykonania.
  2. oświadczenie, że Wykonawca posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zadania, dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zadania oraz znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zadania,
  3. kopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do CEIDG,
  4. kopia aktualnej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej przez Wykonawcę działalności wraz z dokumentem potwierdzającym jej opłacenie.            

Termin wykonania zadania –  czerwiec - lipiec  2020 roku.

Oferty należy składać w Sekretariacie Kętrzyńskiego TBS Sp. z o. o. w Kętrzynie, ul. R. Traugutta 27, do dnia 27.05.2020 roku do godziny 11.00 w zamkniętych kopertach oznaczonych napisem: „Naprawa i malowanie kominów w budynku ul. Limanowskiego 4 w Kętrzynie zgodnie z zaleceniami z protokołu z okresowej kontroli rocznej stanu technicznego obiektu budowlanego z dnia 04.09.2019 roku  – Nie otwierać przed 27.05.2020 r.  godz. 11.00”

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego :

  1. Komisyjne otwarcie ofert przez Wspólnotę Mieszkaniową przy udziale KTBS nastąpi w siedzibie Spółki.
  2. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wyłonionym oferentem , wybranym przez Wspólnotę Mieszkaniową.
  3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego zapytania ofertowego bez podania uzasadnienia, a także do zakończenia postępowania bez wyboru oferty.

 

Załączniki do pobrania:

  • oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w zapytaniu.
  • protokół z okresowej kontroli rocznej stanu technicznego obiektu budowlanego.
  • zdjęcia kominów
 
Zaproszenie ofertowe.docx
Oświadczenie wykonawcy.doc
Protokół z okresowej kontroli rocznej - Limanowskiego 4.pdf

Zobacz także

Telefony

89 752 43 73
Księgowość
89 752 49 37
Sekretariat
89 752 52 26
Biuro Obsługi Klienta
89 752 28 60
Eksploatacja, awarie
89 752 45 39
Administracja
89 752 24 31
Nadzór techniczny
998
Straż pożarna
999
Pogotowie ratunkowe
605 587 265
Pogotowie dekarskie
605 666 903
Pogotowie elektryczne
798 239 375
Pogotowie hydrauliczne
991
Pogotowie energetyczne
992
Pogotowie gazowe
993
Pogotowie ciepłownicze
994
Pogotowie wodociągowe
997 lub 112
Policja