Zapraszamy na Dzień Dziecka
 
Zapraszamy do wzięcia udziału w ankiecie
 
Zarządzamy nieruchomościami
 
Z nami znajdziesz swoje miejsce
 
Szukasz mieszkania?
 
 
Zapytania ofertowe
17.05.2023

DT/1811/23: dot. DT/1624/23 z dn. 24.04.2023 r. - wezwanie do negocjacji

Znak: DT/1811/23 Data: 17 maja 2023r.

Wezwanie do negocjacji
dot. postępowania DT/1624/23 z dn. 24.04.2023 r.

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 130 000 złotych pn.: „Remont niezasiedlonego lokalu mieszkalnego zlokalizowanego w budynku przy ul. Cukrowniczej 2/3 w Kętrzynie (2)”, Kętrzyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Kętrzynie, w imieniu Gminy Miejskiej Kętrzyn informuje, że do dnia 10.05.2023 r. do godz. 11:00 do siedziby Kętrzyńskiego TBS wpłynęły 2 oferty.

Zgodnie z postanowieniami postępowania znak DT/1624/23 (Rozdział VII. pkt. 4.) Zamawiający podjął decyzję o wezwaniu uczestników postępowania do negocjacji.

W związku z powyższym Kętrzyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. zaprasza zainteresowanych oferentów biorących udział w postępowaniu DT/1624/23 do złożenia oferty negocjacyjnej.

 1. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:
  1. W ofercie należy podać cenę brutto. Oferta składa się z formularza ofertowego (Załącznik_nr_1).
  2. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Wprowadzone zmiany do złożonej oferty należy umieścić w dodatkowej kopercie z napisem: „ZMIANA OFERTY " oraz dane wykonawcy (pełna nazwa i adres).
  3. Wykonawca może wycofać złożoną ofertę wyłącznie w formie pisma wycofującego ofertę przed upływem terminu składania ofert.
  4. Wykonawca powinien zdobyć wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty i podpisania umowy.
  5.  Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
  6. Oferta może zostać złożona w formie elektronicznej. W tym przypadku, formularz ofertowy podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym należy przesłać w zakodowanym pliku RAR. Kod otwarcia należy przesłać w oddzielnej wiadomości po zakończeniu terminu na składanie ofert.

TERMIN WYKONANIA ZADANIA:

Ze względu na prowadzone negocjacje termin wykonania zadania zostaje wydłużony do dn. 14.07.2023r.

 1. KRYTERIA OCENY OFERTY:

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował kryterium: najniższa cena – 100%

 1. SPOSÓB, MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERTY:

Oferty należy składać do dnia 22.05.2023 r. do godziny 11:00 w wybranej przez Państwo formie wskazanej poniżej:

 1. Wersja papierowa składana w Sekretariacie Kętrzyńskiego TBS Sp. z o.o. w Kętrzynie, 11-400 Kętrzyn, ul. R. Traugutta 27, w zamkniętych kopertach oznaczonych napisem: „Remont niezasiedlonego lokalu mieszkalnego zlokalizowanego w budynku przy ul. Cukrowniczej 2/3 w Kętrzynie (NEGOCJACJA) – nie otwierać przed 22.05.2023 r. do godziny 11:00”

2.       Wersja elektroniczna przesyłana w zakodowanym pliku RAR na adres mailowy: biuro.tbs@e‑ketrzyn.pl (bez kodu otwarcia). W wiadomości należy wpisać: „Remont niezasiedlonego lokalu mieszkalnego zlokalizowanego w budynku przy ul. Cukrowniczej 2/3 w Kętrzynie (NEGOCJACJA) – nie otwierać przed 22.05.2023 r. do godziny 11:00” i załączyć zakodowany plik RAR bądź link do jego pobrania. Kod do otwarcia pliku należy przesłać w oddzielnej wiadomości po zakończeniu terminu na składanie ofert tj. 22.05.2023 r. po godz. 11:00.

UWAGA! Oferty przesłane w niezakodowanym pliku lub przesłanie kodu otwarcia przed zakończeniem terminu na składanie ofert, dyskwalifikuje Oferenta z udziału w postępowaniu.

 

 1. ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA:
  1. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.05.2023 r. o godz. 12:00 w siedzibie Spółki.
  2. Wynik postępowania zostanie ogłoszony na stronie internetowej Kętrzyńskiego TBS Sp. z o.o. w Kętrzynie.
  3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do zakończenia postępowania bez wyboru oferty.
  4. Zamawiający nie przewiduje dalszych negocjacji. W przypadku braku ofert lub ofert niespełniających wymogów Zamawiającego, postępowanie DT/1624/23 zostanie zakończone bez wyboru oferty.

 

Załączniki:

 1. Załącznik_nr_1 – formularz ofertowy [C2-3](NEGOCJACJE),

 

 
 
Wezwanie do negocjacji - remont lokalu ul. Cukrownicza 2_3.pdf
Załącznik_nr_1 - formularz ofertowy [C2-3](NEGOCJACJE).docx

Zobacz także

Telefony

89 752 49 37
Biuro Obsługi Klienta
89 752 29 53
Sekretariat
89 752 29 53
FAX
89 752 43 73
Księgowość
89 752 28 60 lub 89 752 45 39
Administracja budynków
89 752 24 31
Nadzór techniczny
998
Straż pożarna
999
Pogotowie ratunkowe
605 587 265
Pogotowie dekarskie
605 666 903
Pogotowie elektryczne
798 239 375
Pogotowie hydrauliczne
991
Pogotowie energetyczne
992
Pogotowie gazowe
993
Pogotowie ciepłownicze
994
Pogotowie wodociągowe
997 lub 112
Policja