UWAGA
DRODZY KLIENCI!

W związku ze stanem epidemii informujemy, że podjęliśmy szereg działań zmierzających do ograniczenia ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 oraz zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa pracownikom i klientom.

od dnia 25 maja 2020r

punkt opłat będzie czynny

w godzinach 730 – 1430

z przerwą od 1300 do 1315


z zastosowaniem procedur strefy bezpieczeństwa
opisanych na naszej stronie

Jednocześnie informujemy, iż pracownicy KTBS zostają do Państwa dyspozycji telefonicznej oraz e-mailowej biuro.tbs@e-ketrzyn.pl

Prosimy o kontakt bezpośrednio z pracownikiem merytorycznym zajmującym się Państwa sprawą.
 
Zarządzamy nieruchomościami
 
Z nami znajdziesz swoje miejsce
 
Szukasz mieszkania?
 
 
Zapytania ofertowe
29.06.2020

DT/2030/20: Wyspiańskiego 3 - Naprawa stropodachu w budynku przy ul. Wyspiańskiego 3 w Kętrzynie - zaproszenie do złożenia ofert

 
Znak: DT/2030/20 25 czerwca 2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Kętrzyńskie TBS Sp. z o. o. w Kętrzynie – w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej
ul. Wyspiańskiego 3 w Kętrzynie – zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania:

Naprawa stropodachu w budynku przy ul. Wyspiańskiego 3 w Kętrzynie
zgodnie z załączoną opinią stanu technicznego stropodachu
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Wyspiańskiego 3 w Kętrzynie ”

 

Wzór załącznika można pobrać ze strony internetowej Kętrzyńskiego TBS Sp. z o.o. w Kętrzynie www.tbs.ketrzyn.pl

Wykonawcy ubiegający się o wykonanie w/w zadania są zobowiązani złożyć wraz z ofertą następujące dokumenty:

  1. oświadczenie, że Wykonawca posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zadania, dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zadania oraz znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zadania,

  2. kopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do CEIDG,

  3. kopia aktualnej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej przez Wykonawcę działalności.

 

Termin wykonania zadania – od dnia podpisania umowy do 30.10.2020 roku.

Oferty należy składać w Sekretariacie Kętrzyńskiego TBS Sp. z o. o. w Kętrzynie, ul. R. Traugutta 27, do dnia 08.07.2020 roku do godziny 11.00 w zamkniętych kopertach oznaczonych napisem: Naprawa stropodachu w budynku przy ul. Wyspiańskiego 3 w Kętrzynie” – Nie otwierać przed 08.07.2020 r. godz. 11.00

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego z dnia 25.06.2020 r:

  1. Komisyjne otwarcie ofert przez Wspólnotę Mieszkaniową przy udziale KTBS nastąpi w siedzibie Spółki.
  2. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wyłonionym oferentem , wybranym przez Wspólnotę Mieszkaniową.
  3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego zapytania ofertowego bez podania uzasadnienia, a także do zakończenia postępowania bez wyboru oferty.

Załączniki do pobrania:

- oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w zapytaniu.

 

Załączniki do przedłożenia ze strony oferenta:

  1. oferta wykonawcy z wyszczególnieniem prac, okresem gwarancji i terminem wykonania.

  2. kopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do CEIDG

  3. kopia aktualnej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej przez Wykonawcę działalności.

 

Dodatkowo zleceniodawca zwraca się o drugą oddzielną wycenę, która powinna obejmować:

- wymianę ramy stalowej z profilu zamkniętych jako podpięcie na panwi.

- prefabrykację nowego elementu dachowego płytą panwiową grubości min. 6 cm zbrojona krzyżowo-konstrukcyjna.

- wymianę żeliwnego kominka str. 11 załączonej opinii stanu technicznego stropodachu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Wyspiańskiego 3 w Kętrzynie.

 
Zaproszenie.pdf
Oświadczenie.doc
Opinia stanu technicznego stropodachu w budynku mieszkalnym przy ul. Wyspańskiego 3 w Kętrzynie.pdf

Zobacz także

Telefony

89 752 49 37
Biuro Obsługi Klienta
89 752 49 37
Sekretariat
89 752 29 53
FAX
89 752 52 26 lub 89 752 43 73
Księgowość
89 752 28 60 lub 89 752 45 39
Administracja budynków
89 752 24 31
Nadzór techniczny
998
Straż pożarna
999
Pogotowie ratunkowe
605 587 265
Pogotowie dekarskie
605 666 903
Pogotowie elektryczne
798 239 375
Pogotowie hydrauliczne
991
Pogotowie energetyczne
992
Pogotowie gazowe
993
Pogotowie ciepłownicze
994
Pogotowie wodociągowe
997 lub 112
Policja