UWAGA
DRODZY KLIENCI!

W związku ze stanem epidemii informujemy, że podjęliśmy szereg działań zmierzających do ograniczenia ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 oraz zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa pracownikom i klientom.

od dnia 25 maja 2020r

punkt opłat będzie czynny

w godzinach 730 – 1430

z przerwą od 1300 do 1315


z zastosowaniem procedur strefy bezpieczeństwa
opisanych na naszej stronie

Jednocześnie informujemy, iż pracownicy KTBS zostają do Państwa dyspozycji telefonicznej oraz e-mailowej biuro.tbs@e-ketrzyn.pl

Prosimy o kontakt bezpośrednio z pracownikiem merytorycznym zajmującym się Państwa sprawą.
 
Zarządzamy nieruchomościami
 
Z nami znajdziesz swoje miejsce
 
Szukasz mieszkania?
 
 
Zapytania ofertowe
09.07.2020

DT/2214/20: Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej do poszczególnych lokali mieszkalnych w zakresie demontażu obecnej i montażu nowej stolarki wraz z jej obróbką - zaproszenie do złożenia ofert

 
Znak: DT/2214/20 9 lipca 2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Kętrzyńskie TBS Sp. z o. o. w Kętrzynie – w imieniu Gminy Miejskiej Kętrzyn w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości netto nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, zaprasza do przedstawienia oferty w przedmiocie „Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej do poszczególnych lokali mieszkalnych w zakresie demontażu obecnej i montażu nowej stolarki wraz z jej obróbką ”

 1. Przedmiot zamówienia: 
  1) Rodzaj zamówienia: robota budowlana związana z zakupem, dostawą i montażem
  2) Skrócony opis przedmiotu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z zakupem, dostawą i montażem stolarki okiennej i drzwiowej(drzwi wejściowe do lokalu mieszkalnego) wg wykazu.
 2. Wymagany termin realizacji zamówienia: do dnia 10.12.2020 r.
 3. Opis sposobu przygotowania oferty:
  1) Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres wykonawcy oraz napis: Oferta na zadanie pn.: Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej do poszczególnych lokali mieszkalnych w zakresie demontażu obecnej i montażu nowej stolarki wraz z jej obróbką”, z dopiskiem „Nie otwierać przed terminem otwarcia”.
  2) Ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo,
  3) Oferta ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką,
  4) Oferta ma obejmować całość zamówienia – Stolarkę należy wycenić WG WŁASNYCH OBMIARÓW.                                
  Uwaga: w związku z faktem,  że stolarka montowana będzie w budynkach istniejących, prosimy o podanie wyceny zarówno dla wariantu ze współczynnikiem przenikania ciepła 1,1 ( o ile jest dostępny w standardzie ) oraz 0,9 (W/m2xK) - dla okien oraz wyceny zarówno dla wariantu ze współczynnikiem przenikania ciepła 1,5 (o ile jest dostępny w standardzie ) oraz 1,3 ( W/m2K.) – dla drzwi.
 4. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: cena 100% 
 5. Oferta ma zawierać następujące dokumenty:
  1) Formularz oferty wg załączonego wzoru wraz z załącznikiem nr 1A,
  2) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
  3) Wykaz zrealizowanych robót i usług,
  4) Kopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do CEIDG,
  5) Krajową deklarację lub certyfikat zgodności (zgodnie z wymaganiami dla wyrobów budowlanych, stolarki okiennej i drzwiowej)
 6. W ramach postępowania Zmawiający przewiduje możliwość zwracania się do Wykonawców:
  a) o wyjaśnienia w zakresie treści złożonych ofert;
  b) o uzupełnienie brakujących lub błędnych dokumentów i oświadczeń złożonych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub w celu wykazania spełnienia kryteriów oceny ofert.
 7. Opis sposobu obliczenia ceny:
  W cenę należy wliczyć:
  1) Wartość roboty budowlanej określoną w oparciu o przedmiot zamówienia,
  2) Obowiązujący podatek od towarów i usług VAT,
  3) Wszystkie koszty związane z realizacją zadania nie ujęte w zapytaniu ofertowym, a niezbędne do wykonania zakresu robót.
 8. Miejsce i termin złożenia ofert:
  1) Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 04.08.2020 r., do godz. 09:00, w siedzibie Zamawiającego – Sekretariat Kętrzyńskiego TBS Sp. z o.o. w Kętrzynie, ul. R. Traugutta 27, 11-400 Kętrzyn.
  2) Oferty złożone po terminie zwraca się bez otwierania.
  3) Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert częściowych, oferta ma obejmować całość zamówienia.
  4) Zamawiający zastrzega, że z uwagi na ściśle określoną kwotę środków finansowych, którymi dysponuje Zamawiający, w zależności od zaproponowanej przez Oferenta ofertowej ceny brutto zakres przedmiotu zapytania ofertowego może ulec zmianie, (tj. zmniejszeniu lub zwiększeniu).
 9. Miejsce i termin otwarcia ofert:
  Otwarcie ofert nastąpi dnia 04.08.2020 r. o godz. 11:00 w siedzibie Spółki Kętrzyńskiego TBS Sp. z o.o.  w Kętrzynie. O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową lub listownie oraz na stronie internetowej Kętrzyńskiego TBS Sp. z o.o. w Kętrzynie.
 10. Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami:
  Dział Techniczny/Aneta Chmielewska lub Dariusz Buczyński, pok. Nr 13, tel. 89/ 752-49-37,
 11. Informacje dotyczące zawierania umowy:
  Strony podpiszą umowę w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
 12. Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia postępowania lub odstąpienia od zawarcia umowy w każdym czasie bez podania przyczyny.   

Wzory formularzy ofertowych, załączniki oraz wytyczne niezbędne do przygotowania oferty można pobrać ze strony internetowej www.tbs.ketrzyn.pl , zakładka - zapytania ofertowe.

 
Zapytanie ofertowe.pdf
Zalacznik_nr_1.docx
Zalacznik nr 1A Wykaz stolarki do wymiany.xlsx
Zalacznik_nr_2.doc
Zalacznik_nr_3.doc
Wymagania.docx

Zobacz także

Telefony

89 752 49 37
Biuro Obsługi Klienta
89 752 49 37
Sekretariat
89 752 29 53
FAX
89 752 52 26 lub 89 752 43 73
Księgowość
89 752 28 60 lub 89 752 45 39
Administracja budynków
89 752 24 31
Nadzór techniczny
998
Straż pożarna
999
Pogotowie ratunkowe
605 587 265
Pogotowie dekarskie
605 666 903
Pogotowie elektryczne
798 239 375
Pogotowie hydrauliczne
991
Pogotowie energetyczne
992
Pogotowie gazowe
993
Pogotowie ciepłownicze
994
Pogotowie wodociągowe
997 lub 112
Policja