UWAGA
DRODZY KLIENCI!

W związku ze stanem epidemii informujemy, że podjęliśmy szereg działań zmierzających do ograniczenia ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 oraz zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa pracownikom i klientom.

od dnia 25 maja 2020r

punkt opłat będzie czynny

w godzinach 730 – 1430

z przerwą od 1300 do 1315


z zastosowaniem procedur strefy bezpieczeństwa
opisanych na naszej stronie

Jednocześnie informujemy, iż pracownicy KTBS zostają do Państwa dyspozycji telefonicznej oraz e-mailowej biuro.tbs@e-ketrzyn.pl

Prosimy o kontakt bezpośrednio z pracownikiem merytorycznym zajmującym się Państwa sprawą.
 
Zarządzamy nieruchomościami
 
Z nami znajdziesz swoje miejsce
 
Szukasz mieszkania?
 
 
Zapytania ofertowe
11.07.2020

DT/2332/20: PRZESTAWIENIE PIECÓW KAFLOWYCH W LOKALACH KOMUNALNYCH - zaproszenie do złożenia ofert

 
Znak: DT/2332/20 10 lipca 2020 r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT

Kętrzyńskie TBS Sp. z o.o. w Kętrzynie – w imieniu Gminy Miejskiej Kętrzyn – zaprasza
do złożenia oferty zawierającej cenę jednostkową za wykonywanie następujących robót budowlanych:
„PRZESTAWIENIE PIECÓW KAFLOWYCH W LOKALACH KOMUNALNYCH”

 

Wzory formularzy ofertowych, można pobrać na stronie internetowej www.tbs.ketrzyn.pl w zakładce „Zapytania ofertowe”

Opis przedmiotu zamówienia:

 1. rozebranie pieca kaflowego
 2. oczyszczenie kafli
 3. wyniesienie z lokalu wraz z utylizacją odpadów po rozbiórce pieca
 4. przestawienie pieca wraz z wymianą uszkodzonych kafli
 5. montaż osprzętu piecowego
 6. po wykonaniu prac wykonawca zobowiązany jest zlecić wykonanie opinii kominiarskiej

Liczba pieców kaflowych w dniu ogłoszenia przetargu: 3 szt.
Zamawiający zastrzega, że w trakcie realizacji zamówienia może ulec zmianie ilość pieców kaflowych do przestawienia ze względu na możliwość wpłynięcia nowych podań.

Oczekiwany okres gwarancji: 3 lata
Termin wykonania zadania: do 10 grudnia 2020 r. 

Kryterium oceny oferty:

Cena 100% - cena za przestawienie 1m3 pieca kaflowego.

Wykonawcy ubiegający się o wykonanie w/w zadania są zobowiązani złożyć wraz z ofertą następujące dokumenty:

 1. wyceniony kosztorys ofertowy (na formularzu ofertowym).
 2. oświadczenie, że Wykonawca posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zadania, dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zadania oraz znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zadania,
 3. wykaz wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat robót budowlanych w zakresie podobnym do powyższego zadania, ewentualne referencje,
 4. wykaz osób, które będą uczestniczyły w wykonywaniu zadania wraz z informacją na temat ich kwalifikacji,
 5. kopia posiadanych uprawnień do wykonywania zadania,
 6. kopia aktualnej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej przez Wykonawcę działalności wraz z dokumentem potwierdzającym jej opłacenie,

 

Oferty (zawierające ceny jednostkowe za przestawienie 1m3 pieca kaflowego) należy składać w Sekretariacie Kętrzyńskiego TBS Sp. z o.o. w Kętrzynie ul. R. Traugutta 27, do dnia 30.07.2020 roku do godziny 13:00 w zamkniętych kopertach oznaczonych napisem: „PRZESTAWIENIE PIECÓW KAFLOWYCH W LOKALACH KOMUNALNYCH” z dopiskiem „Nie otwierać przed 30.07.2020 roku godz. 13:00”.

 

Oferty złożone po terminie zwraca się bez otwierania.
Zamawiający zastrzega, że w trakcie realizacji zamówienia może ulec zmianie ilość pieców kaflowych do przestawienia. 
O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową lub listownie oraz na stronie internetowej Kętrzyńskiego TBS Sp. z o.o.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania uzasadnienia, a także do zakończenia postępowania bez wyboru oferty.

 
Zaproszenie do składania ofert.docx
Zalacznik_nr_1.doc
Zalacznik_nr_2.doc
Zalacznik_nr_3.doc
Zalacznik_nr_4.doc
Umowa na przestawianie pieców kaflowych w lokalach GMK 2017.doc

Zobacz także

Telefony

89 752 49 37
Biuro Obsługi Klienta
89 752 49 37
Sekretariat
89 752 29 53
FAX
89 752 52 26 lub 89 752 43 73
Księgowość
89 752 28 60 lub 89 752 45 39
Administracja budynków
89 752 24 31
Nadzór techniczny
998
Straż pożarna
999
Pogotowie ratunkowe
605 587 265
Pogotowie dekarskie
605 666 903
Pogotowie elektryczne
798 239 375
Pogotowie hydrauliczne
991
Pogotowie energetyczne
992
Pogotowie gazowe
993
Pogotowie ciepłownicze
994
Pogotowie wodociągowe
997 lub 112
Policja