UWAGA
DRODZY KLIENCI!

W związku ze stanem epidemii informujemy, że podjęliśmy szereg działań zmierzających do ograniczenia ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 oraz zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa pracownikom i klientom.

od dnia 11 sierpnia 2020r

obsługę interesantów ogranicza się wyłącznie do spraw niecierpiących zwłoki

w godzinach 800 – 1400


z zastosowaniem procedur strefy bezpieczeństwa
opisanych na naszej stronie

Jednocześnie informujemy, iż pracownicy KTBS zostają do Państwa dyspozycji telefonicznej oraz e-mailowej biuro.tbs@e-ketrzyn.pl

Prosimy o kontakt bezpośrednio z pracownikiem merytorycznym zajmującym się Państwa sprawą.
 
Zarządzamy nieruchomościami
 
Z nami znajdziesz swoje miejsce
 
Szukasz mieszkania?
 
 
Zapytania ofertowe
26.07.2020

DT/2513/20: Kopernika 2 - Wykonanie remontu elewacji i dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego - zaproszenie do złożenia ofert

 
Znak: DT/2513/20 23 lipca 2020 r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT

Kętrzyńskie TBS Sp. z o. o. w Kętrzynie – w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej
ul. Kopernika 2 w Kętrzynie – zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania:

Wykonanie remontu elewacji i dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego
przy ul. Kopernika 2 w Kętrzynie
zgodnie z projektem budowlanym i programem prac konserwatorskich ”

Projekt budowlany remontu  elewacji i  dachu   budynku, przedmiary robót niezbędne do wyceny prac budowlanych oraz wzory formularzy ofertowych można pobrać ze strony internetowej Kętrzyńskiego TBS Sp. z o.o.  w Kętrzynie www.tbs.ketrzyn.pl, zakładka ogłoszenia i przetargi / zapytania ofertowe.

Wykonawcy ubiegający się o wykonanie w/w zadania są zobowiązani złożyć wraz z ofertą następujące dokumenty:

 1. oświadczenie, że Wykonawca posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zadania, dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zadania oraz znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zadania,
 2. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zadania wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych (wymagany kierownik budowy z co najmniej 18 miesięczną praktyką zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków oraz osoba prowadząca prace konserwatorskie i restauratorskie) - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14.10.2015 r w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (Dz.U. 2015, poz. 1789) i art. 37a ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U 2014, poz. 1446 ze zm.),
 3. wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat robót budowlanych w zakresie podobnym do powyższego zadania potwierdzony referencjami,
 4. kopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do CEIDG,
 5. kopia aktualnej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej przez Wykonawcę działalności wraz z dokumentem potwierdzającym jej opłacenie,
 6. wyceniony kosztorys ofertowy wraz z tabelą elementów scalonych i zestawienie RMS
 7. Parafowany i zaakceptowany wzór umowy.     

 

UWAGA: Odpowiadając na zapytanie do złożenia oferty na remont elewacji i dachu prosimy o podanie wyceny robót  zgodnie z załączonymi przedmiarami robót w rozbiciu na :

 • Wzmocnienie ścian,
 • Remont elewacji,
 • Remont dachu,
 • Izolacja fundamentów

 

Termin wykonania zadania –   od dnia podpisania umowy - do uzgodnienia.

Oferty należy składać w Sekretariacie Kętrzyńskiego TBS Sp. z o. o. w Kętrzynie, ul. R. Traugutta 27, do dnia 06.08.2020 roku do godziny 11.00 w zamkniętych kopertach oznaczonych napisem: Wykonanie remontu elewacji i dachu  budynku mieszkalnego wielorodzinnego  przy ul. Kopernika 2 w Kętrzynie    zgodnie  z projektem budowlanym i programem prac konserwatorskich”  – Nie otwierać przed 06.08.2020 r.  godz. 11.00 .

 

Rozstrzygnięcie postępowania znak: DT/   2513   /20  z dnia  23.07.2020 r:

 1. Komisyjne otwarcie ofert przez Wspólnotę Mieszkaniową przy udziale KTBS nastąpi w siedzibie Spółki.
 2. O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową, listownie lub faxem oraz na stronie internetowej Kętrzyńskiego TBS sp. z o. o.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z jednego lub kilku  etapów wskazanych do wyceny robót ze względu na ograniczone środki finansowe.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do zakończenia postępowania bez wyboru oferty.

Załączniki:

 1. formularz oferty – Załącznik nr 1
 2. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 2,
 3. wykaz zrealizowanych robót budowlanych – Załącznik nr 3
 4. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zadania - Załącznik nr 4
 5. projekt umowy z Wykonawcą prac budowlanych – Załącznik nr 5
 
Zaproszenie.docx
Zalacznik_nr_1.doc
Zalacznik_nr_2.doc
Zalacznik_nr_3.doc
Zalacznik_nr_4.doc
Zalacznik_nr_5_umowa.doc
Wzmocnienie ścian - obmiar ul. Kopernika 2.pdf
Remont elewacji obmiar ul. Kopernika 2.pdf
remont elewacji i dachu budynku ul. Kopernika 2-cz_1.pdf
remont elewacji i dachu budynku ul. Kopernika 2-cz_2.pdf
remont elewacji i dachu budynku ul. Kopernika 2-cz_3.pdf
remont elewacji i dachu ul. Kopernika 2-cz_4.pdf
Remont dachu obmiar ul. Kopernika 2.pdf
Izolacja fundamentów ul. Kopernika 2.pdf

Zobacz także

Telefony

89 752 49 37
Biuro Obsługi Klienta
89 752 49 37
Sekretariat
89 752 29 53
FAX
89 752 52 26 lub 89 752 43 73
Księgowość
89 752 28 60 lub 89 752 45 39
Administracja budynków
89 752 24 31
Nadzór techniczny
998
Straż pożarna
999
Pogotowie ratunkowe
605 587 265
Pogotowie dekarskie
605 666 903
Pogotowie elektryczne
798 239 375
Pogotowie hydrauliczne
991
Pogotowie energetyczne
992
Pogotowie gazowe
993
Pogotowie ciepłownicze
994
Pogotowie wodociągowe
997 lub 112
Policja