Zapraszamy na Dzień Dziecka
 
Zapraszamy do wzięcia udziału w ankiecie
 
Zarządzamy nieruchomościami
 
Z nami znajdziesz swoje miejsce
 
Szukasz mieszkania?
 
 
Zapytania ofertowe
13.03.2024

DT/26/H.G/24: Jegławki 30, 11-420 Srokowo - Remont pokrycia dachu wraz z robotami towarzyszącymi - zaproszenie do złożenia ofert

Znak: DT/26/H.G./24 Data: 13 marca 2024r.

Zaproszenie do złożenia ofert

Kętrzyńskie TBS Sp. z o. o. w Kętrzynie – w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej Jegławki 30, 11-420 Srokowo zaprasza do składania ofert na:

„Remont pokrycia dachu wraz z robotami towarzyszącymi budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Jegławki 30”

obejmujące następujący zakres prac:

 1. naprawa czap kominowych wraz z wymianą odparzonych tynków cementowo‑wapiennych na kominach wraz z przemalowaniem i wykonaniem obróbek blacharskich,
 2. wyprowadzenie odpowietrzenia pionów kanalizacyjnych z przewodów kominowych wraz zamurowaniem pozostałych otworów,
 3. wyprowadzenie odpowietrzników pionów kanalizacyjnych ponad połać dachową oraz ich uszczelnienie,
 4. wymiana wsporników ław kominiarskich wraz z uszczelnieniem otworów montażowych,
 5. zamontowanie dodatkowych uchwytów rynnowych zgodnie z PN,
 6. wykonanie kosza i montaż dodatkowej rury spustowej od strony frontowej i od podwórka (od frontu uwzględnić odprowadzenie wody do istniejącej studni burzowej usytuowanej przed budynkiem),
 7. wykonanie gąsiora z blachy ocynkowanej na kalenicy,
 8. wykonanie obróbek blacharskich na wykuszach dachowych wraz z ich ociepleniem,
 9. uszczelnienie połaci dachowej,
 10. oczyszczenie połaci dachowej z korozji wraz z przemalowaniem farbą antykorozyjną,
 11. demontaż anteny zbiorczej,
 12. wymiana wyłazu dachowego,
 13. sprawdzenie i naprawa instalacji odgromowej budynku,
 14. impregnacja ogniochronna i biobójcza więźby dachowej,
 15. utylizacja odpadów.

Przy wycenie prac Wykonawca może posiłkować się załączonym przedmiarem robót - (Załącznik nr 6).

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić ofertę na podstawie własnych oględzin i pomiarów.

Formularz ofertowy wraz z załącznikami można pobrać ze strony internetowej Kętrzyńskiego TBS Sp. z o.o. w Kętrzynie www.tbs.ketrzyn.pl, zakładka ogłoszenia i przetargi / zapytania ofertowe.

Wykonawcy ubiegający się o wykonanie w/w zadania są zobowiązani złożyć wraz z ofertą następujące dokumenty:

 1. oświadczenie, że Wykonawca posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zadania, dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zadania oraz znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zadania,
 2. wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat robót budowlanych w zakresie podobnym do powyższego zadania potwierdzony referencjami,
 3. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zadania wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych – wymagany kierownik budowy,
 4. kopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do CEIDG,
 5. kopia aktualnej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej przez Wykonawcę działalności wraz z dokumentem potwierdzającym jej opłacenie,
 6. wyceniony kosztorys ofertowy wraz z tabelą elementów scalonych i zestawieniem RMS,
 7.  parafowany i zaakceptowany wzór umowy.                                                                                                              

Planowany termin wykonania zadania:            

Rozpoczęcie: II kw. 2024 r.

Zakończenie: III kw. 2024 r.

Oferty należy składać w Sekretariacie Kętrzyńskiego TBS Sp. z o. o. w Kętrzynie, ul. R. Traugutta 27, do dnia 29.03.2024 roku do godziny 11.00 w zamkniętych kopertach oznaczonych napisem: „Remont pokrycia dachu wraz z robotami towarzyszącymi budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Jegławki 30 – Nie otwierać przed 29.03.2024 r. godz. 11.00.

 

Rozstrzygnięcie postępowania znak: DT/             /24 z dnia                                    2024 r:

1. Komisyjne otwarcie ofert przez Wspólnotę Mieszkaniową przy udziale KTBS nastąpi w siedzibie Spółki.

2. O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową, listownie lub faxem oraz na stronie internetowej Kętrzyńskiego TBS sp. z o. o.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do zakończenia postępowania bez wyboru oferty.

4. Po wyłonieniu Wykonawcy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z poszczególnych części zamówienia – okrojenia zakresu prac.

 

Załączniki:

1)    formularz ofertowy – Załącznik nr 1,

2)    oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 2,

3)    wykaz zrealizowanych robót budowlanych – Załącznik nr 3,

4)    wykaz osób – Załącznik nr 4,

5)    projekt umowy z Wykonawcą prac budowlanych – Załącznik nr 5,

6)    przedmiar robót – Załącznik nr 6,

7)    klauzula informacyjna RODO.

 

 

Klauzula_oswiadczenie_od_wykonawcy - obowiązujące.docx
OI ZP (13 i 14 RODO) ponizej progow. - obowiązujące.doc
Załącznik_nr_6 - przedmiar robót.pdf
Załącznik_nr_5 - wzór umowy.docx
Załącznik_nr_4 - wykaz osób.docx
Załącznik_nr_3 - wykaz robót.docx
Załącznik_nr_2 - oświadczenie Wykonawcy.docx
Załącznik_nr_1 - formularz ofertowy.docx
Zaproszenie do składania ofert na kosztorysy Jegławki 30.pdf

Zobacz także

Telefony

89 752 49 37
Biuro Obsługi Klienta
89 752 29 53
Sekretariat
89 752 29 53
FAX
89 752 43 73
Księgowość
89 752 28 60 lub 89 752 45 39
Administracja budynków
89 752 24 31
Nadzór techniczny
998
Straż pożarna
999
Pogotowie ratunkowe
605 587 265
Pogotowie dekarskie
605 666 903
Pogotowie elektryczne
798 239 375
Pogotowie hydrauliczne
991
Pogotowie energetyczne
992
Pogotowie gazowe
993
Pogotowie ciepłownicze
994
Pogotowie wodociągowe
997 lub 112
Policja