Zapraszamy do wzięcia udziału w ankiecie
 
Zarządzamy nieruchomościami
 
Z nami znajdziesz swoje miejsce
 
Szukasz mieszkania?
 
 
Zapytania ofertowe
13.11.2023

DT/26/MCH/23: Bieżąca konserwacja oraz usuwanie awarii w budynkach KTBS branża dekarska- II zaproszenie do złożenia

Znak: DT/26/MCH/23 Data: 14 listopada 2023r.

Zaproszenie do złożenia ofert

Kętrzyńskie TBS Sp. z o.o. w Kętrzynie zaprasza ponownie do składania ofert na realizacje zamówienia pn.: „Bieżąca konserwacja oraz usuwanie awarii w budynkach należących do Kętrzyńskiego TBS Sp. z o.o. w Kętrzynie – branża dekarska ”, zarządzanych przez Kętrzyńskie TBS Sp. z o.o. w Kętrzynie o wartości poniżej kwoty 130 000,00 złotych, o której mowa w art 2, ust. 1., pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021r., poz. 1129 ze zm.) 

Wzory formularzy ofertowych można pobrać ze strony internetowej Kętrzyńskiego TBS Sp. z o.o. w Kętrzynie www.tbs.ketrzyn.pl, zakładka ogłoszenia/przetargi / zapytania ofertowe. 

1.     Przedmiot zamówienia:

„Bieżąca konserwacja oraz usuwanie awarii w budynkach należących do Kętrzyńskiego TBS Sp. z o.o.                                 w Kętrzynie – branża dekarska”

Zamówienie obejmuje następujące zadania:

Konserwacja i usuwanie awarii w zakresie robót dekarskich.

2.     Opis przedmiotu zamówienia:

 

Branża dekarska

Zakres usług wykonywanych w branży dekarskiej:

1)     pełnienie pogotowia technicznego oraz niezwłoczne usuwanie awarii (i ich skutków) stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia lub mienia,

-         usuwanie awarii w zakresie robót dekarskich w szczególnych sytuacjach awaryjnych oraz w sytuacjach zagrożenia życia lub mienia ( np. włamania, pożar, kradzież, dewastacja),

-         usuwanie z połaci dachowej śniegu i lodu,

-         inne czynności wykonywane na Zlecenie Zamawiającego, polegające na konserwacji lub usuwaniu awarii w zakresie robót dekarskich,

     2)   wykonywanie bieżącej konserwacji, w tym m.in. :

 • uszczelnianie pokrycia dachu, drobne naprawy obróbek blacharskich, opierzeń, naprawa czyszczenie rynien, rur spustowych, kolan, rewizji,
 • uzupełnienia i przemurowania kominów, gzymsów i murów ogniowych,
 • naprawa i wymiana rur wywiewnych i kanalizacyjnych na dachu,
 • usuwanie śniegu i lodu z dachów zagrażających bezpieczeństwu w okresie zimowym,
 • inne podobne rodzajowo roboty zgodnie ze zgłoszeniem Zamawiającego.

 

Bieżące roboty konserwacyjne należy wykonywać w terminie 4 dni od dnia zgłoszenia,

W przypadku gdy szacunkowy koszt usunięcia awarii przekroczy wartość 1 000,00  zł przed   przystąpieniem do jej usunięcia należy uzgodnić z  Zamawiającym. 

 

 

3.     Warunki udziału w postępowaniu: 

1)     o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

a)     posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie,

b)     posiadania wiedzy i doświadczenia - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie,

c)     dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - warunek ten będzie spełniony przez Wykonawcę, jeżeli dysponuje on minimum :

 • co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane oraz aktualne zaświadczenie                                         o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa i co najmniej 4 pracowników zatrudnionych                        w pełnym wymiarze czasu tzn. 1/1 etatu. Pracownicy muszą być zatrudnieni co najmniej od 6 miesięcy.

d)     sytuacji ekonomicznej i finansowej - warunek ten będzie spełniony przez Wykonawcę, jeżeli będzie on ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę min. 100.000 zł.

4.     Wymagany termin wykonania zamówienia:

Termin wykonania zamówienia do dnia 31 grudnia 2024 r.

5.     Sposób przygotowania oferty, wymagane dokumenty:

 1. Wykonawcy ubiegający się o wykonanie ww. zadania są zobowiązani złożyć wraz z ofertą następujące dokumenty: oświadczenie, że Wykonawca posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie zawodowe niezbędne

do wykonania zadania, dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zadania oraz znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zadania,

 1. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zadania wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych (wymagana co najmniej jedna osoba odpowiedzialna za realizację zamówienia posiadająca uprawniania budowlane o specjalności ………………… i przynależąca

do właściwej Izby inżynierów budownictwa; do oferty należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień i przynależność do Izby),

 1. wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat robót i usług w zakresie podobnym do powyższego zadania, potwierdzony referencjami,
 2. kopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do CEIDG,
 3. kopia aktualnej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej  przez wykonawcę działalności wraz z dokumentem potwierdzającym jej opłacenie,
 4. oświadczenie o zatrudnieniu pracowników,
 5. parafowany i zaakceptowany wzór umowy.

 

 

6.     Opis sposobu obliczenia ceny:

1)     Oferta powinna być sporządzona według wzoru określonego w załączniku nr 1:

-        za roboty polegające na usuwaniu awarii oraz  bieżącej konserwacji ( w tym także pełnienie pogotowia technicznego, które obejmuje wezwanie do usunięcia nagłej awarii lub zapobiegnięcie                  i usunięcie skutków nieprzewidzianych zdarzeń losowych, w godzinach popołudniowych, nocnych,               a także w dni wolne od pracy, w niedziele i święta):

-        za łączny czas pracy do 16 godzin - stawka ryczałtowa roboczogodziny netto za roboty określone niniejszym zamówieniem, powinna obejmować koszty pośrednie Wykonawcy, m.in. drobne narzędzia, odzież ochronną, dojazdy, koszty magazynu i zysk,

-        za pracę powyżej 16 godzin sporządzenie kosztorysów będzie się odbywać metodą szczegółową

na podstawie stawek:

 

a.     stawkę roboczogodziny netto    ……………. zł

b.     koszty pośrednie -                     ……………..% od (R S ),

c.      zysk -                                        ……………. % od (R S Kp)

d.     koszty zakupu -             …………….% od (M) – aktualna średnia krajowa danego kwartału

e.     ceny najmu sprzętu obliczane na podstawie cen średnich krajowych w danym kwartale.

 

2)     Oferta powinna zawierać:

-       dokładną nazwę i adres oferenta,

-       określenie przedmiotu oferty,

-       stawki:

a.     za roboty polegające na wykonaniu konserwacji bieżących i usuwaniu awarii do 16 godzin stawkę ryczałtową roboczogodziny (cyfrowo i słownie),

b.     stawki do kosztorysowania powyżej 16 godzin pracy 

-       datę sporządzenia oferty,

-       ilość i numery załączników do oferty.

 

 1. Kryteria oceny ofert:
  • A - Cena ryczałtowa roboczogodziny za roboty polegające na usuwaniu awarii i wykonaniu konserwacji bieżących do (16 godzin) - 85% ,
  • B – Cena stawki roboczogodziny z narzutami do kosztorysowania (powyżej 16 godzin) –15%
  • K – Łączna liczba przyznanych punktów.

Opis sposobu oceny ofert:

 

Obliczenie znaczenia ceny ryczałtowej roboczogodziny za roboty polegające na usuwaniu awarii i wykonaniu konserwacji bieżących (do 16 godzin) :

 

          cena R-G najniższa spośród złożonych ofert

A = ----------------------------------- x 85 pkt.

                            cena R-G oferty badanej

 

Obliczanie znaczenia ceny roboczogodziny do kosztorysowania ( z narzutami);

 

        cena R-G (z narzutami) najniższa spośród złożonych ofert

B = ------------------------------------------------------------------------- x 15 pkt.

                          cena R-G (z narzutami) oferty badanej

 

O wyborze oferty w poszczególnej branży będzie decydowała najwyższa suma punktów uzyskanych                                             z dwóch w/w kryteriów  (K=A B).

8.     Sposób, miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać w Sekretariacie Kętrzyńskiego TBS Sp. z o. o. w Kętrzynie, ul. R. Traugutta 27,

do dnia 30.11.2023 roku do godziny 11.00 w zamkniętych kopertach oznaczonych napisem:

„Bieżąca konserwacja oraz usuwanie awarii w budynkach należących do Kętrzyńskiego TBS Sp.  z o.o.                             w Kętrzynie – branża dekarska.”  z dopiskiem „Nie otwierać przed 30.11.2023 r. god 11.00.”

 

 1. Rozstrzygnięcie postępowania :

 

1. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółki Kętrzyńskiego TBS Sp. z o.o. w Kętrzynie w terminie

7 dni od zakończenia terminu na składanie ofert.

2. O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową lub listownie oraz

na stronie internetowej Kętrzyńskiego TBS Sp. z o.o. w Kętrzynie.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania uzasadnienia, a także

do zakończenia postępowania bez wyboru oferty .

4. Oferty złożone po terminie zwraca się bez otwierania.

 

 

załącznik nr 8 wzór umowy — kopia.doc
Zalącznik_nr_3.doc
OI ZP (13 i 14 RODO) ponizej progow. - obowiązujące.doc
Załącznik_nr_4.doc
Formularz ofertowy załącznik nr_1.docx
Zalacznik_nr_2.doc
Zalacznik_nr_7.docx
Klauzula_oswiadczenie_od_wykonawcy - obowiązujące.docx
OI umowy 13 i 14 RODO- obowiązujące.doc
zaproszenie do złożenia ofert.pdf

Zobacz także

Telefony

89 752 49 37
Biuro Obsługi Klienta
89 752 29 53
Sekretariat
89 752 29 53
FAX
89 752 43 73
Księgowość
89 752 28 60 lub 89 752 45 39
Administracja budynków
89 752 24 31
Nadzór techniczny
998
Straż pożarna
999
Pogotowie ratunkowe
605 587 265
Pogotowie dekarskie
605 666 903
Pogotowie elektryczne
798 239 375
Pogotowie hydrauliczne
991
Pogotowie energetyczne
992
Pogotowie gazowe
993
Pogotowie ciepłownicze
994
Pogotowie wodociągowe
997 lub 112
Policja