Zarządzamy nieruchomościami
 
Z nami znajdziesz swoje miejsce
 
Szukasz mieszkania?
 
 
Zapytania ofertowe
11.08.2021

DT/2785/21: ul. Żeromskiego 3 - częściowe utwardzenie terenu na działce Wspólnoty Mieszkaniowej- zaproszenie do złożenia ofert

 
Znak: DT/ 2785/21 Data: 10 sierpnia 2021r.

ZAPYTANIE  OFERTOWE

Kętrzyńskie TBS Sp. z o. o. w Kętrzynie – w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Żeromskiego 3 w Kętrzynie  – zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania:
„Częściowe utwardzenie terenu na działce Wspólnoty Mieszkaniowej  ul. Żeromskiego 3 - nr 313/2 , obręb 6 ”

 

Wzór załącznika można pobrać ze strony internetowej Kętrzyńskiego TBS Sp. z o.o.  w Kętrzynie www.tbs.ketrzyn.pl

 

Wykonawcy ubiegający się o wykonanie w/w zadania są zobowiązani złożyć wraz z ofertą następujące dokumenty:

  1. oświadczenie, że Wykonawca posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zadania, dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zadania oraz znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zadania,
  2. kopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do CEIDG,
  3. kopia aktualnej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej przez Wykonawcę działalności wraz z dokumentem potwierdzającym jej opłacenie.

 

Termin wykonania zadania –  do uzgodnienia z Zarządem Wspólnoty Mieszkaniowej.

Uprzejmie informujemy, że szczegółowy zakres prac remontowych  należy uzgodnić z Zarządem Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Żeromskiego 3 – kontakt administracja  tel.: 723 969 273

Oferty należy składać w Sekretariacie Kętrzyńskiego TBS Sp. z o. o. w Kętrzynie, ul. R. Traugutta 27, do dnia 31.08.2021 roku do godziny 11.00 w zamkniętych kopertach oznaczonych napisem: „Częściowe utwardzenie terenu na działce Wspólnoty Mieszkaniowej  ul. Żeromskiego 3 w Kętrzynie” Nie otwierać przed 31.08.2021 r.  godz. 11.00

 

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego .

  1. Komisyjne otwarcie ofert przez Wspólnotę Mieszkaniową przy udziale KTBS nastąpi w siedzibie Spółki.
  2. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wyłonionym oferentem , wybranym przez Wspólnotę Mieszkaniową.
  3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego zapytania ofertowego bez podania uzasadnienia, a także do zakończenia postępowania bez wyboru oferty.

 

Załączniki do pobrania:

  • oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w zapytaniu.

Załączniki  do przedłożenia ze strony oferenta:

  1. oferta wykonawcy z wyszczególnieniem prac, okresem gwarancji i terminem wykonania.
  2. kopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do CEIDG
  3. kopia aktualnej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej przez Wykonawcę działalności wraz z dokumentem potwierdzającym jej opłacenie.
 

 

Zapytanie.docx
Oświadczenie.doc

Zobacz także

Telefony

89 752 49 37
Biuro Obsługi Klienta
89 752 29 53
Sekretariat
89 752 29 53
FAX
89 752 52 26 lub 89 752 43 73
Księgowość
89 752 28 60 lub 89 752 45 39
Administracja budynków
89 752 24 31
Nadzór techniczny
998
Straż pożarna
999
Pogotowie ratunkowe
605 587 265
Pogotowie dekarskie
605 666 903
Pogotowie elektryczne
798 239 375
Pogotowie hydrauliczne
991
Pogotowie energetyczne
992
Pogotowie gazowe
993
Pogotowie ciepłownicze
994
Pogotowie wodociągowe
997 lub 112
Policja