Zarządzamy nieruchomościami
 
Z nami znajdziesz swoje miejsce
 
Szukasz mieszkania?
 
 
Zapytania ofertowe
16.08.2021

DT/2837/21: ul. Poznańska 7 - Wymiana pokrycia dachowego, naprawa kominów, prace remontowo - konserwacyjne na strychu oraz klatce schodowej - zaproszenie do złożenia ofert

 

Znak: DT/2837/21

Data: 13 sierpnia 2021r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT

Kętrzyńskie TBS Sp. z o. o. w Kętrzynie – w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Poznańska 7 w Kętrzynie zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania pn.: „ Wymiana pokrycia dachowego, naprawa kominów, prace remontowo- konserwacyjne na strychu oraz klatce schodowej w budynku przy ul. Poznańskiej 7 w Kętrzynie.”

UWAGA!

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić ofertę na podstawie własnych oględzin i pomiarów. Zakres prac należy ustalić z Zarządem Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Poznańska 7 w Kętrzynie na etapie przygotowywania oferty. W celu uzyskania informacji o osobach będących w Zarządzie Wspólnoty Mieszkaniowej–prosimy o kontakt z administratorem budynku tel. (89) 752-45-39; 752-29-53.
Wzory formularzy ofertowych można pobrać ze strony internetowej Kętrzyńskiego TBS Sp. z o.o. w Kętrzynie www.tbs.ketrzyn.pl, zakładka ogłoszenia i przetargi / zapytania ofertowe.

Wykonawcy ubiegający się o wykonanie w/w zadania są zobowiązani złożyć wraz z ofertą następujące dokumenty:

 1. oświadczenie, że Wykonawca posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zadania, dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zadania oraz znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zadania (Załącznik_nr_1);
 2. wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat robót budowlanych w zakresie podobnym do powyższego zadania potwierdzony referencjami (Załącznik_nr_2);
 3. Parafowany i zaakceptowany wzór umowy (Załącznik_nr_3).
 4. wskazanie Kierownika Budowy z przedłożeniem aktualnego zaświadczenia o członkostwie PIIB;
 5. kopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do CEIDG;
 6. kopia aktualnej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej przez Wykonawcę działalności wraz z dokumentem potwierdzającym jej opłacenie;
 7. wyceniony kosztorys ofertowy wraz z tabelą elementów scalonych i zestawienie RMS;

Termin wykonania zadania – do ustalenia po wyłonieniu Wykonawcy.

Oferty należy składać w Sekretariacie Kętrzyńskiego TBS Sp. z o. o. w Kętrzynie, ul. R. Traugutta 27, do dnia 31.08.2021 roku do godziny 11.00 w zamkniętych kopertach oznaczonych napisem: „Wymiana pokrycia dachowego, naprawa kominów, prace remontowo- konserwacyjne na strychu oraz klatce schodowej w budynku przy ul. Poznańskiej 7 w Kętrzynie.”-Nie otwierać przed 31.08.2021 r. godz. 10.00.”

Rozstrzygnięcie postępowania znak: DT/ 2837 /21 z dnia 13.08.2021 r:

 1. Otwarcie ofert nastąpi przez Zarząd WM w ww. budynku lub w siedzibie Spółki KTBS.
 2. O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową lub telefonicznie oraz na stronie internetowej Kętrzyńskiego TBS sp. z o. o.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do zakończenia postępowania bez wyboru oferty.

Załączniki do zaproszenia:

 1. formularz oferty;
 2. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – Załącznik_nr_1;
 3. wykaz zrealizowanych robót budowlanych – Załącznik_nr_2;
 4. projekt umowy z Wykonawcą prac budowlanych – Załącznik_nr_3;
 
Zaproszenie do złożenia ofert Poznańska 7 Ketrzyn.docx
Formularz ofertowy.docx
Zalacznik_nr_1 - Oświadczenie Wykonawcy.docx
Zalacznik_nr_2 - Wykaz robót.docx
Zalacznik_nr_3 - Umowa.docx

Zobacz także

Telefony

89 752 49 37
Biuro Obsługi Klienta
89 752 29 53
Sekretariat
89 752 29 53
FAX
89 752 52 26 lub 89 752 43 73
Księgowość
89 752 28 60 lub 89 752 45 39
Administracja budynków
89 752 24 31
Nadzór techniczny
998
Straż pożarna
999
Pogotowie ratunkowe
605 587 265
Pogotowie dekarskie
605 666 903
Pogotowie elektryczne
798 239 375
Pogotowie hydrauliczne
991
Pogotowie energetyczne
992
Pogotowie gazowe
993
Pogotowie ciepłownicze
994
Pogotowie wodociągowe
997 lub 112
Policja