Zapraszamy do wzięcia udziału w ankiecie
 
Zarządzamy nieruchomościami
 
Z nami znajdziesz swoje miejsce
 
Szukasz mieszkania?
 
 
Zapytania ofertowe
30.08.2023

DT/3038/23: ul. Powstańców Warszawy 12 - Remont budynku w zakresie usunięcia jego spękań i zarysowań - zaproszenie do złożenia ofert

Znak: DT/3038/23 Data: 29 sierpnia 2023r.

Zaproszenie do złożenia ofert

Kętrzyńskie TBS Sp. z o. o. w Kętrzynie – w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej Powstańców Warszawy 12 – zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania pt.:

„Remont budynku w zakresie usunięcia jego spękań i zarysowań wraz z robotami towarzyszącymi Wspólnoty Mieszkaniowej Powstańców Warszawy 12 w Kętrzynie”

  Zakres prac:

  1. Wykonać spięcie budynku prętami po obrysie zewnętrznym skręcanymi na śruby rzymskie Ø 30,00 mm. (ściągi należy zamontować na wysokości wszystkich stropów);
  2. Wykonać zszycie spękania na budynku prętami żebrowanymi długości 1mb. Ø 10 mm. co trzecią warstwę cegły;
  3. Uzupełnić tynki zaprawą elastyczną renowacyjną;
  4. Przemalować wymienione tynki z zachowaniem kolorystyki określonej na podstawie wykonanych badań stratygraficznych;
  5. Zutylizować powstałe odpady budowlane w wyniku prowadzonych prac remontowych.

Przy wycenie prac Wykonawca może posiłkować się załączonym przedmiarem robót- (Załącznik nr 6).

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić ofertę na podstawie własnych oględzin i pomiarów.

Formularz ofertowy wraz z załącznikami można pobrać ze strony internetowej Kętrzyńskiego TBS Sp. z o.o. w Kętrzynie www.tbs.ketrzyn.pl, zakładka ogłoszenia i przetargi / zapytania ofertowe.

Wykonawcy ubiegający się o wykonanie w/w zadania są zobowiązani złożyć wraz z ofertą następujące dokumenty:

1)     oświadczenie, że Wykonawca posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zadania, dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zadania oraz znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zadania,

2)     wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat robót budowlanych w zakresie podobnym do powyższego zadania potwierdzony referencjami,

3)     wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zadania wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych – wymagany kierownik budowy,

4)     kopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do CEIDG,

5)     kopia aktualnej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej przez Wykonawcę działalności wraz z dokumentem potwierdzającym jej opłacenie,

6)     wyceniony kosztorys ofertowy wraz z tabelą elementów scalonych i zestawieniem RMS,

7)     parafowany i zaakceptowany wzór umowy.                                                                                                              

Planowany termin wykonania zadania:            

Rozpoczęcie: III kw. 2023 r.

Zakończenie: IV kw. 2023 r.

Oferty należy składać w Sekretariacie Kętrzyńskiego TBS Sp. z o. o. w Kętrzynie, ul. R. Traugutta 27, do dnia 11.09.2023 roku do godziny 11.00 w zamkniętych kopertach oznaczonych napisem: „Remont budynku w zakresie usunięcia jego spękań i zarysowań wraz z robotami towarzyszącymi Wspólnoty Mieszkaniowej Powstańców Warszawy 12 w Kętrzynie” – Nie otwierać przed 11.09.2023 r. godz. 11.00.

 

 

Rozstrzygnięcie postępowania znak: DT/3038/23 z dnia 29.08.2023 roku:

1. Komisyjne otwarcie ofert przez Wspólnotę Mieszkaniową przy udziale KTBS nastąpi w siedzibie Spółki.

2. O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową, listownie lub faxem oraz na stronie internetowej Kętrzyńskiego TBS sp. z o. o.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do zakończenia postępowania bez wyboru oferty.

4. Po wyłonieniu Wykonawcy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z poszczególnych części zamówienia – okrojenia zakresu prac.

 

Załączniki:

1)    formularz ofertowy – Załącznik nr 1,

2)    oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 2,

3)    wykaz zrealizowanych robót budowlanych – Załącznik nr 3,

4)    wykaz osób – Załącznik nr 4.

5)    projekt umowy z Wykonawcą prac budowlanych – Załącznik nr 5,

6)    przedmiar robót – Załącznik nr 6,

7)    klauzula informacyjna RODO

 

 
Zaproszenie do złożenia ofert _POW-WY 12.pdf
Załącznik_nr_1 - formularz ofertowy _POW-WY 12.docx
Załącznik_nr_2 - oświadczenie POW-WY 12.docx
Załącznik_nr_3 - POW-WY 12.docx
Załącznik_nr_4 - wykaz osób_ POW-WY 12.docx
Załącznik_nr_5-Umowa_wzór.docx
Załącznik_nr_6 - przedmiar robót.pdf
Załącznik - ekspertyza techniczna.pdf
Klauzula_oswiadczenie_od_wykonawcy - obowiązujące.docx
OI ZP (13 i 14 RODO) ponizej progow. - obowiązujące.doc

Zobacz także

Telefony

89 752 49 37
Biuro Obsługi Klienta
89 752 29 53
Sekretariat
89 752 29 53
FAX
89 752 43 73
Księgowość
89 752 28 60 lub 89 752 45 39
Administracja budynków
89 752 24 31
Nadzór techniczny
998
Straż pożarna
999
Pogotowie ratunkowe
605 587 265
Pogotowie dekarskie
605 666 903
Pogotowie elektryczne
798 239 375
Pogotowie hydrauliczne
991
Pogotowie energetyczne
992
Pogotowie gazowe
993
Pogotowie ciepłownicze
994
Pogotowie wodociągowe
997 lub 112
Policja