Zapraszamy do wzięcia udziału w ankiecie
 
Zarządzamy nieruchomościami
 
Z nami znajdziesz swoje miejsce
 
Szukasz mieszkania?
 
 
Zapytania ofertowe
06.09.2023

DT/3124/23: ul. Poznańska 38 - Remont pokrycia dachu wraz z robotami towarzyszącymi - zaproszenie do złożenia ofert

Znak: DT/3124/23 Data: 06 września 2023r.

Zaproszenie do złożenia ofert

Kętrzyńskie TBS Sp. z o. o. w Kętrzynie – w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej Poznańska 38 – zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania pt.:

„Remont pokrycia dachu wraz z robotami towarzyszącymi budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Poznańska 38 w Kętrzynie”

 Zakres prac:

 Remont dachu:

 1. Demontaż rynien;
 2. Demontaż obróbek blacharskich;
 3. Wymiana okienek naświetli okiennych (bawole oka);
 4. Demontaż wyłazu dachowego żeliwnego;
 5. Przemurowanie uszkodzonych kominów ponad dachem;
 6. Naprawa czap kominowych;
 7. Rozebranie pokrycia dachu z dachówki ceramicznej;
 8. Demontaż ław kominowych drewnianych;
 9. Wymiana wygnitych desek i ołacenia budynku;
 10. Impregnacja p. poż i grzybobójcza strychu;
 11. Wymiana odpowietrzników pionów kanalizacyjnych;
 12. Ułożenie nowego pokrycia dachu dachówką ceramiczną;
 13. Montaż wyłazu dachowego;
 14. Montaż ław kominowych stalowych;
 15. Montaż obróbek blacharskich;
 16. Przemalowanie kominów ponad dachem;
 17. Malowanie zdemontowanych rynien od wewnątrz farb antykorozyjną wraz z ich ponownym zamontowaniem;
 18. Wymiana uszkodzonego odcinka rury spustowej do strony ulicy; 
 19. Ułożenie korytek betonowych; 

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić ofertę na podstawie własnych oględzin i pomiarów.

Formularz ofertowy wraz z załącznikami można pobrać ze strony internetowej Kętrzyńskiego TBS Sp. z o.o. w Kętrzynie www.tbs.ketrzyn.pl, zakładka ogłoszenia i przetargi / zapytania ofertowe.

Wykonawcy ubiegający się o wykonanie w/w zadania są zobowiązani złożyć wraz z ofertą następujące dokumenty:

1)     oświadczenie, że Wykonawca posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zadania, dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zadania oraz znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zadania,

2)     wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat robót budowlanych w zakresie podobnym do powyższego zadania potwierdzony referencjami,

3)     wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zadania wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych – wymagany kierownik budowy,

4)     kopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do CEIDG,

5)     kopia aktualnej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej przez Wykonawcę działalności wraz z dokumentem potwierdzającym jej opłacenie,

6)     wyceniony kosztorys ofertowy wraz z tabelą elementów scalonych i zestawieniem RMS,

7)     parafowany i zaakceptowany wzór umowy.                                                                                                              

Planowany termin wykonania zadania:            

Rozpoczęcie: III kw. 2023 r.

Zakończenie: IV kw. 2023 r.

Oferty należy składać w Sekretariacie Kętrzyńskiego TBS Sp. z o. o. w Kętrzynie, ul. R. Traugutta 27, do dnia 22.09.2023 roku do godziny 11.00 w zamkniętych kopertach oznaczonych napisem: „Remont pokrycia dachu  wraz z robotami towarzyszącymi budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Poznańska 38 w Kętrzynie – Nie otwierać przed 22.09.2023 r. godz. 11.00.

 

Rozstrzygnięcie postępowania znak: DT/3124/23 z dnia 06 wrzesień 2023 r:

1. Komisyjne otwarcie ofert przez Wspólnotę Mieszkaniową przy udziale KTBS nastąpi w siedzibie Spółki.

2. O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową, listownie lub faxem oraz na stronie internetowej Kętrzyńskiego TBS sp. z o. o.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do zakończenia postępowania bez wyboru oferty.

4. Po wyłonieniu Wykonawcy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z poszczególnych części zamówienia – okrojenia zakresu prac.

 

Załączniki:

1)    formularz ofertowy – Załącznik nr 1,

2)    oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 2,

3)    wykaz zrealizowanych robót budowlanych – Załącznik nr 3

4)    wykaz osób – Załącznik nr 4.

5)    projekt umowy z Wykonawcą prac budowlanych – Załącznik nr 5,

6)    klauzula informacyjna RODO

 

 
Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie remontu dachu i elewacji budynku Mazurska 30 w Kętrzynie.pdf
Zalacznik_nr_1 - formularz ofertowy _P-38.docx
Zalacznik_nr_2 - oświadczenie Wykonawcy_P-38.docx
Zalacznik_nr_3 - wykaz robót_ P-38.docx
Załącznik_nr_4 - wykaz osób_P-38.docx
Załącznik_nr_5 - Umowa na wykonanie remontu dachu budynku Poznańska 38.docx
OI ZP (13 i 14 RODO) ponizej progow. - obowiązujące.doc
Klauzula_oswiadczenie_od_wykonawcy - obowiązujące.docx
zdjęcia Poznańska 38 w Kętrzynie.zip

Zobacz także

Telefony

89 752 49 37
Biuro Obsługi Klienta
89 752 29 53
Sekretariat
89 752 29 53
FAX
89 752 43 73
Księgowość
89 752 28 60 lub 89 752 45 39
Administracja budynków
89 752 24 31
Nadzór techniczny
998
Straż pożarna
999
Pogotowie ratunkowe
605 587 265
Pogotowie dekarskie
605 666 903
Pogotowie elektryczne
798 239 375
Pogotowie hydrauliczne
991
Pogotowie energetyczne
992
Pogotowie gazowe
993
Pogotowie ciepłownicze
994
Pogotowie wodociągowe
997 lub 112
Policja