Zapraszamy na Dzień Dziecka
 
Zapraszamy do wzięcia udziału w ankiecie
 
Zarządzamy nieruchomościami
 
Z nami znajdziesz swoje miejsce
 
Szukasz mieszkania?
 
 
Zapytania ofertowe
02.04.2024

DT/32/H.G/24: ul. Sikorskiego 56 - Wykonanie dokumentacji projektowej izolacji pionowej ścian fundamentowych. Przyłączenie budynku do kanalizacji deszczowej - zaproszenie do składania ofert

Znak: DT/32/H.G./24 Data: 2 kwietnia 2024 r.

Zaproszenie do złożenia ofert

Kętrzyńskie TBS Sp. z o. o. w Kętrzynie – w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej Sikorskiego 56 – zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania pt.

 „Wykonanie dokumentacji projektowej izolacji pionowej ścian fundamentowych. Przyłączenie budynku do kanalizacji deszczowej wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń i uzgodnień od gestorów kolidujących sieci oraz właścicieli przyległych działek do budynku Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Sikorskiego 56 w Kętrzynie”

Zakres prac:

  1. Wykonanie dokumentacji projektowej izolacji pionowej ścian budynku, wraz ze wskazaniem materiałów przewidzianych do ich wykonania.
  2. Wykonanie dokumentacji projektowej odprowadzenia wód opadowych z budynku do kanalizacji deszczowej.
  3. Wykonanie dokumentacji kosztorysowej (kosztorys inwestorski, ślepy i przedmiar robót).

 

Wykonaną dokumentację projektową i kosztorysową Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w trzech egzemplarzach w wersji papierowej i na czytniku elektronicznym.

 

Uwaga! Wykonawca zobowiązany jest przedstawić ofertę na podstawie własnych oględzin i pomiarów.

 

Formularz ofertowy wraz z załącznikami można pobrać ze strony internetowej Kętrzyńskiego TBS Sp. z o.o.  w Kętrzynie www.tbs.ketrzyn.pl, zakładka ogłoszenia i przetargi / zapytania ofertowe.

 

Wykonawcy ubiegający się o wykonanie w/w zadania są zobowiązani złożyć wraz z ofertą następujące dokumenty:

  1. oświadczenie, że Wykonawca posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie oraz kwalifikacje niezbędne do wykonania zadania, dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zadania oraz znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zadania,
  2. kopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do CEIDG,
  3. parafowany i zaakceptowany wzór umowy,  
  4. klauzule informacyjne RODO.

 

Oferty należy składać w Sekretariacie Kętrzyńskiego TBS Sp. z o. o. w Kętrzynie, ul. R. Traugutta 27 do dnia 19.04.2024 roku do godziny 11.00 w zamkniętych kopertach oznaczonych napisem:

„Wykonanie dokumentacji projektowej izolacji pionowej ścian fundamentowych. Przyłączenie budynku do kanalizacji deszczowej wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń i uzgodnień od gestorów kolidujących sieci oraz właścicieli przyległych działek do budynku Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Sikorskiego 56 w Kętrzynie”

 – Nie otwierać przed 19.04.2024 r. godz. 11.00.”

 

Rozstrzygnięcie postępowania:

1. Komisyjne otwarcie ofert przez Wspólnotę Mieszkaniową przy udziale KTBS nastąpi w siedzibie Spółki.

2. O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową lub na stronie internetowej Kętrzyńskiego TBS sp. z o. o.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do zakończenia postępowania bez wyboru oferty.

Załączniki:

1)    formularz ofertowy – Załącznik nr 1,

2)    oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 2,

3)    projekt umowy – Załącznik nr 3,

4)    klauzule informacyjne RODO.

 

 

Zaproszenie.pdf
Załacznik nr 1 - formularz ofertowy.docx
Załacznik nr 2 - oświadczenie Wykonawcy.docx
Załącznik nr 3 - projekt umowy.doc
OI ZP (13 i 14 RODO) ponizej progow. - obowiązujące.doc
OI umowy (13 i 14 RODO) - obowiązujące.doc
Klauzula oświadczenie od wykonawcy - obowiązujące.docx

Zobacz także

Telefony

89 752 49 37
Biuro Obsługi Klienta
89 752 29 53
Sekretariat
89 752 29 53
FAX
89 752 43 73
Księgowość
89 752 28 60 lub 89 752 45 39
Administracja budynków
89 752 24 31
Nadzór techniczny
998
Straż pożarna
999
Pogotowie ratunkowe
605 587 265
Pogotowie dekarskie
605 666 903
Pogotowie elektryczne
798 239 375
Pogotowie hydrauliczne
991
Pogotowie energetyczne
992
Pogotowie gazowe
993
Pogotowie ciepłownicze
994
Pogotowie wodociągowe
997 lub 112
Policja