Zapraszamy na Dzień Dziecka
 
Zapraszamy do wzięcia udziału w ankiecie
 
Zarządzamy nieruchomościami
 
Z nami znajdziesz swoje miejsce
 
Szukasz mieszkania?
 
 
Zapytania ofertowe
10.04.2024

DT/35/H.G./24: ul. Słowackiego 7 - Remont pokrycia dachu, elewacji z pomalowaniem w kolorze istniejącym wraz z robotami towarzyszącymi- zaproszenie do złożenia ofert

Znak: DT/35/H.G./24 Data: 10 kwietnia 2024r.

Zaproszenie do złożenia ofert

Kętrzyńskie TBS Sp. z o. o. w Kętrzynie – w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej Słowackiego 7 – zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania pt.:

Remont pokrycia dachu, elewacji z pomalowaniem w kolorze istniejącym wraz z robotami towarzyszącymi na budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Słowackiego 7 w Kętrzynie”

  Zakres prac:

I Remont dachu

 • Rozebranie istniejącego pokrycia dachu.
 • Wymiana wygnitego ołacenia i desek.
 • Rozbiórka obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych.
 • Wymiana pokrycia dachowego dachówką ceramiczną.
 • Wymiana wyłazów dachowych.
 • Wymiana ław kominiarskich na metalowe.
 • Remont kominów – (rozbiórka betonowych czap kominowych, przemurowanie kominów poniżej połaci dachowej, wykonanie nowych czap kominowych, wykonanie tynków wraz z pomalowaniem).
 • Wymiana obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej.
 • Montaż rynien i rur spustowych z blachy ocynkowanej.
 • Montaż płotków śniegowych nad wejściami do budynku.
 • Wykonanie impregnacji p.poż. na strychu.
 • Wywóz i utylizacja materiału rozbiórkowego.

II Remont elewacji wraz z pomalowaniem w kolorze istniejącym

 • Zbicie tynków odparzonych na elewacji i cokole.
 • Przeszycie pęknięć muru za pomocą kotew z prętów stalowych f 6 mm.
 • Uzupełnienie tynków zaprawą cementowo - wapienną.
 • Zagruntowanie wraz z dwukrotnym przemalowaniem elewacji.

Przy wycenie prac Wykonawca może posiłkować się załączonym przedmiarem robót- (Załącznik nr 6).

 Należy złożyć ofertę kosztorysową w rozdzieleniu na dwa zadania oraz ofertę całościową na wykonanie ww. prac. 

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić ofertę na podstawie własnych oględzin i pomiarów.

Formularz ofertowy wraz z załącznikami można pobrać ze strony internetowej Kętrzyńskiego TBS Sp. z o.o. w Kętrzynie www.tbs.ketrzyn.pl, zakładka ogłoszenia i przetargi / zapytania ofertowe.

Wykonawcy ubiegający się o wykonanie w/w zadania są zobowiązani złożyć wraz z ofertą następujące dokumenty:

1)     oświadczenie, że Wykonawca posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zadania, dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zadania oraz znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zadania,

2)     wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat robót budowlanych w zakresie podobnym do powyższego zadania potwierdzony referencjami,

3)     wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zadania wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych – wymagany kierownik budowy,

4)     kopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do CEIDG,

5)     kopia aktualnej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej przez Wykonawcę działalności wraz z dokumentem potwierdzającym jej opłacenie,

6)     wyceniony kosztorys ofertowy wraz z tabelą elementów scalonych i zestawieniem RMS,

7)     parafowany i zaakceptowany wzór umowy.                                                                               

Planowany termin wykonania zadania:            

Rozpoczęcie: II kw. 2024 r.

Zakończenie: III kw. 2024 r.

Oferty należy składać w Sekretariacie Kętrzyńskiego TBS Sp. z o. o. w Kętrzynie, ul. R. Traugutta 27, do dnia 29.04.2024 roku do godziny 11.00 w zamkniętych kopertach oznaczonych napisem: Remont pokrycia dachu, elewacji z pomalowaniem w kolorze istniejącym wraz z robotami towarzyszącymi na budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Słowackiego 7 w Kętrzynie” – Nie otwierać przed 29.04.2024 r. godz. 11.00.

 

Rozstrzygnięcie postępowania znak: DT/             /24 z dnia     kwiecień 2024 r:

1. Komisyjne otwarcie ofert przez Wspólnotę Mieszkaniową przy udziale KTBS nastąpi w siedzibie Spółki.

2. O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową, listownie lub faxem oraz na stronie internetowej Kętrzyńskiego TBS sp. z o. o.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do zakończenia postępowania bez wyboru oferty.

4. Po wyłonieniu Wykonawcy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z poszczególnych części zamówienia – okrojenia zakresu prac.

 

Załączniki:

1)    formularz ofertowy – Załącznik nr 1,

2)    oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 2,

3)    wykaz zrealizowanych robót budowlanych – Załącznik nr 3,

4)    wykaz osób – Załącznik nr 4,

5)    projekt umowy z Wykonawcą prac budowlanych – Załącznik nr 5,

6)    przedmiar robót – Załącznik nr 6,

7).   klauzula informacyjna RODO.

 

 

Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie remontu dachu i elewacji Słowackiego 7 w Kętrzynie.pdf
Zalacznik nr 1 - formularz ofertowy.docx
Zalacznik nr 2 - oświadczenie Wykonawcy.docx
Zalacznik nr 3 - wykaz robót.docx
Załącznik nr 4 - wykaz osób.docx
Załacznik nr 5 - umowa na wykonanie remontu.docx
Załacznik nr 6 - przedmiar robót.pdf
Zalacznik nr 7 - klauzula informacyjna RODO.docx

Zobacz także

Telefony

89 752 49 37
Biuro Obsługi Klienta
89 752 29 53
Sekretariat
89 752 29 53
FAX
89 752 43 73
Księgowość
89 752 28 60 lub 89 752 45 39
Administracja budynków
89 752 24 31
Nadzór techniczny
998
Straż pożarna
999
Pogotowie ratunkowe
605 587 265
Pogotowie dekarskie
605 666 903
Pogotowie elektryczne
798 239 375
Pogotowie hydrauliczne
991
Pogotowie energetyczne
992
Pogotowie gazowe
993
Pogotowie ciepłownicze
994
Pogotowie wodociągowe
997 lub 112
Policja