UWAGA
DRODZY KLIENCI!

W związku ze stanem epidemii informujemy, że podjęliśmy szereg działań zmierzających do ograniczenia ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 oraz zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa pracownikom i klientom.

od dnia 25 maja 2020r

punkt opłat będzie czynny

w godzinach 730 – 1430

z przerwą od 1300 do 1315


z zastosowaniem procedur strefy bezpieczeństwa
opisanych na naszej stronie

Jednocześnie informujemy, iż pracownicy KTBS zostają do Państwa dyspozycji telefonicznej oraz e-mailowej biuro.tbs@e-ketrzyn.pl

Prosimy o kontakt bezpośrednio z pracownikiem merytorycznym zajmującym się Państwa sprawą.
 
Zarządzamy nieruchomościami
 
Z nami znajdziesz swoje miejsce
 
Szukasz mieszkania?
 
 
Przetargi
15.11.2019

DT/4054/19: Remont elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Mickiewicza 8 w Ketrzynie

Kętrzyńskie TBS Sp. z o. o. w Kętrzynie – w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej
ul. Mickiewicza 8 w Kętrzynie – zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania:

 • Remont elewacji  budynku od strony podwórza
 • Remont ścian szczytowych.
 • Remont odwodnienia dachu.
 • „Szyciu ścian”
 • Wykonanie wzmocnienia i izolacji fundamentów oraz wykonaniem parapetów.
 • Wykonanie opaski wokół budynku.

 

UWAGA: W celu ustalenia szczegółowego zakresu prac - kontakt z pracownikiem Działu Technicznego - tel.  89 752 24 31 lub Administracją -  tel. 89 752 45 39.

 

Wykonawcy ubiegający się o wykonanie w/w zadania są zobowiązani złożyć wraz z ofertą następujące dokumenty:

 • oświadczenie, że Wykonawca posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zadania, dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zadania oraz znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zadania,
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zadania wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych,
 • wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat robót budowlanych w zakresie podobnym do powyższego zadania potwierdzony referencjami,
 • kopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do CEIDG,
 • kopia aktualnej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej przez Wykonawcę działalności wraz z dokumentem potwierdzającym jej opłacenie,
 • wyceniony kosztorys ofertowy w rozbiciu na specyfikację zakresu prac wraz z tabelą elementów scalonych i  zestawieniem RMS.

 

Termin wykonania zadania:  od uzgodnienia po wyborze oferty
 

Oferty należy składać w Sekretariacie Kętrzyńskiego TBS Sp. z o. o. w Kętrzynie, ul. R. Traugutta 27, do dnia 9.12.2019 roku do godziny 11.00 w zamkniętych kopertach oznaczonych napisem:  „Wykonanie remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego  przy ul. Mickiewicza 8  w Kętrzynie” – Nie otwierać przed 9.12.2019 r.  godz. 11.00.
 

Rozstrzygnięcie postępowania

 • Komisyjne otwarcie ofert przez Wspólnotę Mieszkaniową przy udziale KTBS nastąpi w siedzibie Spółki.
 • O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową, listownie lub faxem oraz na stronie internetowej Kętrzyńskiego TBS sp. z o. o.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do zakończenia postępowania bez wyboru oferty.

 

Załączniki:

 • formularz oferty – Załącznik nr 1
 • oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 2,
 • wykaz zrealizowanych robót budowlanych – Załącznik nr 3
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zadania - Załącznik nr 4
 • przedmiar robót - Załacznik nr 5
Zaproszenie.docx
Zalacznik_nr_4.doc
Zalacznik_nr_3.doc
Zalacznik_nr_2.doc
Zalacznik_nr_1.doc
Mickiewicza 8 -załącznik nr 5 przedmiar.pdf

Zobacz także

Telefony

89 752 49 37
Biuro Obsługi Klienta
89 752 49 37
Sekretariat
89 752 29 53
FAX
89 752 52 26 lub 89 752 43 73
Księgowość
89 752 28 60 lub 89 752 45 39
Administracja budynków
89 752 24 31
Nadzór techniczny
998
Straż pożarna
999
Pogotowie ratunkowe
605 587 265
Pogotowie dekarskie
605 666 903
Pogotowie elektryczne
798 239 375
Pogotowie hydrauliczne
991
Pogotowie energetyczne
992
Pogotowie gazowe
993
Pogotowie ciepłownicze
994
Pogotowie wodociągowe
997 lub 112
Policja