Zapraszamy do wzięcia udziału w ankiecie
 
Zarządzamy nieruchomościami
 
Z nami znajdziesz swoje miejsce
 
Szukasz mieszkania?
 
 
Zapytania ofertowe
31.10.2022

DT/4074/22: ul. Chopina 11 - Opracowanie niezbędnej dokumentacji do uzyskania pozwolenia na wykonanie kompleksowej instalacji domofonowej, system cyfrowy - II zaproszenie do złożenia ofert

Znak: DT/4074/22 Data: 31 października 2022r.

 

II zaproszenie do złożenia ofert

Kętrzyńskie TBS Sp. z o. o. w Kętrzynie – w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Chopina 11 w Kętrzynie zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania pn.: „Opracowanie niezbędnej dokumentacji do uzyskania pozwolenia na wykonanie kompleksowej instalacji domofonowej - system cyfrowy w budynku mieszkalnym przy ul. Chopina 11 w Kętrzynie”.

 

Przedmiotem zamówienia jest: Opracowanie niezbędnej dokumentacji dla przeprowadzenia robót w zakresie montażu instalacji i urządzeń domofonu, zawierającej szczegółowy opis sposobu i jakości wykonania robót, użytych materiałów i montowanych urządzeń, zestawienie przewidywanych do wykonania robót w kolejności technologicznej ich wykonania, wraz z ich szczegółowym opisem, miejscem wykonania itp., umożliwiającej uzyskanie decyzji w sprawie pozwolenia na wykonanie kompleksowej instalacji domofonowej - system cyfrowy w zakresie i stopniu niezbędnym do przygotowania oferty przez wykonawcę robót oraz przeprowadzenie tych robót - zgodnie z pismem Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Olsztynie (w załączeniu do zaproszenia).

 

Dodatkowych informacji udziela Dział Techniczny tel. (89) 752-24-31.

Formularz ofertowy i pozostałe załączniki do zaproszenia można pobrać ze strony internetowej Kętrzyńskiego TBS Sp. z o.o. w Kętrzynie www.tbs.ketrzyn.pl, zakładka ogłoszenia i przetargi / zapytania ofertowe.

Wykonawcy ubiegający się o wykonanie w/w zadania są zobowiązani złożyć wraz z ofertą następujące dokumenty:

  1. Oświadczenie, że Wykonawca posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zadania, dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zadania oraz znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zadania (Załącznik_nr_1);

  2. Kopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do CEIDG;

 

Termin wykonania zadania – do ustalenia po wyłonieniu Wykonawcy zadania.

Oferty należy składać w Sekretariacie Kętrzyńskiego TBS Sp. z o. o. w Kętrzynie, ul. R. Traugutta 27, do dnia 14.11.2022 roku do godziny 11.00 w zamkniętych kopertach oznaczonych napisem: „ Opracowanie niezbędnej dokumentacji do uzyskania pozwolenia na wykonanie kompleksowej instalacji domofonowej - system cyfrowy w budynku mieszkalnym przy ul. Chopina 11 w Kętrzynie” - z dopiskiem „Nie otwierać przed 14.11.2022 r. godz. 11.00 .”

Rozstrzygnięcie postępowania znak: DT/4074/22 z dnia 31.10.2022 r:

1. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółki KTBS.

2. O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową lub telefonicznie oraz na stronie internetowej Kętrzyńskiego TBS sp. z o. o.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny i uzasadnienia na każdym jego etapie, a także prawo do zakończenia postępowania bez wyboru oferty.

 

Załączniki do zaproszenia:

1)  formularz ofertowy;

2)  oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – Załącznik_nr_1;

 

 

 
Zaproszenie.pdf
Formularz ofertowy.docx
Zalacznik_nr_1 - Oświadczenie Wykonawcy.docx
OI ZP (13 i 14 RODO) ponizej progow. - obowiązujące.doc
Odpowiedź konserwatora zabytków.pdf

Zobacz także

Telefony

89 752 49 37
Biuro Obsługi Klienta
89 752 29 53
Sekretariat
89 752 29 53
FAX
89 752 52 26 lub 89 752 43 73
Księgowość
89 752 28 60 lub 89 752 45 39
Administracja budynków
89 752 24 31
Nadzór techniczny
998
Straż pożarna
999
Pogotowie ratunkowe
605 587 265
Pogotowie dekarskie
605 666 903
Pogotowie elektryczne
798 239 375
Pogotowie hydrauliczne
991
Pogotowie energetyczne
992
Pogotowie gazowe
993
Pogotowie ciepłownicze
994
Pogotowie wodociągowe
997 lub 112
Policja