UWAGA
DRODZY KLIENCI!

W związku ze stanem epidemii informujemy, że podjęliśmy szereg działań zmierzających do ograniczenia ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 oraz zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa pracownikom i klientom.

od dnia 11 sierpnia 2020r

obsługę interesantów ogranicza się wyłącznie do spraw niecierpiących zwłoki

w godzinach 800 – 1400


z zastosowaniem procedur strefy bezpieczeństwa
opisanych na naszej stronie

Jednocześnie informujemy, iż pracownicy KTBS zostają do Państwa dyspozycji telefonicznej oraz e-mailowej biuro.tbs@e-ketrzyn.pl

Prosimy o kontakt bezpośrednio z pracownikiem merytorycznym zajmującym się Państwa sprawą.
 
Zarządzamy nieruchomościami
 
Z nami znajdziesz swoje miejsce
 
Szukasz mieszkania?
 
 
Przetargi
22.11.2019

DT/4122/19: Chopina 7 - Naprawa i malowanie kominów - zaproszenie do złożenia ofert

Kętrzyńskie TBS Sp. z o. o. w Kętrzynie – w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej
ul. Chopina 7 w Kętrzynie – zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania:

„Naprawa i malowanie kominów w budynku ul. Chopina 7 w Kętrzynie zgodnie z zaleceniami z protokołu z okresowej kontroli rocznej stanu technicznego obiektu budowlanego z dnia 06.09.2019 roku”
 

Uprzejmie informujemy, że szczegółowy zakres prac remontowych  należy uzgodnić z Zarządem Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Chopina 7  – kontakt administracja tel. -  89 752 45 39.

 

Wykonawcy ubiegający się o wykonanie w/w zadania są zobowiązani złożyć wraz z ofertą następujące dokumenty:

 • oświadczenie, że Wykonawca posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zadania, dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zadania oraz znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zadania,
 • kopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do CEIDG,
 • kopia aktualnej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej przez Wykonawcę działalności wraz z dokumentem potwierdzającym jej opłacenie.

 

Termin wykonania zadania:  po sezonie grzewczym - kwiecień- lipiec  2020 roku.
 

Oferty należy składać w Sekretariacie Kętrzyńskiego TBS Sp. z o. o. w Kętrzynie, ul. R. Traugutta 27, do dnia 12.12.2019 roku do godziny 11.00 w zamkniętych kopertach oznaczonych napisem: „Naprawa i malowanie kominów w budynku ul. Chopina 7 w Kętrzynie zgodnie z zaleceniami z protokołu z okresowej kontroli rocznej stanu technicznego obiektu budowlanego z dnia 06.09.2019 roku ” – Nie otwierać przed 12.12.2019 r.  godz. 11.00
 

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego  z dnia 22.11.2019 r:

 • Komisyjne otwarcie ofert przez Wspólnotę Mieszkaniową przy udziale KTBS nastąpi w siedzibie Spółki.
 • Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wyłonionym oferentem , wybranym przez Wspólnotę Mieszkaniową.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego zapytania ofertowego bez podania uzasadnienia, a także do zakończenia postępowania bez wyboru oferty.

 

Załączniki do pobrania:

 • oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w zapytaniu.
 • protokół z okresowej kontroli rocznej stanu technicznego obiektu budowlanego.

 

Załączniki  do przedłożenia ze strony oferenta:

 • oferta wykonawcy z wyszczególnieniem prac,okresem gwarancji i terminem wykonania.
 • kopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do CEIDG
 • kopia aktualnej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej przez Wykonawcę działalności wraz z dokumentem potwierdzającym jej opłacenie.
Zaproszenie.docx
protokół z okresowej kontroli rocznej stanu technicznego obiektu budowlanego.pdf
Oświadczenie.doc

Zobacz także

Telefony

89 752 49 37
Biuro Obsługi Klienta
89 752 49 37
Sekretariat
89 752 29 53
FAX
89 752 52 26 lub 89 752 43 73
Księgowość
89 752 28 60 lub 89 752 45 39
Administracja budynków
89 752 24 31
Nadzór techniczny
998
Straż pożarna
999
Pogotowie ratunkowe
605 587 265
Pogotowie dekarskie
605 666 903
Pogotowie elektryczne
798 239 375
Pogotowie hydrauliczne
991
Pogotowie energetyczne
992
Pogotowie gazowe
993
Pogotowie ciepłownicze
994
Pogotowie wodociągowe
997 lub 112
Policja