Zapraszamy do wzięcia udziału w ankiecie
 
Zarządzamy nieruchomościami
 
Z nami znajdziesz swoje miejsce
 
Szukasz mieszkania?
 
 
Zapytania ofertowe
16.11.2022

DT/4254/22: Bieżąca konserwacja oraz usuwanie awarii w budynkach należących do Wspólnot Mieszkaniowych, zarządzanych przez KTBS - zaproszenie do złożenia ofert

Znak: DT/4254/22 Data: 16 listopada 2022r.

Zaproszenie do złożenia ofert 

Kętrzyńskie TBS Sp. z o.o. w Kętrzynie w imieniu Wspólnot Mieszkaniowych zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania pn.:  

„Bieżąca konserwacja oraz usuwanie awarii w budynkach należących do Wspólnot Mieszkaniowych, zarządzanych przez Kętrzyńskie TBS Sp. z o.o. w Kętrzynie”

Wzory formularzy ofertowych można pobrać ze strony internetowej Kętrzyńskiego TBS Sp. z o.o. w Kętrzynie www.tbs.ketrzyn.pl, zakładka ogłoszenia/przetargi / zapytania ofertowe.  

 1. Przedmiot zamówienia: 

„Bieżąca konserwacja oraz usuwanie awarii w budynkach należących do Wspólnot Mieszkaniowych, zarządzanych przez Kętrzyńskie TBS Sp. z o.o. w Kętrzynie ” 

Zamówienie obejmuje następujące zadania: 

Zadanie I - Konserwacja i usuwanie awarii w zakresie robót budowlanych 

Zadanie II - Konserwacja i usuwanie awarii w zakresie robót dekarskich 

Zadanie III - Konserwacja i usuwanie awarii w zakresie robót sanitarnych 

Zadanie IV - Konserwacja i usuwanie awarii w zakresie robót elektrycznych 

 

Na każde zadanie należy złożyć odrębną ofertę.  

 1. Opis przedmiotu zamówienia: 

Zakres wykonywanych usług określono odrębnie dla poszczególnych zadań: 

 

Zadanie I – branża budowlana  

Zakres usług wykonywanych w branży budowlanej: 

 

 1. pełnienie pogotowia technicznego oraz niezwłoczne usuwanie awarii (i ich skutków) stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia lub mienia 

 • usuwanie awarii w zakresie robót budowlanych w szczególnych sytuacjach awaryjnych oraz                             w sytuacjach zagrożenia życia lub mienia ( np. włamania, pożar, kradzież, dewastacja) 

 • w sytuacji wystąpienia awarii niemożliwej do usunięcia poprzez naprawę  

 • inne czynności wykonywane na Zlecenie Zamawiającego, polegające na konserwacji lub usuwaniu awarii w zakresie robót budowlanych. 

     2)   wykonywanie bieżącej konserwacji, w tym m.in.: 

 • naprawa miejscowo uszkodzonych tynków, uzupełnianie powłok malarskich na ścianach i sufitach (na klatkach schodowych i częściach wspólnych), 

 • naprawa ubytków w ścianach, stropach, podłogach i posadzkach (na klatkach schodowych i częściach wspólnych) 

 • uzupełnianie i naprawa izolacji cieplnych i zabezpieczeń przeciwwilgociowych, 

 • naprawa stolarki okiennej i drzwiowej, w tym: szklenie, wymiana okuć i elementów konstrukcyjnych stolarki, naprawa zawiasów, samozamykaczy, zamków i klamek, (na klatkach schodowych i częściach wspólnych) 

 • zabezpieczenie budynków na okres zimowy      

 • inne podobne rodzajowo roboty zgodnie ze zgłoszeniem Zamawiającego. 

 

Bieżące roboty konserwacyjne należy wykonywać w terminie 4 dni od dnia zgłoszenia; W przypadku gdy szacunkowy koszt usunięcia awarii przekroczy wartość 1 000,00 zł przed przystąpieniem do jej usunięcia należy uzgodnić z  Zarządem Wspólnoty.  

 

Zadanie II – branża dekarska 

Zakres usług wykonywanych w branży dekarskiej: 

 1. pełnienie pogotowia technicznego oraz niezwłoczne usuwanie awarii (i ich skutków) stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia lub mienia 

 • usuwanie awarii w zakresie robót dekarskich w szczególnych sytuacjach awaryjnych oraz w sytuacjach zagrożenia życia lub mienia ( np. włamania, pożar, kradzież, dewastacja) 

 • usuwanie z połaci dachowej śniegu i lodu. 

 • Inne czynności wykonywane na Zlecenie Zamawiającego, polegające na konserwacji lub usuwaniu awarii w zakresie robót dekarskich. 

     2)   wykonywanie bieżącej konserwacji, w tym m.in. : 

 • uszczelnianie pokrycia dachu, drobne naprawy obróbek blacharskich, opierzeń, naprawa czyszczenie rynien, rur spustowych, kolan, rewizji, 

 • uzupełnienia i przemurowania kominów, gzymsów i murów ogniowych, 

 • naprawa i wymiana rur wywiewnych i kanalizacyjnych na dachu, 

 • usuwanie śniegu i lodu z dachów zagrażających bezpieczeństwu w okresie zimowym, 

 • inne podobne rodzajowo roboty zgodnie ze zgłoszeniem Zamawiającego 

 

Bieżące roboty konserwacyjne należy wykonywać w terminie 4 dni od dnia zgłoszenia, 

W przypadku gdy szacunkowy koszt usunięcia awarii przekroczy wartość 1 000,00  zł przed   przystąpieniem do jej usunięcia należy uzgodnić z  Zarządem Wspólnoty.   

 

Zadanie III – branża sanitarna 

Zakres usług wykonywanych w branży sanitarnej. 

 1. pełnienie pogotowia technicznego oraz niezwłoczne usuwanie awarii (i ich skutków) stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia lub mienia 

 • usuwanie awarii w zakresie robót sanitarnych w szczególnych sytuacjach awaryjnych oraz w sytuacjach zagrożenia życia lub mienia ( np. włamania, pożar, kradzież, dewastacja) 

 • zabezpieczenie przecieków instalacji – wodno – kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania przez zamknięcie zaworów odcinających oraz ewentualne założenie opaski zaciskowej ( bez wymiany odcinków rur ) - za wyjątkiem braku możliwości dostępu do mieszkania. 

 • naprawa uszkodzonych zaworów pod pionowych w głównych pionach i poziomach przez wymianę głowic lub uszczelek 

 • Przeczyszczenie i udrożnienie przewodów kanalizacyjnych w głównych pionach oraz poziomach. 

 • zabezpieczenie niesprawnych urządzeń gazowych i nieszczelności instalacji gazowej w budynku przez zamknięcie dopływu gazu oraz w razie potrzeby powiadomienie Pogotowia Gazowego. 

 • inne naprawy lub wymiany o charakterze awaryjnym usuwane będą po uzgodnieniu z osobą wyznaczoną przez Zamawiającego w ramach oddzielnego zlecenia. 

 • podejmowanie działań i dyspozycji, w przypadku awarii lub uszkodzeń przekraczających możliwości wykonawcze, przez uruchomienie innych służb lub wykonawców z powiadomieniem Zamawiającego o sytuacji. 

 2) wykonywanie bieżącej konserwacji, w tym m.in.: 

I. Przy instalacji centralnego ogrzewania: 

 • odpowietrzanie grzejników i instalacji, 

 • sprawdzanie stanu technicznego instalacji centralnego ogrzewania, 

 • płukanie instalacji centralnego ogrzewania, 

 • sprawdzanie i wskazanie miejsca przecieków, uszczelnienie instalacji wraz z wymianą uszkodzonych jej elementów. 

 • inne podobne rodzajowo roboty zgodnie ze zgłoszeniem Zamawiającego 

II. Przy instalacji gazowej: 

 • sprawdzanie stanu technicznego instalacji gazowej na częściach wspólnych, potwierdzanie sprawności instalacji i urządzeń na protokole, wykonywanie próby szczelności instalacji i urządzeń, 

 • sprawdzanie i wskazanie miejsca przecieków, uszczelnienie instalacji wraz z wymianą uszkodzonych jej elementów, 

 • montaż stelaży pod gazomierz. 

 • inne podobne rodzajowo roboty zgodnie ze zgłoszeniem Zamawiającego 

III. Przy instalacji wodno-kanalizacyjnej: 

 • sprawdzanie stanu technicznego instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynkach i lokalach, 

 • sprawdzanie i wskazanie miejsca przecieków, uszczelnienie instalacji wraz z wymianą uszkodzonych jej elementów, 

 • czyszczenie i udrażnianie instalacji, 

 • zabezpieczenie instalacji w budynku na okres zimowy, 

 • inne podobne rodzajowo roboty zgodnie ze zgłoszeniem Zamawiającego 

 

Bieżące roboty konserwacyjne należy wykonywać w terminie 4 dni od dnia zgłoszenia, 

W przypadku gdy szacunkowy koszt usunięcia awarii przekroczy wartość 1 000,00 zł należy przed przystąpieniem do jej usunięcia uzgodnić z Zarządem Wspólnoty.   

 

Zadanie IV – branża elektryczna  

Zakres usług wykonywanych w branży elektrycznej: 

 1. pełnienie pogotowia technicznego oraz niezwłoczne usuwanie awarii (i ich skutków) stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia lub mienia 

 • Usuwanie awarii w zakresie robót elektrycznych w szczególnych sytuacjach awaryjnych oraz w sytuacjach zagrożenia życia lub mienia (np. włamania, pożar, kradzież, dewastacja), 

 • usuwanie awarii w pionie WLZ budynku wraz z wymianą wkładek topikowych i gniazd bezpiecznikowych (zabezpieczenie dostawy energii elektrycznej bez wymiany tablic WLZ), 

 • naprawa instalacji oświetleniowej oraz ogólnego przeznaczenia – bez wymiany instalacji wewnętrznych, bez naprawy osprzętu oświetleniowego i urządzeń elektrycznych w mieszkaniach,  

 • inne naprawy lub wymiany o charakterze awaryjnym usuwane będą po uzgodnieniu z osobą wyznaczoną przez Zamawiającego w ramach oddzielnego zlecenia. 

 • podejmowanie działań i dyspozycji w przypadku awarii lub uszkodzeń przekraczających możliwości wykonawcze uruchomienie innych służb lub wykonawców z powiadomieniem Zamawiającego o sytuacji. 

 1. wykonywanie bieżącej konserwacji, w tym m.in.:  

 • sprawdzanie instalacji elektrycznej w budynkach, w tym potwierdzanie sprawności tej instalacji i uzgadnianie z dostawcą energii elektrycznej warunków przyłączenia do sieci, 

 • wymiana uszkodzonego (lub skradzionego) osprzętu elektrycznego oraz oświetlenia, 

 • wymiana odcinków uszkodzonych przewodów instalacji elektrycznej, 

 • inne podobne rodzajowo roboty zgodnie ze zgłoszeniem Zamawiającego. 

 

Bieżące roboty konserwacyjne należy wykonywać w terminie 4 dni od dnia zgłoszenia, 

W przypadku gdy szacunkowy koszt usunięcia awarii przekroczy wartość 1 000,00 zł należy przed przystąpieniem do jej usunięcia uzgodnić z  Zarządem Wspólnoty. 

 

 1. Warunki udziału w postępowaniu:   

 1. o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 

 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie 

 1. posiadania wiedzy i doświadczenia - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie, 

 1. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - warunek ten będzie spełniony przez Wykonawcę, jeżeli dysponuje on minimum : 

 

w zakresie zadania I – branża budowlana 

 • co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane oraz aktualne zaświadczenie                                         o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa i co najmniej 4 pracowników zatrudnionych                        w  pełnym wymiarze czasu tzn. 1/1 etatu. Pracownicy muszą być zatrudnieni co najmniej od 6 miesięcy. 

 

w zakresie zadania II – branża dekarska  

 • co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane oraz aktualne zaświadczenie                                         o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa i co najmniej 4 pracowników zatrudnionych                        w pełnym wymiarze czasu tzn. 1/1 etatu. Pracownicy muszą być zatrudnieni co najmniej od 6 miesięcy. 

w zakresie zadania III - branża sanitarna  

 • co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane oraz aktualne zaświadczenie                                           o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa i co najmniej 4 pracowników zatrudnionych                         w pełnym wymiarze czasu tzn. 1/1 etatu. Pracownicy muszą być zatrudnieni co najmniej od 6 miesięcy. 

w zakresie zadania IV – branża elektryczna  

 • co najmniej 1 osobą posiadającą aktualne świadectwa kwalifikacyjne do wykonywania robót                            w zakresie części IV przedmiotu zamówienia i co najmniej 2 pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu tzn. 1/1 etatu. Pracownicy muszą być zatrudnieni co najmniej od 6 miesięcy. 

 

 1. sytuacji ekonomicznej i finansowej - warunek ten będzie spełniony przez Wykonawcę, jeżeli będzie on ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę min. 100.000 zł.  

 1. Wymagany termin wykonania zamówienia: 

Termin wykonania zamówienia do dnia 31 grudnia 2023 r. 

 1. Sposób przygotowania oferty, wymagane dokumenty: 

Wykonawcy ubiegający się o wykonanie ww. zadania są zobowiązani złożyć wraz z ofertą następujące dokumenty: 

 1. oświadczenie, że Wykonawca posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie zawodowe niezbędne do wykonania zadania, dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zadania oraz znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zadania, 

 1. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zadania wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych (wymagana co najmniej jedna osoba odpowiedzialna za realizację zamówienia posiadająca uprawniania budowlane o specjalności ………………… i przynależąca do właściwej Izby inżynierów budownictwa; do oferty należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień i przynależność do Izby) 

 1. wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat robót i usług w zakresie podobnym do powyższego zadania, potwierdzony referencjami, 

 1. kopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do CEIDG, 

 1. kopia aktualnej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej przez wykonawcę działalności wraz z dokumentem potwierdzającym jej opłacenie, 

 1. oświadczenie o zatrudnieniu pracowników 

 1. parafowany i zaakceptowany wzór umowy. 

 1. Opis sposobu obliczenia ceny: 

 1. Oferta powinna być sporządzona według wzoru określonego w załączniku nr 1:  

 • za roboty polegające na usuwaniu awarii oraz bieżącej konserwacji (w tym także pełnienie pogotowia technicznego, które obejmuje wezwanie do usunięcia nagłej awarii lub zapobiegnięcie i usunięcie skutków nieprzewidzianych zdarzeń losowych, w godzinach popołudniowych, nocnych, a także w dni wolne od pracy, w niedziele i święta): 

 • za łączny czas pracy do 16 godzin - stawka ryczałtowa roboczogodziny netto za roboty określone niniejszym zamówieniem, powinna obejmować koszty pośrednie Wykonawcy, m.in. drobne narzędzia, odzież ochronną, dojazdy, koszty magazynu i zysk. 

 • za pracę powyżej 16 godzin sporządzenie kosztorysów będzie się odbywać metodą szczegółową na podstawie stawek: 

 

 1. stawkę roboczogodziny netto ……………. zł  

 1. koszty pośrednie - ……………..% od (R S),  

 1. zysk - ……………. % od (R S Kp) 

 1. koszty zakupu - …………….% od (M) – aktualna średnia krajowa danego kwartału 

 1. ceny najmu sprzętu obliczane na podstawie cen średnich krajowych w danym kwartale. 

 

 1. Oferta powinna zawierać:  

 • dokładną nazwę i adres oferenta, 

 • określenie przedmiotu oferty, 

 • stawki: 

 1. za roboty polegające na wykonaniu konserwacji bieżących i usuwaniu awarii do 16 godzin stawkę ryczałtową roboczogodziny (cyfrowo i słownie) 

 1. stawki do kosztorysowania powyżej 16 godzin pracy   

 • datę sporządzenia oferty,  

 • ilość i numery załączników do oferty 

 

 1. Kryteria oceny ofert: 

 • A - Cena ryczałtowa roboczogodziny za roboty polegające na usuwaniu awarii i wykonaniu konserwacji bieżących do (16 godzin) - 85%  

 • B – Cena stawki roboczogodziny z narzutami do kosztorysowania (powyżej 16 godzin) –15%  

 • K – Łączna liczba przyznanych punktów 

 

Opis sposobu oceny ofert:  

 

Obliczenie znaczenia ceny ryczałtowej roboczogodziny za roboty polegające na usuwaniu awarii i wykonaniu konserwacji bieżących (do 16 godzin):  

 

          cena R-G najniższa spośród złożonych ofert 

A = ----------------------------------- x 85 pkt. 

                            cena R-G oferty badanej  

 

Obliczanie znaczenia ceny roboczogodziny do kosztorysowania ( z narzutami);  

 

        cena R-G (z narzutami) najniższa spośród złożonych ofert  

B = ------------------------------------------------------------------------- x 15 pkt. 

                          cena R-G (z narzutami) oferty badanej  

 

O wyborze oferty w poszczególnej branży będzie decydowała najwyższa suma punktów uzyskanych                                             z dwóch w/w kryteriów (K=A B). 

 1. Sposób, miejsce i termin składania ofert: 

Oferty należy składać w Sekretariacie Kętrzyńskiego TBS Sp. z o. o. w Kętrzynie, ul. R. Traugutta 27, do dnia 01.12.2022 roku do godziny 13:00 w zamkniętych kopertach oznaczonych napisem: 

„Bieżąca konserwacja oraz usuwanie awarii w budynkach należących do Wspólnot Mieszkaniowych, zarządzanych przez Kętrzyńskie TBS Sp. z o.o. w Kętrzynie – branża …………………………...”  z dopiskiem „Nie otwierać przed 01.12.2022 r. godz. 13:00”  

 

 1. Rozstrzygnięcie postępowania: 

  

1. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółki Kętrzyńskiego TBS Sp. z o.o. w Kętrzynie w dniu 02.12.2022 r. 

2. O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową lub listownie oraz na stronie internetowej Kętrzyńskiego TBS Sp. z o.o. w Kętrzynie.  

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania uzasadnienia, a także do zakończenia postępowania bez wyboru oferty. 

4. Oferty złożone po terminie zwraca się bez otwierania. 

 

 

Dokumenty

Zaproszenie.pdf
Formularz ofertowy.docx
Zalacznik_nr_1.doc
Zalacznik_nr_2.doc
Zalacznik _nr_3.doc
Zalacznik_nr_4_umowa.doc
Zalacznik_nr_5.docx
Klauzula_oswiadczenie_od_wykonawcy - obowiązujące.docx
OI ZP (13 i 14 RODO) ponizej progow. - obowiązujące.doc

Zobacz także

Telefony

89 752 49 37
Biuro Obsługi Klienta
89 752 29 53
Sekretariat
89 752 29 53
FAX
89 752 43 73
Księgowość
89 752 28 60 lub 89 752 45 39
Administracja budynków
89 752 24 31
Nadzór techniczny
998
Straż pożarna
999
Pogotowie ratunkowe
605 587 265
Pogotowie dekarskie
605 666 903
Pogotowie elektryczne
798 239 375
Pogotowie hydrauliczne
991
Pogotowie energetyczne
992
Pogotowie gazowe
993
Pogotowie ciepłownicze
994
Pogotowie wodociągowe
997 lub 112
Policja