UWAGA
DRODZY KLIENCI!

W związku ze stanem epidemii informujemy, że podjęliśmy szereg działań zmierzających do ograniczenia ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 oraz zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa pracownikom i klientom.

od dnia 30 marca 2020r

punkt opłat będzie czynny

w godzinach 800 – 1200


z zastosowaniem procedur strefy bezpieczeństwa
opisanych na naszej stronie

Jednocześnie informujemy, iż pracownicy KTBS zostają do Państwa dyspozycji telefonicznej oraz e-mailowej biuro.tbs@e-ketrzyn.pl

Prosimy o kontakt bezpośrednio z pracownikiem merytorycznym zajmującym się Państwa sprawą.
 
Zarządzamy nieruchomościami
 
Z nami znajdziesz swoje miejsce
 
Szukasz mieszkania?
 
 
Zapytania ofertowe
06.02.2020

DT/433/20: Ogrodowa 7 - Świadczenie usług nadzoru inwestorskiego w branży budowlano-konstrukcyjnej - zaproszenie do składania ofert

 
Znak: DT/433/20 5 lutego 2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 05 lutego 2020r.
DOTYCZĄCE ŚWIADCZENIA USŁUG NADZORU INWESTORSKIEGO W BRANŻY
BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNEJ

ZAMAWIAJĄCY:

Wspólnota Mieszkaniowa ul. OGRODOWA 7  w Kętrzynie
z siedzibą w Kętrzynie przy ul. Ogrodowa 7 , 11-400 Kętrzyn,
NIP: 7422055984, REGON: 519613940

reprezentowana przez Kętrzyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Kętrzynie,
z siedzibą w Kętrzynie przy ul. Romualda Traugutta 27, 11-400 Kętrzyn,
wpisane do rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy,
pod nr KRS: 0000177342, NIP: 7421588365, REGON: 510492534,
Adres do doręczeń: ul. Romualda Traugutta 27, 11-400 Kętrzyn, województwo warmińsko-mazurskie,
e-mail: biuro.tbs@e-ketrzyn.pl, Tel. (89) 752 28 60, (89) 752 49 37, Fax (89) 752 29 53.
w imieniu którego działa: Andrzej Michalski – Prezes Zarządu KTBS Sp. z o.o. w Kętrzynie.

TYTUŁ ZAPYTANIA:

Świadczenie usług nadzoru inwestorskiego w branży budowlano-konstrukcyjnej nad inwestycją pn. Modernizacja energetyczna budynku mieszkalnego przy ul. Ogrodowa 7 w Kętrzynie w ramach projektu objętego umową o dofinansowanie nr RPWM.04.03.02-28-0001/19-00 w okresie realizacji inwestycji do zakończenia prac budowlanych oraz w okresie gwarancji udzielonej przez Wykonawcę robót budowlanych (36 miesięcy od dnia następującego po dniu podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych bez zastrzeżeń).

Zamówienie realizowane w ramach projektu nr RPWM.04.03.02-28-0001/19-00 Modernizacja energetyczna budynku mieszkalnego przy ul. Ogrodowa  7 w Kętrzynie. Inwestycja dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020 Oś Priorytetowa 4 Efektywność Energetyczna Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Poddziałanie 4.3.2 Efektywność energetyczna w budynkach mieszkalnych.

TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Termin składania ofert: 18 luty 2020 r. do godz. 10:00.

MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

 1. Oferty należy składać w Sekretariacie Kętrzyńskiego TBS Sp. z o. o. w Kętrzynie, ul. R. Traugutta 27 w terminie do dnia 18 lutego 2020 r. do godziny 10.00 w zamkniętych kopertach oznaczonych napisem:
  „Oferta w postępowaniu w przedmiocie świadczenia usług nadzoru inwestorskiego w branży budowlano-konstrukcyjnej – modernizacja energetyczna budynków Wspólnot Mieszkaniowych - Znak sprawy DT/433/20. Nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert, tj. przed dniem 18 luty 2020 r. godz. 10.00”
 2. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.
 3. Otwarcie ofert  nastąpi w siedzibie Zamawiającego.
 4. Oferta złożona w terminie składania ofert będzie podlegać rejestracji przez Zamawiającego. Koperta lub inne opakowanie, w którym będzie złożona oferta zostanie opatrzona numerem według kolejności składania ofert oraz terminem jej złożenia.
 5. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu ich otwarcia.
 6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
 7. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny ofertowej.
 8. Jeżeli w ofercie Wykonawca poda cenę napisaną słownie inną niż cenę napisaną cyfrowo, podczas otwarcia ofert zostanie podana cena napisana słownie.
 9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

NR TELEFONU OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO KONTAKTU W SPRAWIE OGŁOSZENIA

Tel. 89 752 28 60

ZAŁĄCZNIKI

 • Zał. 01. Formularz ofertowy
 • Zał. 02. Wykaz usług 
 • Zał. 03. Wykaz osób 
 • Zał. 04 Wyciąg z dokumentacji technicznej
 • Zał. 05. Wzór umowy
Pełna treść ogłoszenia wraz z kompletem załączników znajduje się poniżej 
 
Zaproszenie do składania ofert.doc
Zał. 01. Formularz ofertowy.doc
Zał. 02. Wykaz usług.doc
Zał. 03. Wykaz osób.doc
zał. 04 wyciąg z dokumentacji technicznej.pdf
Zał. 05. Wzór umowy.doc

Zobacz także

Telefony

89 752 43 73
Księgowość
89 752 49 37
Sekretariat
89 752 52 26
Biuro Obsługi Klienta
89 752 28 60
Eksploatacja, awarie
89 752 45 39
Administracja
89 752 24 31
Nadzór techniczny
998
Straż pożarna
999
Pogotowie ratunkowe
605 587 265
Pogotowie dekarskie
605 666 903
Pogotowie elektryczne
798 239 375
Pogotowie hydrauliczne
991
Pogotowie energetyczne
992
Pogotowie gazowe
993
Pogotowie ciepłownicze
994
Pogotowie wodociągowe
997 lub 112
Policja