Zapraszamy do wzięcia udziału w ankiecie
 
Zarządzamy nieruchomościami
 
Z nami znajdziesz swoje miejsce
 
Szukasz mieszkania?
 
 
Zapytania ofertowe
02.12.2022

DT/4465/22: ul. Skłodowskiej 11 - Izolacja pionowa wraz z odwodnieniem ścian fundamentowych budynku - zaproszenie do złożenia ofert

Znak: DT/4465/22 Data: 02 grudnia 2022r.

Zaproszenie do złożenia ofert 

 

Kętrzyńskie TBS Sp. z o. o. w Kętrzynie – w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Skłodowskiej 11 w Kętrzynie – zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania pt.: 

„Izolacja pionowa wraz z odwodnieniem ścian fundamentowych budynku przy ul. Skłodowskiej 11 w Kętrzynie” 

Zakres prac: 

I. Odwodnienie budynku:

 1. Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej do budynku mieszkalnego zgodnie z gotową dokumentacją projektową (Załącznik nr 7). Po stronie Wykonawcy koszt i zgłoszenie zajęcia pasa drogowego oraz obsługa geodezyjna inwestycji. 

II. Izolacja pionowa ścian fundamentowych: 

 1. Rozbiórka istniejącej opaski.  
 2. Wykopy wąskoprzestrzenne prowadzone odcinkowo.
 3. Oczyszczenie powierzchni murów.
 4. Uzupełnienie ubytków spoin w murze.
 5. Impregnacja biobójcza i przeciwsolna murów 
 6. Wykonanie warstwy wyrównującej powierzchnie murów.
 7. Wykonanie warstwy izolacyjnej z masy uszczelniającej SUPERFLEX 10.
 8. Przyklejenie płyt XPS gr. 10 cm (bez kołkowania).
 9. Zabezpieczenie warstwy termoizolacyjnej folią kubełkową.
 10. Wykończenie warstwy termoizolacyjnej ponad gruntem – wklejenie siatki, wykonanie obróbki blacharskiej. Sposób zakończenia warstwy termoizolacyjnej wskazany na szkicu poglądowym (Załącznik nr 8)
 11. Wykonanie drenażu opaskowego – rury drenażowe w gotowej otulinie obsypane żwirem. 
 12. Całkowita wymiana gruntu – piasek. 
 13. Wykonanie opaski z kostki brukowej.
 14. Rozplantowanie terenu, wyrównanie powierzchni z zachowaniem odpowiednich spadków od budynku, oczyszczenie terenu, zasianie trawy. 

III. Rozbiórka i odbudowa przybudówki od szczytu budynku („wiatrołap”).  

 1. Rozbiórka zadaszenia, ścian i fundamentów. 
 2. Wykonanie nowych ław fundamentowych. 
 3. Wymurowanie przybudówki z wykonaniem zadaszenia dwuspadowego krytego blachą falistą ocynkowaną.
 4. Ocieplenie i wykończenie ścian zewnętrznych przybudówki.
 5. Wykończenie wnętrza przybudówki.
 6. Montaż drzwi wejściowych zewnętrznych do przybudówki. 

Przy wycenie prac Wykonawca może posiłkować się załączonym przedmiarem robót (Załącznik nr 9) 

 

UWAGA! 

Załączone przedmiary mają charakter pomocniczy i zostały sporządzone na podstawie posiadanych dokumentacji. Przy wycenie Wykonawca zobowiązany jest przedstawić ofertę na podstawie własnych oględzin i pomiarów.  

Dokumentację projektową remontu wraz z przedmiarem robót niezbędną do wyceny prac budowlanych oraz wzory formularzy ofertowych można pozyskać w siedzibie Kętrzyńskiego TBS Sp. z o.o. w Kętrzynie po wniesieniu w kasie opłaty w wysokości 50 zł. Dokumentację techniczną można nabyć w wersji papierowej lub elektronicznej (na własnej płycie CD/DVD lub przenośnym nośniku danych). W celu pozyskania dokumentacji należy skontaktować się z Działem Technicznym Kętrzyńskiego TBS – 89 752 24 31. 

 

Wykonawcy ubiegający się o wykonanie w/w zadania są zobowiązani złożyć wraz z ofertą następujące dokumenty: 

 1. oświadczenie, że Wykonawca posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zadania, dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zadania oraz znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zadania, 

 2. wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat robót budowlanych w zakresie podobnym do powyższego zadania potwierdzony referencjami, 

 3. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zadania wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych – wymagany kierownik budowy, 

 4. kopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do CEIDG, 

 5. kopia aktualnej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej przez Wykonawcę działalności wraz z dokumentem potwierdzającym jej opłacenie, 

 6. wyceniony kosztorys ofertowy z wyszczególnieniem poszczególnych działów wraz z tabelą elementów scalonych i zestawieniem RMS, 

 7. parafowany i zaakceptowany wzór umowy.  

 

Termin wykonania zadania:   

Rozpoczęcie: 01.04.2023 r. 

Zakończenie: 30.06.2023 r. 

 

Oferty należy składać w Sekretariacie Kętrzyńskiego TBS Sp. z o. o. w Kętrzynie, ul. R. Traugutta 27, do dnia 16.12.2022 roku do godziny 11.00 w zamkniętych kopertach oznaczonych napisem: „Izolacja pionowa wraz z odwodnieniem ścian fundamentowych budynku przy ul. Skłodowskiej 11 w Kętrzynie – Nie otwierać przed 16.12.2022 r.  godz. 11.00.” 

Rozstrzygnięcie postępowania znak:. DT/         /22 z dnia 02.12.2022 r: 

1. Komisyjne otwarcie ofert przez Wspólnotę Mieszkaniową przy udziale KTBS nastąpi w siedzibie Spółki. 

2. O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową, listownie lub faxem oraz na stronie internetowej Kętrzyńskiego TBS sp. z o. o. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do zakończenia postępowania bez wyboru oferty. 

4. Po wyłonieniu Wykonawcy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z poszczególnych części zamówienia – okrojenia zakresu prac. 

 

Załączniki: 

1)    formularz ofertowy – Załącznik nr 1,

2)    oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 2,

3)    wykaz zrealizowanych robót budowlanych – Załącznik nr 3,

4)    wykaz osób – Załącznik nr 4. 

5)    projekt umowy z Wykonawcą prac budowlanych – Załącznik nr 5, 

6)    klauzula informacyjna RODO – Załącznik nr 6, 

7)    projekt przyłącza kanalizacji deszczowej – Załącznik nr 7, 

8)    szkic poglądowy – Załącznik nr 8 

9)    przedmiar robót – Załącznik nr 9, 

 
Zaproszenie do złożenia ofert [S11].pdf
Załącznik_nr_6 - Klauzula informacyjna RODO [S11].pdf

Zobacz także

Telefony

89 752 49 37
Biuro Obsługi Klienta
89 752 29 53
Sekretariat
89 752 29 53
FAX
89 752 43 73
Księgowość
89 752 28 60 lub 89 752 45 39
Administracja budynków
89 752 24 31
Nadzór techniczny
998
Straż pożarna
999
Pogotowie ratunkowe
605 587 265
Pogotowie dekarskie
605 666 903
Pogotowie elektryczne
798 239 375
Pogotowie hydrauliczne
991
Pogotowie energetyczne
992
Pogotowie gazowe
993
Pogotowie ciepłownicze
994
Pogotowie wodociągowe
997 lub 112
Policja