Zapraszamy do wzięcia udziału w ankiecie
 
Zarządzamy nieruchomościami
 
Z nami znajdziesz swoje miejsce
 
Szukasz mieszkania?
 
 
Zapytania ofertowe
13.12.2022

DT/4583/22: ul. Daszyńskiego 17 - Remont stropu nad lokalem nr 2 w budynku wielorodzinnym - zaproszenie do złożenia ofert

Znak: DT/4583/22 Data: 13 grudnia 2022r.

Zaproszenie do złożenia ofert 

 

Kętrzyńskie TBS Sp. z o. o. w Kętrzynie – w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej Daszyńskiego 17 w Kętrzynie, zaprasza do składania ofert na: 

 

Wykonania remontu stropu nad lokalem nr 2 w budynku wielorodzinnym przy ul. Daszyńskiego 17 w Kętrzynie w następującym zakresie: 

  1. Demontaż wyposażenia łazienki w lokalu na kondygnacji 1 wraz z demontażem instalacji kanalizacyjnej przebiegającej w lokalu nr 2; 

  1. Demontaż kuchenki gazowej oraz zlewozmywaka w kuchni w lokalu na kondygnacji 1; 

  1. Wyniesienie wyposażenia kuchni w lokalu na kondygnacji 1; 

  1. Rozebranie warstw posadzkowych w łazience w lokalu na kondygnacji 1 wraz z rozbiórką izolacji oraz ślepego pułapu; 

  1. Demontaż wyposażenia łazienki oraz kuchni (wraz z meblami) w lokalu nr 2, 

  1. Demontaż sufitu w łazience w lokalu nr 2; 

  1. Ocena stanu technicznego pozostałych belek, weryfikacja stopnia zachowania oparcia belek na murach; 

  1. Wymiana elementów uszkodzonych lub ich wzmocnienie; 

  1. Po wykonaniu prac naprawczych należy odtworzyć sufit w lokalu nr 2 (płyta GKBI wraz z paraizolacją, izolację termiczną (zamiast polepy) wykonać z wełny mineralnej o gr.10cm i wsp. λ=0,040W/m2K na sznurze; sufit pomalować w kolorze białym, w przypadku uszkodzeń tynków i malatury w lokalu nr 2 – należy je odtworzyć; 

  1. W łazience w lokalu na kondygnacji 1 należy wykonać izolację przeciwwodną z min. 2x folia PE a następnie wykonać podłogę z płyty OSB o gr. 25mm z wykończeniem warstwami posadzkowymi; następnie zamontować instalację kanalizacyjną oraz odtworzyć biały montaż; 

 

UWAGA 

Oferenci ubiegający się o wykonania ww. zadania zobowiązani są do sporządzenia kosztorysu ofertowego na wykonanie naprawy stropu nad lokalem nr 2 w budynku przy ul. Daszyńskiego 17 w Kętrzynie na podstawie opracowanej ekspertyzy technicznej naprawy stropu między kondygnacyjnego, projektu technicznego w oparciu o kosztorys ślepy i przedmiar robót. 

Ww. dokumenty do pobrania w siedzibie Spółki ul. Traugutta 27 w Dziale Technicznym pokój nr 14 w terminie 2 dni roboczych po dokonaniu opłaty w wysokości 50 zł brutto w kasie Kętrzyńskiego TBS Spółka z o. o. w Kętrzynie lub przelewem na rachunek: 64 1240 5787 1111 0010 6867 1997 

Natomiast wzory formularzy ofertowych można pobrać ze strony internetowej Spółki www.tbs.ketrzyn.pl, zakładka ogłoszenia i przetargi/zapytanie ofertowe.  

 

Oferty bez potwierdzenia wniesienia opłaty za specyfikację niezbędną do prawidłowego wykonania prac nie będą rozpatrywane.     

Oferty należy składać w Sekretariacie Kętrzyńskiego TBS Sp. z o. o. w Kętrzynie, ul. R. Traugutta 27, do dnia 30-12-2022 roku do godziny 12.00 w zamkniętych kopertach oznaczonych napisem: „Remont stropu nad lokalem nr 2 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym z zakresem prac określonym w zaproszeniu do składania - budynek Daszyńskiego 17” z dopiskiem ,,Nie otwierać przed 30-12-2022 r przed godziną 12.00”. 

Rozstrzygnięcie postępowania 

1)  Otwarcie ofert nastąpi w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej lub w siedzibie Spółki KTBS.  

2) O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową lub telefonicznie oraz na stronie internetowej Kętrzyńskiego TBS Sp. z o. o. w Kętrzynie. 

3)  Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do zakończenia postępowania oferty. 

 
Zaproszenie do składania ofert nn awykonanie remontu stropu Daszyńskiego 17-2 w Kętrzynie.pdf

Zobacz także

Telefony

89 752 49 37
Biuro Obsługi Klienta
89 752 29 53
Sekretariat
89 752 29 53
FAX
89 752 43 73
Księgowość
89 752 28 60 lub 89 752 45 39
Administracja budynków
89 752 24 31
Nadzór techniczny
998
Straż pożarna
999
Pogotowie ratunkowe
605 587 265
Pogotowie dekarskie
605 666 903
Pogotowie elektryczne
798 239 375
Pogotowie hydrauliczne
991
Pogotowie energetyczne
992
Pogotowie gazowe
993
Pogotowie ciepłownicze
994
Pogotowie wodociągowe
997 lub 112
Policja