Zapraszamy do wzięcia udziału w ankiecie
 
Zarządzamy nieruchomościami
 
Z nami znajdziesz swoje miejsce
 
Szukasz mieszkania?
 
 
Zapytania ofertowe
08.07.2024

DT/47MP/24: ul. Sikorskiego 41A - Naprawa pęknięć na elewacji frontowej budynku, usunięcie zawilgocenia na klatce schodwej wraz z wykonaniem wentylacji - zaproszenie do złożenia ofert

Znak: DT/47MP/24 Data: 8 lipca 2024r.

Zaproszenie do złożenia ofert

 

Wspólnota Mieszkaniowa ul. Sikorskiego 41A w Kętrzynie – zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania pt.:

Naprawa pęknięć na elewacji frontowej budynku, usunięcie zawilgocenia na klatce schodowej wraz z wykonaniem wentylacji w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Sikorskiego 41A w Kętrzynie”

  Zakres prac:

I Naprawa spękań na elewacji frontowej:

  • Poszerzenie powstałych spękań na elewacji frontowej.
  • Wypełnienie i naprawa spękań.
  • Przemalowanie naprawionych uszkodzeń elewacji w kolorze istniejącym.
  • Wywóz i utylizacja materiału rozbiórkowego.  

II Wykonanie wentylacji klatki schodowej:

  • Usunięcie zawilgocenia na klatce schodowej.
  • Wykonanie otworów w drzwiach wejściowych do piwnicy.
  • Wykonanie wentylacji w nadprożu drzwi wejściowych klatki schodowej wraz z osadzeniem kratek wentylacyjnych po obu stronach ściany zewnętrznej.

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić ofertę kosztorysową na  podstawie własnych oględzin i pomiarów.

Formularz ofertowy  można pobrać ze strony internetowej Kętrzyńskiego TBS Sp. z o.o. w Kętrzynie www.tbs.ketrzyn.pl, zakładka ogłoszenia i przetargi / zapytania ofertowe.

Wykonawcy ubiegający się o wykonanie w/w zadania są zobowiązani złożyć wraz z ofertą następujące dokumenty:

1)     oświadczenie, że Wykonawca posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zadania, dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zadania oraz znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zadania,

2)     wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat robót budowlanych w zakresie podobnym do powyższego zadania potwierdzony referencjami,

3)     wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zadania wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych – wymagany kierownik budowy,

4)     kopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do CEIDG,

5)     kopia aktualnej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej przez Wykonawcę działalności wraz z dokumentem potwierdzającym jej opłacenie,

6)     wyceniony kosztorys ofertowy wraz z tabelą elementów scalonych i zestawieniem RMS,

                                                                                   

Planowany termin wykonania zadania:            

Rozpoczęcie: III kw. 2024 r.

Zakończenie: III kw. 2024 r.

Oferty należy składać w Sekretariacie Kętrzyńskiego TBS Sp. z o. o. w Kętrzynie, ul. R. Traugutta 27, do dnia 19.07.2024 roku do godziny 11.00 w zamkniętych kopertach oznaczonych napisem:

„Naprawa pęknięć na elewacji frontowej budynku, usunięcie zawilgocenia na klatce schodowej wraz z wykonaniem wentylacji w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Sikorskiego 41A w Kętrzynie”

 – Nie otwierać przed 19.07.2024 r. godz. 11.00.

 

Rozstrzygnięcie postępowania znak:

1. Komisyjne otwarcie ofert przez Wspólnotę Mieszkaniową przy udziale KTBS nastąpi w siedzibie Spółki.

2. O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową, listownie lub faxem oraz na stronie internetowej Kętrzyńskiego TBS sp. z o. o.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do zakończenia postępowania bez wyboru oferty.

4. Po wyłonieniu Wykonawcy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z poszczególnych części zamówienia – okrojenia zakresu prac.

 

Załączniki:

1)    formularz ofertowy – Załącznik nr 1,

2)    oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 2,

3)    wykaz zrealizowanych robót budowlanych – Załącznik nr 3,

4)    wykaz osób – Załącznik nr 4.

5)    klauzula informacyjna RODO

 

 

Zaproszenie do złożenia ofert.pdf
Zalacznik_nr_1 - formularz ofertowy Sikorskiego 41A.docx
Zalacznik_nr_2 - oświadczenie Wykonawcy Sikorskiego 41A.docx
Zalacznik_nr_3 - wykaz robót Sikorskiego 41A.docx
Załącznik_nr_4 - wykaz osób Sikorskiego 41A.docx
Zalacznik_nr_5 - klauzula informacyjna RODO.docx

Zobacz także

Telefony

89 752 49 37
Biuro Obsługi Klienta
89 752 29 53
Sekretariat
89 752 29 53
FAX
89 752 43 73
Księgowość
89 752 28 60 lub 89 752 45 39
Administracja budynków
89 752 24 31
Nadzór techniczny
998
Straż pożarna
999
Pogotowie ratunkowe
605 587 265
Pogotowie dekarskie
605 666 903
Pogotowie elektryczne
798 239 375
Pogotowie hydrauliczne
991
Pogotowie energetyczne
992
Pogotowie gazowe
993
Pogotowie ciepłownicze
994
Pogotowie wodociągowe
997 lub 112
Policja