Zapraszamy na Dzień Dziecka
 
Zapraszamy do wzięcia udziału w ankiecie
 
Zarządzamy nieruchomościami
 
Z nami znajdziesz swoje miejsce
 
Szukasz mieszkania?
 
 
Zapytania ofertowe
13.03.2024

DT/53/24: ul. Powstańców Warszawy 21 - Naprawa kominów ponad dachem budynku mieszkalnego - zaproszenie do złożenia ofert

Znak: DT/53/24 Data: 13 marca 2024r.

Zaproszenie do złożenia ofert

Kętrzyńskie TBS Sp. z o. o. w Kętrzynie – w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Powstańców Warszawy 21 w Kętrzynie zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania pn.:

„Naprawa kominów ponad dachem budynku mieszkalnego przy ul. Powstańców Warszawy 21 w Kętrzynie.”

UWAGA!

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić ofertę kosztorysową na podstawie własnych oględzin i pomiarów. Zakres prac należy ustalić z Zarządem Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Powstańców Warszawy 21 w Kętrzynie na etapie przygotowywania oferty. W celu uzyskania informacji o osobach będących w Zarządzie Wspólnoty Mieszkaniowej – prosimy o kontakt z administratorem budynku tel. (89) 752-45-39; 752-28-60 lub 752-24-31/ Dział techniczny.

Formularzy ofertowy wraz z załącznikami można pobrać ze strony internetowej Kętrzyńskiego TBS Sp. z o.o. w Kętrzynie www.tbs.ketrzyn.pl, zakładka ogłoszenia i przetargi / zapytania ofertowe.

Wykonawcy ubiegający się o wykonanie ww. zadania są zobowiązani złożyć wraz z ofertą następujące dokumenty:

 1. Oświadczenie, że Wykonawca posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zadania, dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zadania oraz znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zadania (Załącznik_nr_1);
 2. Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat robót budowlanych w zakresie podobnym do powyższego zadania (Załącznik_nr_2);
 3. Kopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do CEIDG;
 4. Kopia aktualnej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej przez Wykonawcę działalności wraz z dokumentem potwierdzającym jej opłacenie;
 5. Wyceniony kosztorys ofertowy wraz z tabelą elementów scalonych i zestawienie RMS;

Termin wykonania zadania – do III KWARTAŁ 2024 roku.

Oferty należy składać w Sekretariacie Kętrzyńskiego TBS Sp. z o. o. w Kętrzynie, ul. R. Traugutta 27, do dnia 28.03.2024 roku do godziny 11:00 w zamkniętych kopertach oznaczonych napisem: Naprawa kominów ponad dachem budynku mieszkalnego przy ul. Powstańców Warszawy 21 w Kętrzynie - z dopiskiem „Nie otwierać przed 28.03.2024 r. godz. 11:00 .”

Rozstrzygnięcie postępowania znak: DT/53/24  z dnia 13.03.2024 r. :

 1. Zamawiający informuje, że otwarcie ofert nie jest jawne. Komisyjne otwarcie nastąpi w siedzibie Spółki KTBS. Wybór oferty będzie dokonany przez Wspólnotę Mieszkaniową. Informacje z otwarcia ofert mogą zostać udostępnione Wykonawcy na jego prośbę. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści wyniki postępowania na stronie internetowej.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do zakończenia postępowania bez wyboru oferty.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji cenowych z Wykonawcami, którzy złożyli oferty.
 4. Zamawiający po wyborze najkorzystniejszej oferty, powiadomi wybranego Wykonawcę telefonicznie o terminie oraz miejscu podpisania umowy.

Załączniki do zaproszenia:

 1. formularz ofertowy;
 2. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – Załącznik_nr_1;
 3. wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat robót budowlanych w zakresie podobnym do powyższego zadania - Załącznik_nr_2;
 

 

Powstańców Warszawy 21 zdjęcia.docx
OI ZP (13 i 14 RODO) ponizej progow.doc
Klauzula_oswiadczenie_od_wykonawcy - obowiązujące.docx
Zalacznik_nr_2 - Wykaz robót.docx
Zalacznik_nr_1 - Oświadczenie Wykonawcy.docx
Formularz ofertowy.docx
Zaproszenie.pdf

Zobacz także

Telefony

89 752 49 37
Biuro Obsługi Klienta
89 752 29 53
Sekretariat
89 752 29 53
FAX
89 752 43 73
Księgowość
89 752 28 60 lub 89 752 45 39
Administracja budynków
89 752 24 31
Nadzór techniczny
998
Straż pożarna
999
Pogotowie ratunkowe
605 587 265
Pogotowie dekarskie
605 666 903
Pogotowie elektryczne
798 239 375
Pogotowie hydrauliczne
991
Pogotowie energetyczne
992
Pogotowie gazowe
993
Pogotowie ciepłownicze
994
Pogotowie wodociągowe
997 lub 112
Policja