Zapraszamy do wzięcia udziału w ankiecie
 
Zarządzamy nieruchomościami
 
Z nami znajdziesz swoje miejsce
 
Szukasz mieszkania?
 
 
Zapytania ofertowe
11.06.2024

DT/53/H.G./24: ul. Wojska Polskiego 14 - Remont pokrycia dachu wraz z robotami towarzyszącymi i wymiana podłogi na strychu - zaproszenie do złożenia ofert

Znak: DT/53/H.G./24 Data: 11 czerwca 2024 r.

Zaproszenie do złożenia ofert

Kętrzyńskie TBS Sp. z o. o. w Kętrzynie – w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej Wojska Polskiego 14 w Kętrzynie – zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania pt.:

Remont pokrycia dachu wraz z robotami towarzyszącymi i wymiana podłogi na strychu w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Wojska Polskiego 14 w Kętrzynie”

Zakres prac:

I Remont dachu

 • Rozebranie istniejącego pokrycia dachu.
 • Wymiana wygnitego ołacenia i desek.
 • Rozbiórka obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych.
 • Wymiana pokrycia dachowego dachówką ceramiczną.
 • Wymiana naświetla dachowego.
 • Wymiana ław kominiarskich na metalowe.
 • Remont kominów i czap kominowych.
 • Wymiana obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej.
 • Montaż rynien i rur spustowych z blachy ocynkowanej.
 • Montaż płotków śniegowych nad wejściami do budynku.
 • Montaż misek spustowych pod żygacz wraz z ułożeniem korytek odprowadzających wody opadowe.
 • Wykonanie impregnacji p.poż. na strychu.
 • Wywóz i utylizacja materiału rozbiórkowego.  

II Naprawa podłogi na strychu

 • Usunięcie elementów wygnitych w podłodze.
 • Ułożenie podłogi z płyty OSB gr. 22mm na legarach

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić ofertę kosztorysową na każde zadanie oddzielnie i łącznie na  podstawie własnych oględzin i pomiarów.

Formularz ofertowy wraz z załącznikami można pobrać ze strony internetowej Kętrzyńskiego TBS Sp. z o.o. w Kętrzynie www.tbs.ketrzyn.pl, zakładka ogłoszenia i przetargi / zapytania ofertowe.

Wykonawcy ubiegający się o wykonanie w/w zadania są zobowiązani złożyć wraz z ofertą następujące dokumenty:

1)     oświadczenie, że Wykonawca posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zadania, dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zadania oraz znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zadania,

2)     wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat robót budowlanych w zakresie podobnym do powyższego zadania potwierdzony referencjami,

3)     wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zadania wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych – wymagany kierownik budowy,

4)     kopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do CEIDG,

5)     kopia aktualnej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej przez Wykonawcę działalności wraz z dokumentem potwierdzającym jej opłacenie,

6)     wyceniony kosztorys ofertowy wraz z tabelą elementów scalonych i zestawieniem RMS,

7)     parafowany i zaakceptowany wzór umowy.                                                                               

Planowany termin wykonania zadania:            

Rozpoczęcie: III kw. 2024 r.

Zakończenie: IV kw. 2024 r.

Oferty należy składać w Sekretariacie Kętrzyńskiego TBS Sp. z o. o. w Kętrzynie, ul. R. Traugutta 27, do dnia 28.06.2024 roku do godziny 11.00 w zamkniętych kopertach oznaczonych napisem: „Remont pokrycia dachu wraz z robotami towarzyszącymi i wymiana podłogi na strychu w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Wojska Polskiego 14 w Kętrzynie”

 – Nie otwierać przed 28.06.2024 r. godz. 11.00.

 

Rozstrzygnięcie postępowania znak: DT/             /        z dnia     czerwca 2024 r:

1. Komisyjne otwarcie ofert przez Wspólnotę Mieszkaniową przy udziale KTBS nastąpi w siedzibie Spółki.

2. O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową, listownie lub faxem oraz na stronie internetowej Kętrzyńskiego TBS sp. z o. o.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do zakończenia postępowania bez wyboru oferty.

4. Po wyłonieniu Wykonawcy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z poszczególnych części zamówienia – okrojenia zakresu prac.

 

Załączniki:

1)    formularz ofertowy – Załącznik nr 1,

2)    oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 2,

3)    wykaz zrealizowanych robót budowlanych – Załącznik nr 3,

4)    wykaz osób – Załącznik nr 4,

5)    projekt umowy z Wykonawcą prac budowlanych – Załącznik nr 5,

6)    klauzula informacyjna RODO.

 

 

Treść zaproszenia DT/53/H.G./2024.pdf
Zalacznik nr 1 - formularz ofertowy.docx
Zalacznik nr 2 - oświadczenie Wykonawcy.docx
Zalacznik nr 3 - wykaz robót.docx
Zalacznik nr 4 - wykaz osob.docx
Załacznik nr 5 Umowa na wykonanie remontu dachu i podłogi.docx
Zalacznik nr 6 - klauzula informacyjna RODO.docx

Zobacz także

Telefony

89 752 49 37
Biuro Obsługi Klienta
89 752 29 53
Sekretariat
89 752 29 53
FAX
89 752 43 73
Księgowość
89 752 28 60 lub 89 752 45 39
Administracja budynków
89 752 24 31
Nadzór techniczny
998
Straż pożarna
999
Pogotowie ratunkowe
605 587 265
Pogotowie dekarskie
605 666 903
Pogotowie elektryczne
798 239 375
Pogotowie hydrauliczne
991
Pogotowie energetyczne
992
Pogotowie gazowe
993
Pogotowie ciepłownicze
994
Pogotowie wodociągowe
997 lub 112
Policja