Zapraszamy na Dzień Dziecka
 
Zapraszamy do wzięcia udziału w ankiecie
 
Zarządzamy nieruchomościami
 
Z nami znajdziesz swoje miejsce
 
Szukasz mieszkania?
 
 
Zapytania ofertowe
12.04.2024

DT/64/24: ul. Mazurska 5 - Opracowanie dokumentacji na wykonanie: Remont elewacji frontowej i balkonów, remont dachu - zaproszenie do złożenia ofert

Znak: DT/64/24 Data: 12 kwietnia 2024r.

Zaproszenie do złożenia ofert

Kętrzyńskie TBS Sp. z o. o. w Kętrzynie – w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Mazurska 5 w Kętrzynie zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania pn.: Opracowanie dokumentacji (kosztorys inwestorski, przedmiar robót) na wykonanie: Remont elewacji frontowej i balkonów, remont dachu – część dachówkowa, wymiana obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych na budynku mieszkalnym przy ul. Mazurskiej 5 w Kętrzynie”.

Przedmiotem zamówienia jest:

Opracowanie kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót na powyższe zadanie.

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić ofertę na podstawie własnych oględzin i pomiarów. Szczegółowy zakres prac należy ustalić z Zarządem Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Mazurska 5 w Kętrzynie na etapie przygotowywania oferty.

W celu uzyskania informacji o osobach będących w Zarządzie Wspólnoty Mieszkaniowej – prosimy o kontakt z administratorem budynku tel. (89) 752-45-39; 752-28-60 lub 752-24-31/ Dział techniczny.

Formularz ofertowy i pozostałe załączniki do zaproszenia można pobrać ze strony internetowej Kętrzyńskiego TBS Sp. z o.o. w Kętrzynie www.tbs.ketrzyn.pl, zakładka ogłoszenia i przetargi / zapytania ofertowe. Dodatkowych informacji udziela Dział Techniczny tel. (89) 752-24-31.

Wykonawcy ubiegający się o wykonanie ww. zadania są zobowiązani złożyć wraz z ofertą następujące dokumenty:

1)     Oświadczenie, że Wykonawca posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zadania, dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zadania oraz znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zadania (Załącznik_nr_1);

2)     Kopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do CEIDG;                   

Termin wykonania zadania – do ustalenia po wyłonieniu Wykonawcy.

Oferty należy składać w Sekretariacie Kętrzyńskiego TBS Sp. z o. o. w Kętrzynie, ul. R. Traugutta 27, do dnia 26.04.2024 roku do godziny 11:00 w zamkniętych kopertach oznaczonych napisem: Oferta na opracowanie dokumentacji (kosztorys inwestorski, przedmiar robót) na wykonanie: Remont elewacji frontowej i balkonów, remont dachu – część dachówkowa, wymiana obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych na budynku mieszkalnym przy ul. Mazurskiej 5 w Kętrzynie - z dopiskiem „Nie otwierać przed 26.04.2024 r. godz. 11:00 .”

Opis sposobu obliczania ceny

1. Na załączonym formularzu cenowo- ofertowym, należy wykazać cenę ofertową brutto za wykonanie zadania.

2. Cenę należy podać w złotych polskich cyfrą (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) oraz słownie.

3. Przedstawiona cena musi zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

Rozstrzygnięcie postępowania znak: DT/68/24  z dnia 12.04.2024 r:

1. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółki KTBS.

2. O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową lub telefonicznie oraz na stronie internetowej Kętrzyńskiego TBS sp. z o. o.

3. Niniejsze postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny i uzasadnienia na każdym jego etapie, a także prawo do zakończenia postępowania bez wyboru oferty.

Załączniki do zaproszenia:

1)    formularz ofertowy;

2)    oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – Załącznik_nr_1;

 

 

OI ZP (13 i 14 RODO) ponizej progow. - obowiązujące.doc
Klauzula_oswiadczenie_od_wykonawcy - obowiązujące.docx
Formularz ofertowy.docx
Zalacznik_nr_1 - Oświadczenie Wykonawcy.docx
Zaproszenie.pdf

Zobacz także

Telefony

89 752 49 37
Biuro Obsługi Klienta
89 752 29 53
Sekretariat
89 752 29 53
FAX
89 752 43 73
Księgowość
89 752 28 60 lub 89 752 45 39
Administracja budynków
89 752 24 31
Nadzór techniczny
998
Straż pożarna
999
Pogotowie ratunkowe
605 587 265
Pogotowie dekarskie
605 666 903
Pogotowie elektryczne
798 239 375
Pogotowie hydrauliczne
991
Pogotowie energetyczne
992
Pogotowie gazowe
993
Pogotowie ciepłownicze
994
Pogotowie wodociągowe
997 lub 112
Policja