Zapraszamy do wzięcia udziału w ankiecie
 
Zarządzamy nieruchomościami
 
Z nami znajdziesz swoje miejsce
 
Szukasz mieszkania?
 
 
Zapytania ofertowe
02.07.2024

DT/MT30/24: Mołtajny 44 - Ocieplenie budynku Wspólnoty Mieszkaniowej - zaproszenie do złożenia ofert

Znak: DT/MT45/24 Data: 2 lipca 2024r.

Zaproszenie do złożenia ofert

 

Kętrzyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Kętrzynie, w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej Mołtajny 44 w Kętrzynie, zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania pn.:

 

Ocieplenie budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Mołtajny 44”

 1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Nazwa zadania

Wycena na podstawie

- ocieplenie ścian szczytowych budynku styropianem gr. 16 cm z uprzednim demontażem blach trapezowych i izolacji z wełny mineralnej,

- ocieplenie ściany tylnej styropianem gr. 16 cm wraz z wnękami balkonowymi,

- ocieplenie cokołów ścian szczytowych i tylnej styropianem gr. 10 cm,

- wymiana okienek piwnicznych,

- wymiana rynien i rur spustowych od tyłu budynku,

Przedmiar robót – załącznik nr 5

- ocieplenie stropodachu styropapą gr. 15 cm (pow. ok. 400 m2),

- naprawa kominów,

- wykonanie opaski z kostki brukowej.

Oględziny własne i obmiar z natury

 

 1. WYTYCZNE DO CZĘŚĆI NIEOBJĘTEJ PRZEDMIAREM:

- Opaskę należy wykonać z kostki brukowej gr. min. 6 cm na podbudowie gr. 10-15 cm z kruszywa oraz podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm,

- Obrzeża należy układać na zaprawie cementowej,

- Ocieplenie stropodachu wykonać styropapą gr. min. 15 cm,

- Przy wymianie pokrycia, wymienić wszystkie obróbki blacharskie – blacha ocynkowana,

- Kominy ponad dachem wyremontować w zakresie powłok tynkarskich i czap kominowych.

 

 1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Wykonawcy ubiegający się o wykonanie w/w zadania są zobowiązani złożyć wraz z ofertą następujące dokumenty:

1)     oświadczenie, że Wykonawca posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zadania, dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zadania oraz znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zadania,

2)     wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat robót budowlanych w zakresie podobnym do powyższego zadania potwierdzony referencjami,

3)     kopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do CEIDG,

4)     kopia aktualnej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej przez Wykonawcę działalności wraz z dokumentem potwierdzającym jej opłacenie,

5)     wyceniony kosztorys ofertowy wraz z tabelą elementów scalonych i zestawienie RMS,

6)     Parafowany i zaakceptowany wzór umowy.       

 

Wymagane dokumenty winny być przedłożone w oryginale lub w kserokopii potwierdzającej za zgodność z oryginałem.   

 

 1. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:

 

 1. W ofercie należy podać cenę brutto. Oferta składa się z formularza ofertowego (Załącznik_nr_1) oraz załączonego kosztorysu ofertowego.
 2. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Wprowadzone zmiany do złożonej oferty należy umieścić w dodatkowej kopercie z napisem: „ZMIANA OFERTY " oraz dane wykonawcy (pełna nazwa i adres).
 3. Wykonawca może wycofać złożoną ofertę wyłącznie w formie pisma wycofującego ofertę przed upływem terminu składania ofert.
 4. Wykonawca powinien zdobyć wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty i podpisania umowy.
 5.  Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 6. Wykonawca ubiegający się o zamówienie zobowiązany jest do złożenia oferty na podstawie przedmiaru robót oraz własnych oględzin i pomiarów.

 

 1. TERMIN WYKONANIA ZADANIA:

 

- prace należy wykonać do 30.11.2024 r.

 

 1. SPOSÓB, MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERTY:

 

Oferty należy składać do dnia 11.07.2024 r. do godziny 11:00 w Sekretariacie Kętrzyńskiego TBS Sp. z o.o. w Kętrzynie, 11-400 Kętrzyn, ul. R. Traugutta 27, w zamkniętych kopertach oznaczonych napisem: „Ocieplenie budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Mołtajny 44 – nie otwierać przed 11.07.2024 r. do godz. 11:00”

 

 

 1. ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA:

 

 1. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w terminie do 7 dni od zakończenia terminu na składanie ofert w siedzibie Spółki.
 2. Wynik postępowania zostanie ogłoszony na stronie internetowej Kętrzyńskiego TBS Sp. z o.o. w Kętrzynie.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do zakończenia postępowania bez wyboru oferty.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania uczestników postępowania do negocjacji ceny.

                                               

 

Załączniki do zaproszenia:

1)    formularz ofertowy – Załącznik nr 1,

2)    oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 2,

3)    wykaz zrealizowanych robót budowlanych – Załącznik nr 3,

4)    projekt umowy na prace budowlane – Załącznik nr 4,

5)    przedmiar robót – Załącznik nr 5,

6)    klauzula informacyjna RODO – Załącznik nr 6

 

 

Zaproszenie do złożenia ofert [M44 2024].pdf
Załącznik_nr_1 - formularz ofertowy [M44 2024].pdf
Załącznik_nr_2 - oświadczenie Wykonawcy [M44 2024].pdf
Załącznik_nr_3 - wykaz robót [M44 2024].pdf
Załącznik_nr_4 - umowa [M44 2024].pdf
Załącznik_nr_5 - przedmiar robót [M44 2024].pdf
Załącznik_nr_6 - Klauzula RODO (e-mail, www).pdf

Zobacz także

Telefony

89 752 49 37
Biuro Obsługi Klienta
89 752 29 53
Sekretariat
89 752 29 53
FAX
89 752 43 73
Księgowość
89 752 28 60 lub 89 752 45 39
Administracja budynków
89 752 24 31
Nadzór techniczny
998
Straż pożarna
999
Pogotowie ratunkowe
605 587 265
Pogotowie dekarskie
605 666 903
Pogotowie elektryczne
798 239 375
Pogotowie hydrauliczne
991
Pogotowie energetyczne
992
Pogotowie gazowe
993
Pogotowie ciepłownicze
994
Pogotowie wodociągowe
997 lub 112
Policja