Zapraszamy do wzięcia udziału w ankiecie
 
Zarządzamy nieruchomościami
 
Z nami znajdziesz swoje miejsce
 
Szukasz mieszkania?
 
 
Zapytania ofertowe
11.06.2024

DT/RZ/17/24: ul. Klonowa 4 - Wymiana rynien i rur spustowych w jednym segmencie budynku - III zaproszenie do złożenia ofert

Znak: DT/RZ/17/24 Data: 11 czerwca 2024r.

Zaproszenie do złożenia ofert

Kętrzyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Kętrzynie w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 130 000,00 złotych, zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania pn.:

Wymiana rynien i rur spustowych w jednym segmencie budynku przy ul. Klonowej 4 w Kętrzynie

 

 1.  OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

- Rozbiórka istniejących rynien PCV,

- Montaż rynien stalowych ocynkowanych o śr. 150 mm,

- Montaż rur spustowych stalowych ocynkowanych o śr. 120 mm,

- Utylizacja rynien i rur spustowych z rozbiórki.

 

Zakres robót przedstawiony został w załączonym przedmiarze robót – Załącznik_nr_4.

UWAGA!!!

Załączony przedmiar sporządzony jest dla jednego segmentu. Postępowanie dotyczy JEDNEGO segmentu tj. 3 klatka.

 

 1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

 

Wykonawcy ubiegający się o wykonanie w/w zadania są zobowiązani złożyć wraz z formularzem ofertowym (Załącznik_nr_1) następujące dokumenty:

 1. oświadczenie, że Wykonawca posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zadania, dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zadania oraz znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zadania – Załącznik_nr_2,
 2. wykaz co najmniej 3 wykonanych w okresie ostatnich 3 lat usług w zakresie podobnym do powyższego zadania, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - co najmniej 2 usług wykonanych w tym okresie – Załącznik_nr_3,
 3. parafowany i zaakceptowany wzór umowy – Załącznik_nr_5,
 4. kopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do CEIDG,
 5. kosztorys ofertowy na wymianę rynien i rur spustowych w dwóch segmentach budynku przy ul. Klonowej 4 w Kętrzynie.

Wymagane dokumenty winny być przedłożone w oryginale lub w kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. W przypadku złożenia wersji elektronicznej, należy przesłać dokumenty podpisane elektronicznie.

 

 1. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:

 

 1. W ofercie należy podać cenę brutto. Oferta składa się z formularza ofertowego (Załącznik_nr_1) oraz kosztorysu ofertowego.
 2. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Wprowadzone zmiany do złożonej oferty należy umieścić w dodatkowej kopercie z napisem: „ZMIANA OFERTY " oraz dane wykonawcy (pełna nazwa i adres).
 3. Wykonawca może wycofać złożoną ofertę wyłącznie w formie pisma wycofującego ofertę przed upływem terminu składania ofert.
 4. Wykonawca powinien zdobyć wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty i podpisania umowy.
 5. Wykonawca jest zobowiązany do dokonania własnych, rzeczywistych pomiarów z natury.
 6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 7. Oferta może zostać złożona w formie elektronicznej. W tym przypadku, podpisany elektronicznie formularz ofertowy wraz z załącznikami należy przesłać w zakodowanym pliku RAR. Kod należy przesłać w oddzielnej wiadomości po zakończeniu terminu na składanie ofert.

 

 1. TERMIN WYKONANIA ZADANIA:

 

Całość przedmiotu zamówienia należy zrealizować do 31.10.2024 r.

 

 1. KRYTERIA OCENY OFERTY:

 

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował kryterium: cena – 100%

 

 1. SPOSÓB, MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERTY:

 

Oferty należy składać do dnia 05.07.2024 r. do godziny 11:00 w wybranej przez Wykonawcę formie wskazanej poniżej:

 1. Wersja papierowa składana w Sekretariacie Kętrzyńskiego TBS Sp. z o.o. w Kętrzynie, 11-400 Kętrzyn, ul. R. Traugutta 27, w zamkniętych kopertach oznaczonych napisem: „Wymiana rynien i rur spustowych w jednym segmencie budynku przy ul. Klonowej 4 w Kętrzynie – nie otwierać przed 05.07.2024 r. do godz. 11:00”
 2. Wersja elektroniczna przesyłana w zakodowanym pliku RAR na adres mailowy: biuro.tbs@e‑ketrzyn.pl (bez kodu otwarcia). W wiadomości należy wpisać: „Wymiana rynien i rur spustowych w jednym segmencie budynku przy ul. Klonowej 4 w Kętrzynie – nie otwierać przed 05.07.2024 r. do godz. 11:00” i załączyć zakodowany plik RAR bądź link do jego pobrania. Kod do otwarcia pliku należy przesłać w oddzielnej wiadomości po zakończeniu terminu na składanie ofert tj. 05.07.2024 r. po godz. 11:00.

UWAGA! Oferty przesłane w niezakodowanym pliku lub przesłanie kodu otwarcia przed zakończeniem terminu na składanie ofert, dyskwalifikuje Oferenta z udziału w postępowaniu.

 

 1. ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA:
  1. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w terminie do 7 dni od zakończenia terminu na składanie ofert w siedzibie Spółki.
  2. Wyniki postępowania zostaną zamieszczone na stronie internetowej Kętrzyńskiego TBS Sp. z o.o. pod adresem: https://www.tbs.ketrzyn.pl/zapytania-ofertowe/ .
  3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do zakończenia postępowania bez wyboru oferty.
  4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania uczestników postępowania do negocjacji ceny.
  5. Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu realizacji zadania - w formie aneksu do umowy za porozumieniem Stron - w przypadku długotrwałych niesprzyjających warunków atmosferycznych.

 

 1. ZAŁĄCZNIKI
  1. formularz ofertowy – Załącznik_nr_1,
  2. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – Załącznik_nr_2,
  3. wykaz zrealizowanych usług – Załącznik_nr_3,
  4. przedmiar robót – Załącznik_nr_4,
  5. wzór umowy – Załącznik_nr_5,
  6. klauzula informacyjna RODO – Załącznik_nr_6.
 

 

Treść zaproszenia.pdf
Załącznik_nr_1 - Formularz ofertowy [K4] (TBS 2024) RZ.docx
Załącznik_nr_2 - Oświadczenie wykonawcy [K4] (TBS 2024) RZ.docx
Załącznik_nr_3 - Wykaz robót [K4] (TBS 2024) RZ.docx
Załącznik_nr_4 - Przedmiar robót [K4] (TBS 2024) RZ.pdf
Załącznik_nr_5 - Wzór umowy [K4] (TBS 2024) RZ.docx
Załącznik_nr_6 - Klauzula informacyjna RODO [K4] (TBS 2024) RZ.docx

Zobacz także

Telefony

89 752 49 37
Biuro Obsługi Klienta
89 752 29 53
Sekretariat
89 752 29 53
FAX
89 752 43 73
Księgowość
89 752 28 60 lub 89 752 45 39
Administracja budynków
89 752 24 31
Nadzór techniczny
998
Straż pożarna
999
Pogotowie ratunkowe
605 587 265
Pogotowie dekarskie
605 666 903
Pogotowie elektryczne
798 239 375
Pogotowie hydrauliczne
991
Pogotowie energetyczne
992
Pogotowie gazowe
993
Pogotowie ciepłownicze
994
Pogotowie wodociągowe
997 lub 112
Policja