Zapraszamy do wzięcia udziału w ankiecie
 
Zarządzamy nieruchomościami
 
Z nami znajdziesz swoje miejsce
 
Szukasz mieszkania?
 
 
Zapytania ofertowe
09.07.2024

DT/RZ/30/24: ul. Traugutta 25 - Częściowa wymiana pokrycia dachowego, naprawa kominów i remont elewacji wraz z pracami towarzyszącymi - zaproszenie do złożenia ofert

Znak: DT/RZ/30/24

Data: 08 lipca 2024r.

Zaproszenie do złożenia ofert

 

Kętrzyńskie TBS Sp. z o. o. w Kętrzynie – w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Traugutta 25 w Kętrzynie – zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania pt.:

Częściowa wymiana pokrycia dachowego, naprawa kominów i remont elewacji wraz z pracami towarzyszącymi na budynku mieszkalnym Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Traugutta 25 w Kętrzynie

 

 1.   OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
  1. Skrócony opis przedmiotu zamówienia:

a) DACH

- rozbiórka starego pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej,

- wymiana ołacenia i zmurszałego deskowania,

- remont kominów ponad dachem w zakresie powłok tynkarskich i czap kominowych,

- wymiana wygnitej więźby dachowej i deskowania.

- impregnacja ogniochronna więźby dachowej i deskowania,

- pokrycie dachu dachówką ceramiczną w kolorze zbliżonym do istniejącego,

- wykonanie nowych obróbek blacharskich – blacha ocynkowana,

- montaż nowych rur spustowych i orynnowania – blacha ocynkowana,

- wymiana ław kominiarskich,

b) ELEWACJA

- usunięcie odpadających tynków,

- uzupełnienie ubytków tynków,

- wymiana parapetów zewnętrznych,

- wymiana kominków wentylacyjnych,

- odtworzenie gzymsów,

- pomalowanie zewnętrznych części instalacji,

- ukrycie przewodów elektrycznych zamontowanych na elewacji,

- pomalowanie elewacji, (kolor na wzór istniejącej, należy ustalić z zarządem wspólnoty),

- usunięcie odpadów budowlanych

2) Wykonawca zobowiązany jest przedstawić ofertę na podstawie własnych oględzin i pomiarów uwzględniając obecny stan techniczny dachu, kominów i elewacji.

 

 1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

 

Formularz ofertowy wraz z załącznikami można pobrać ze strony internetowej Kętrzyńskiego TBS Sp. z o.o. w Kętrzynie www.tbs.ketrzyn.pl, zakładka ogłoszenia i przetargi / zapytania ofertowe.

Wykonawcy ubiegający się o wykonanie w/w zadania są zobowiązani złożyć wraz z ofertą następujące dokumenty:

1)     oświadczenie, że Wykonawca posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zadania, dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zadania oraz znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zadania,

2)     wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat robót budowlanych w zakresie podobnym do powyższego zadania potwierdzony referencjami,

3)     wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zadania wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych – wymagany kierownik budowy,

4)     kopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do CEIDG,

5)     kopia aktualnej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej przez Wykonawcę działalności wraz z dokumentem potwierdzającym jej opłacenie,

6)     wyceniony kosztorys ofertowy wraz z tabelą elementów scalonych i zestawieniem RMS,

7)     parafowany i zaakceptowany wzór umowy.

                                                                                   

 1.    TERMIN WYKONANIA ZADANIA:

 

Całość przedmiotu zamówienia należy zrealizować do 31.10.2024 r.

 

 1. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:

 

 1. W ofercie należy podać cenę brutto. Oferta składa się z formularza ofertowego (Załącznik_nr_1) oraz kosztorysu ofertowego.
  1. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Wprowadzone zmiany do złożonej oferty należy umieścić w dodatkowej kopercie z napisem: „ZMIANA OFERTY " oraz dane wykonawcy (pełna nazwa i adres).
  2. Wykonawca może wycofać złożoną ofertę wyłącznie w formie pisma wycofującego ofertę przed upływem terminu składania ofert.
  3. Wykonawca powinien zdobyć wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty i podpisania umowy.
  4. Wykonawca jest zobowiązany do dokonania własnych, rzeczywistych pomiarów z natury.
  5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 

 

 1. SPOSÓB, MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERTY:

 

Oferty należy składać do dnia 26.07.2024 r. do godziny 11:00 w Sekretariacie Kętrzyńskiego TBS Sp. z o.o. w Kętrzynie, 11-400 Kętrzyn, ul. R. Traugutta 27, w zamkniętych kopertach oznaczonych napisem: Częściowa wymiana pokrycia dachowego, naprawa kominów i remont elewacji wraz z pracami towarzyszącymi na budynku mieszkalnym Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Traugutta 25 w Kętrzynie - nie otwierać przed 26.07.2024 r. do godziny 11:00”

 

 

 1. ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA:

 

1. Komisyjne otwarcie ofert przez Wspólnotę Mieszkaniową przy udziale KTBS nastąpi w siedzibie Spółki.

2. O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową, listownie lub faxem oraz na stronie internetowej Kętrzyńskiego TBS sp. z o. o.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do zakończenia postępowania bez wyboru oferty.

4. Po wyłonieniu Wykonawcy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z poszczególnych części zamówienia – okrojenia zakresu prac.

 

 1. ZAŁĄCZNIKI

 

1)    formularz ofertowy – Załącznik nr 1,

2)    oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 2,

3)    wykaz zrealizowanych robót budowlanych – Załącznik nr 3,

4)    wzór umowy – Załącznik nr  4,

5)    klauzula informacyjna RODO – Załącznik nr 5

 

 

Zalacznik_nr_5 - klauzula informacyjna RODO.docx
Zalacznik_nr_1 - formularz ofertowy Sikorskiego 41A.docx
Zalacznik_nr_2 - oświadczenie Wykonawcy Sikorskiego 41A.docx
Zalacznik_nr_3 - wykaz robót Sikorskiego 41A.docx
Załącznik_nr_4 - wykaz osób Sikorskiego 41A.docx
Zaproszenie do złożenia ofert.pdf

Zobacz także

Telefony

89 752 49 37
Biuro Obsługi Klienta
89 752 29 53
Sekretariat
89 752 29 53
FAX
89 752 43 73
Księgowość
89 752 28 60 lub 89 752 45 39
Administracja budynków
89 752 24 31
Nadzór techniczny
998
Straż pożarna
999
Pogotowie ratunkowe
605 587 265
Pogotowie dekarskie
605 666 903
Pogotowie elektryczne
798 239 375
Pogotowie hydrauliczne
991
Pogotowie energetyczne
992
Pogotowie gazowe
993
Pogotowie ciepłownicze
994
Pogotowie wodociągowe
997 lub 112
Policja